Home
Show Map

China: Provinces

Contents: Provinces and Autonomous Regions

The resident population of the provinces and autonomous regions of the People's Republic of China according to census results.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups, age distribution, urbanization, literacy (a15+), ethnic group).

NameStatusNativePopulation
Census
1982-07-01
Population
Census
1990-07-01
Population
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Ānhuī ShĕngProvince安徽省49,665,72456,181,00558,999,94859,500,46861,027,171
Bĕijīng ShìMunicipal Province北京市9,230,68710,819,41413,569,19419,612,36821,893,095
Chóngqìng ShìMunicipal Province重庆市...28,866,20830,512,76328,846,17032,054,159
Fújiàn ShĕngProvince福建省25,873,25930,048,27534,097,94736,894,21741,540,086
Gānsù ShĕngProvince甘肃省19,569,26122,371,08525,124,28225,575,26325,019,831
Guăngdōng ShĕngProvince广东省...62,829,74185,225,007104,320,459126,012,510
Guăngxī Zhuàngzú ZìzhìqūZhuang Autonomous Region广西壮族自治区36,420,96042,244,88443,854,53846,023,76150,126,804
Guìzhōu ShĕngProvince贵州省28,552,99732,391,05135,247,69534,748,55638,562,148
Hăinán ShĕngProvince海南省...6,556,8317,559,0358,671,48510,081,232
Hébĕi ShĕngProvince河北省53,005,87561,082,75566,684,41971,854,21074,610,235
Hēilóngjiāng ShĕngProvince黑龙江省32,665,54635,215,93236,237,57638,313,99131,850,088
Hénán ShĕngProvince河南省74,422,73985,534,20091,236,85494,029,93999,365,519
Húbĕi ShĕngProvince湖北省47,804,15053,970,50159,508,87057,237,72757,752,557
Húnán ShĕngProvince湖南省54,008,85160,657,99263,274,17365,700,76266,444,864
Jiāngsū ShĕngProvince江苏省60,521,11467,056,81273,043,57778,660,94184,748,016
Jiāngxī ShĕngProvince江西省33,184,82737,710,17740,397,59844,567,79745,188,635
Jílín ShĕngProvince吉林省22,560,05324,659,79026,802,19127,452,81524,073,453
Liáoníng ShĕngProvince辽宁省35,721,69339,433,95941,824,41243,746,32342,591,407
Nèi mĕnggŭ Zìzhìqū [Inner Mongolia]Autonomous Region内蒙古自治区19,274,27921,456,51823,323,34724,706,29124,049,155
Níngxià Huízú ZìzhìqūHui Autonomous Region宁夏回族自治区3,895,5784,655,4455,486,3936,301,3507,202,654
Qīnghăi ShĕngProvince青海省3,895,7064,456,9524,822,9635,626,7235,923,957
Shāndōng ShĕngProvince山东省74,419,05484,392,10489,971,78995,792,719101,527,453
Shànghăi ShìMunicipal Province上海市11,859,74813,341,85216,407,73423,019,19624,870,895
Shānxī ShĕngProvince山西省25,291,38928,758,84632,471,24235,712,10134,915,616
Shănxī Shĕng [Shaanxi]Province陕西省28,904,42333,221,62135,365,07237,327,37939,528,999
Sìchuān ShĕngProvince四川省...78,352,10282,348,29680,417,52883,674,866
Tiānjīn ShìMunicipal Province天津市7,764,1418,785,4279,848,73112,938,69313,866,009
Xīnjiāng Wéiwú'ĕr ZìzhìqūUyghur Autonomous Region新疆维吾尔自治区13,081,68115,156,88318,459,51121,815,81525,852,345
Xīzàng Zìzhìqū [Tibet]Autonomous Region西藏自治区1,892,3932,196,0292,616,3293,002,1653,648,100
Yúnnán ShĕngProvince云南省32,553,81736,972,58742,360,08945,966,76647,209,277
Zhèjiāng ShĕngProvince浙江省38,884,60341,446,01545,930,65154,426,89164,567,588
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó [People's Republic of China]Sovereign State中华人民共和国1,008,175,2881,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724

Source: (2000) (2010) (2020) China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The 2010 and 2020 total population include 2.3 million and 2.0 million servicemen, respectively.


Further information about the population structure:

Gender (C 2020)
Males721,416,394
Females688,362,330
Age Groups (C 2020)
0-14 years253,383,938
15-64 years965,759,506
65+ years190,635,280
Age Distribution (C 2020)
90+ years4,591,427
80-89 years31,209,408
70-79 years80,828,885
60-69 years147,388,498
50-59 years222,565,082
40-49 years207,180,217
30-39 years223,158,122
20-29 years166,789,007
10-19 years157,940,134
0-9 years168,127,944
Urbanization (C 2020)
Rural509,787,562
Urban899,991,162
Literacy (A15+) (C 2020)
yes1,118,690,769
no37,704,017
Ethnic Group (C 2020)
Han1,284,446,389
Mongol6,290,204
Hui11,377,914
Tibetan7,060,731
Uighur11,774,538
Miao11,067,929
Yi9,830,327
Zhuang19,568,546
Bouyei3,576,752
Korean1,702,479
Manchu10,423,303
Dong3,495,993
Yao3,309,341
Bai2,091,543
Tujia9,587,732
Hani1,733,166
Kazakh1,562,518
Dai1,329,985
Li1,602,104
Other Ethnic Group7,947,230