Home
Show Map

Ānyuè Xiàn

County in Zīyáng Shì (Sìchuān)

County

The population of Ānyuè Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyuè Xiàn安岳县County1,141,347
Zīyáng Shì资阳市Prefecture-level City2,593,843

Contents: Townships

The population of the townships in Ānyuè Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishuĭ Xiāng白水乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,684
Báităsì Xiāng白塔寺乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn19,966
Băohuá Xiāng宝华乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn7,909
Chánghéyuán Zhèn长河源镇TownĀnyuè Xiàn18,489
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownĀnyuè Xiàn7,143
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn14,112
Chéngxī Xiāng城西乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,197
Dàniàn Xiāng大埝乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,505
Dàpíng Zhèn大平镇TownĀnyuè Xiàn19,372
Dĭngxīn Xiāng顶新乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn10,807
Dōngshèng Xiāng东胜乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,927
Gāoshēng Xiāng高升乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn16,540
Gāowū Xiāng高屋乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn10,406
Gònghé Xiāng共和乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,713
Gŏngqiáo Xiāng拱桥乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,771
Héngmiào Xiāng横庙乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn13,005
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,663
Héyì Xiāng合义乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn12,244
Huáyán Zhèn华严镇TownĀnyuè Xiàn18,476
Hùjiàn Zhèn护建镇TownĀnyuè Xiàn16,946
Hùlóng Zhèn护龙镇TownĀnyuè Xiàn21,965
Jiànhuá Xiāng建华乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,298
Jiŭlóng Xiāng九龙乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,455
Láifèng Xiāng来凤乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn13,921
Liăngbănqiáo Zhèn两板桥镇TownĀnyuè Xiàn18,525
Lĭjiā Zhèn李家镇TownĀnyuè Xiàn21,309
Línfèng Zhèn林凤镇TownĀnyuè Xiàn21,964
Lóngqiáo Xiāng龙桥乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn10,438
Lóngtái Zhèn龙台镇TownĀnyuè Xiàn32,548
Máojiā Zhèn毛家镇TownĀnyuè Xiàn12,390
Nánxūn Zhèn南薰镇TownĀnyuè Xiàn18,275
Nŭlì Xiāng努力乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,998
Piānyán Xiāng偏岩乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,205
Pínghé Xiāng坪河乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn6,351
Qiānfó Xiāng千佛乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn14,640
Qiánlóng Zhèn乾龙镇TownĀnyuè Xiàn10,447
Qīngliú Zhèn清流镇TownĀnyuè Xiàn11,593
Rénhé Zhèn人和镇TownĀnyuè Xiàn10,115
Ruìyún Xiāng瑞云乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,547
Shíqiáo Jiēdào石桥街道Urban SubdistrictĀnyuè Xiàn21,979
Shíyáng Zhèn石羊镇TownĀnyuè Xiàn40,796
Shuānglóngjiē Xiāng双龙街乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn13,160
Sīxián Zhèn思贤镇TownĀnyuè Xiàn12,935
Tiānbăo Xiāng天宝乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn10,483
Tiānlín Zhèn天林镇TownĀnyuè Xiàn13,934
Tiānmă Xiāng天马乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn12,181
Tōngxián Zhèn通贤镇TownĀnyuè Xiàn28,053
Tuánjié Xiāng团结乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,472
Wénhuà Zhèn文化镇TownĀnyuè Xiàn19,491
Wòfú Zhèn [incl. Bāmiào Xiāng, Shígŭ Xiāng, Yuèlái Xiāng]卧佛镇TownĀnyuè Xiàn30,656
Xiéhé Zhèn协和镇TownĀnyuè Xiàn13,001
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownĀnyuè Xiàn26,161
Xùnlóng Zhèn驯龙镇TownĀnyuè Xiàn22,313
Yáoshì Zhèn姚市镇TownĀnyuè Xiàn24,541
Yŏngqīng Zhèn永清镇TownĀnyuè Xiàn27,654
Yŏngshùn Zhèn永顺镇TownĀnyuè Xiàn24,166
Yuánbà Zhèn元坝镇TownĀnyuè Xiàn13,005
Yuāndà Zhèn鸳大镇TownĀnyuè Xiàn17,166
Yuèxīn Xiāng岳新乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,661
Yuèyáng Zhèn岳阳镇TownĀnyuè Xiàn120,993
Yuèyuán Xiāng岳源乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn7,393
Yúlóng Xiāng鱼龙乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn6,628
Yúnfēng Xiāng云峰乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,513
Zhènzi Zhèn镇子镇TownĀnyuè Xiàn23,647
Zhōngyì Zhèn忠义镇TownĀnyuè Xiàn17,358
Zhōulĭ Zhèn周礼镇TownĀnyuè Xiàn25,767
Zìzhì Xiāng自治乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,381

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).