Home
Show Map

China: Zīyáng Shì (Sìchuān)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zīyáng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyuè Xiàn安岳县County1,141,347
Lèzhì Xiàn乐至县County546,767
Yànjiāng Qū雁江区District905,729
Zīyáng Shì资阳市Prefecture-level City2,593,843

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zīyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlè Xiāng安乐乡Rural TownshipJiănyáng Shì5,834
Báishuĭ Xiāng白水乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,684
Báităsì Xiāng白塔寺乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn19,966
Băohé Zhèn保和镇TownYànjiāng Qū40,978
Băohuá Xiāng宝华乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn7,909
Băolín Zhèn宝林镇TownLèzhì Xiàn24,967
Băotái Zhèn宝台镇TownYànjiāng Qū34,005
Bēijì Zhèn碑记镇TownYànjiāng Qū24,259
Căochí Jiēdào草池街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì35,492
Chánghéyuán Zhèn长河源镇TownĀnyuè Xiàn18,489
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownĀnyuè Xiàn7,143
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn14,112
Chéngxī Xiāng城西乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,197
Dàfó Zhèn大佛镇TownLèzhì Xiàn24,613
Dàniàn Xiāng大埝乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,505
Dānjĭng Jiēdào丹景街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì6,115
Dānshān Zhèn丹山镇TownYànjiāng Qū39,793
Dàpíng Zhèn大平镇TownĀnyuè Xiàn19,372
Dĭngxīn Xiāng顶新乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn10,807
Dōngfēng Zhèn东峰镇TownYànjiāng Qū23,396
Dŏngjiāgĕng Zhèn董家埂镇TownJiănyáng Shì14,086
Dōngshān Zhèn东山镇TownLèzhì Xiàn16,721
Dōngshèng Xiāng东胜乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,927
Dōngxī Jiēdào东溪街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì34,639
Fàngshēng Xiāng放生乡Rural TownshipLèzhì Xiàn11,071
Fēilóng Xiāng飞龙乡Rural TownshipJiănyáng Shì4,680
Fēngyù Zhèn丰裕镇TownYànjiāng Qū28,233
Fóxīng Zhèn佛星镇TownLèzhì Xiàn18,350
Fútián Jiēdào福田街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì14,206
Gāomíng Zhèn高明镇TownJiănyáng Shì10,565
Gāoshēng Xiāng高升乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn16,540
Gāosì Zhèn高寺镇TownLèzhì Xiàn21,696
Gāowū Xiāng高屋乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn10,406
Gònghé Xiāng共和乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,713
Gŏngqiáo Xiāng拱桥乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,771
Hăiluó Zhèn海螺镇TownJiănyáng Shì7,419
Héfēng Zhèn禾丰镇TownJiănyáng Shì28,440
Héngmiào Xiāng横庙乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn13,005
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,663
Héyì Xiāng合义乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn12,244
Hóngyuán Zhèn宏缘镇TownJiănyáng Shì15,996
Huáyán Zhèn华严镇TownĀnyuè Xiàn18,476
Huílán Zhèn回澜镇TownLèzhì Xiàn22,132
Huílóng Xiāng回龙乡Rural TownshipYànjiāng Qū15,167
Hùjiàn Zhèn护建镇TownĀnyuè Xiàn16,946
Hùlóng Zhèn护龙镇TownĀnyuè Xiàn21,965
Jiăjiā Jiēdào贾家街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì49,477
Jiănchéng Jiēdào简城街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì163,918
Jiāngyuán Zhèn江源镇TownJiănyáng Shì16,100
Jiànhuá Xiāng建华乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,298
Jīnmă Zhèn金马镇TownJiănyáng Shì9,185
Jīnshùn Zhèn金顺镇TownLèzhì Xiàn21,229
Jiŭlóng Xiāng九龙乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,455
Kānjiā Zhèn堪嘉镇TownYànjiāng Qū24,023
Kŏngquè Xiāng孔雀乡Rural TownshipLèzhì Xiàn11,025
Láifèng Xiāng来凤乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn13,921
Láodòng Zhèn劳动镇TownLèzhì Xiàn22,036
Lăojūnjĭng Xiāng老君井乡Rural TownshipJiănyáng Shì5,809
Lăojūn Zhèn老君镇TownYànjiāng Qū34,961
Lăolóng Xiāng老龙乡Rural TownshipJiănyáng Shì6,657
Léijiā Zhèn雷家镇TownJiănyáng Shì9,311
Liáng'ān Zhèn良安镇TownLèzhì Xiàn28,777
Liăngbănqiáo Zhèn两板桥镇TownĀnyuè Xiàn18,525
Liángshuĭ Xiāng凉水乡Rural TownshipLèzhì Xiàn12,052
Liánhuā Jiēdào莲花街道Urban SubdistrictYànjiāng Qū78,374
Lĭjiā Zhèn李家镇TownĀnyuè Xiàn21,309
Línfèng Zhèn林凤镇TownĀnyuè Xiàn21,964
Língxiān Xiāng灵仙乡Rural TownshipJiănyáng Shì9,340
Línjiāng Zhèn临江镇TownYànjiāng Qū34,938
Lóngmén Zhèn龙门镇TownLèzhì Xiàn13,269
Lóngqiáo Xiāng龙桥乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn10,438
Lóngtái Zhèn龙台镇TownĀnyuè Xiàn32,548
Lóngxī Xiāng龙溪乡Rural TownshipLèzhì Xiàn8,725
Lújiā Zhèn芦葭镇TownJiănyáng Shì23,470
Máojiā Zhèn毛家镇TownĀnyuè Xiàn12,390
Nánjīn Zhèn南津镇TownYànjiāng Qū33,482
Nánxūn Zhèn南薰镇TownĀnyuè Xiàn18,275
Nŭlì Xiāng努力乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,998
Pánlóng Zhèn蟠龙镇TownLèzhì Xiàn11,198
Piānyán Xiāng偏岩乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,205
Pínghé Xiāng坪河乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn6,351
Píngquán Jiēdào平泉街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì18,849
Píngwō Xiāng平窝乡Rural TownshipJiănyáng Shì9,665
Píngwŭ Zhèn平武镇TownJiănyáng Shì16,400
Píngxī Xiāng平息乡Rural TownshipJiănyáng Shì13,798
Pŭ'ān Xiāng普安乡Rural TownshipJiănyáng Shì8,051
Qiānfó Xiāng千佛乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn14,640
Qiánlóng Zhèn乾龙镇TownĀnyuè Xiàn10,447
Qīngfēng Xiāng清风乡Rural TownshipJiănyáng Shì16,723
Qīngliú Zhèn清流镇TownĀnyuè Xiàn11,593
Qīnglóng Zhèn青龙镇TownJiănyáng Shì16,390
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownYànjiāng Qū19,345
Quánshèng Xiāng全胜乡Rural TownshipLèzhì Xiàn8,752
Rénhé Zhèn人和镇TownĀnyuè Xiàn10,115
Ruìyún Xiāng瑞云乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn11,547
Sānchà Jiēdào三岔街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì29,366
Sānhé Zhèn三合镇TownJiănyáng Shì14,899
Sānxiáncí Jiēdào三贤祠街道Urban SubdistrictYànjiāng Qū51,739
Sānxīng Zhèn三星镇TownJiănyáng Shì19,028
Shèngchí Zhèn盛池镇TownLèzhì Xiàn16,507
Shíbăndèng Jiēdào石板凳街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì24,004
Shífó Zhèn石佛镇TownLèzhì Xiàn25,122
Shījiā Zhèn施家镇TownJiănyáng Shì14,619
Shílĭng Zhèn石岭镇TownYànjiāng Qū29,390
Shípán Jiēdào石盘街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì25,992
Shíqiáo Jiēdào石桥街道Urban SubdistrictĀnyuè Xiàn21,979
Shíqiáo Jiēdào石桥街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì61,701
Shítuān Zhèn石湍镇TownLèzhì Xiàn21,891
Shíyáng Zhèn石羊镇TownĀnyuè Xiàn40,796
Shízhōng Zhèn石钟镇TownJiănyáng Shì20,676
Shīzishān Jiēdào狮子山街道Urban SubdistrictYànjiāng Qū39,696
Shuānghéchăng Xiāng双河场乡Rural TownshipLèzhì Xiàn13,639
Shuānglóngjiē Xiāng双龙街乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn13,160
Sìchuān Dàyàn Láodòng Jiàoyăng Guănlĭsuŏ四川大堰劳动教养管理所Yànjiāng Qū2,184
Sīxián Zhèn思贤镇TownĀnyuè Xiàn12,935
Sōngtāo Zhèn松涛镇TownYànjiāng Qū33,445
Tàipíngqiáo Zhèn太平桥镇TownJiănyáng Shì9,075
Tánguàn Xiāng坛罐乡Rural TownshipJiănyáng Shì11,491
Tàshuĭ Zhèn踏水镇TownJiănyáng Shì13,984
Tiānbăo Xiāng天宝乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn10,483
Tiānchí Jiēdào天池街道Urban SubdistrictLèzhì Xiàn119,648
Tiānlín Zhèn天林镇TownĀnyuè Xiàn13,934
Tiānmă Xiāng天马乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn12,181
Tónghé Xiāng同合乡Rural TownshipJiănyáng Shì8,794
Tóngjiā Zhèn童家镇TownLèzhì Xiàn26,488
Tōnglǚ Zhèn通旅镇TownLèzhì Xiàn15,108
Tōngxián Zhèn通贤镇TownĀnyuè Xiàn28,053
Tuánjié Xiāng团结乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,472
Wàngshuĭ Xiāng望水乡Rural TownshipJiănyáng Shì12,178
Wénhuà Zhèn文化镇TownĀnyuè Xiàn19,491
Wòfú Zhèn [incl. Bāmiào Xiāng, Shígŭ Xiāng, Yuèlái Xiāng]卧佛镇TownĀnyuè Xiàn30,656
Wŭhé Xiāng五合乡Rural TownshipJiănyáng Shì8,462
Wŭhuáng Zhèn伍隍镇TownYànjiāng Qū40,004
Wŭmiào Zhèn武庙镇TownJiănyáng Shì10,063
Wŭxīng Xiāng五星乡Rural TownshipJiănyáng Shì10,315
Wŭzhĭ Xiāng五指乡Rural TownshipJiănyáng Shì6,620
Xiángfú Zhèn祥符镇TownYànjiāng Qū20,629
Xiăoyuàn Zhèn小院镇TownYànjiāng Qū32,555
Xiéhé Zhèn协和镇TownĀnyuè Xiàn13,001
Xīnchăng Xiāng新场乡Rural TownshipYànjiāng Qū21,722
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownĀnyuè Xiàn26,161
Xīnmín Xiāng新民乡Rural TownshipJiănyáng Shì7,044
Xīnxīng Xiāng新星乡Rural TownshipJiănyáng Shì6,952
Xùnlóng Zhèn驯龙镇TownĀnyuè Xiàn22,313
Yángjiā Zhèn [Xīnshì Zhèn]新市镇TownJiănyáng Shì34,049
Yăngmă Jiēdào养马街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì31,758
Yànjiāng Zhèn雁江镇TownYànjiāng Qū24,584
Yáoshì Zhèn姚市镇TownĀnyuè Xiàn24,541
Yíngjiē Zhèn迎接镇TownYànjiāng Qū28,424
Yŏngníng Xiāng永宁乡Rural TownshipJiănyáng Shì8,228
Yŏngqīng Zhèn永清镇TownĀnyuè Xiàn27,654
Yŏngquán Zhèn涌泉镇TownJiănyáng Shì10,845
Yŏngshùn Zhèn永顺镇TownĀnyuè Xiàn24,166
Yuánbà Zhèn元坝镇TownĀnyuè Xiàn13,005
Yuāndà Zhèn鸳大镇TownĀnyuè Xiàn17,166
Yùchéng Jiēdào玉成街道Urban SubdistrictJiănyáng Shì29,233
Yuèxīn Xiāng岳新乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,661
Yuèyáng Zhèn岳阳镇TownĀnyuè Xiàn120,993
Yuèyuán Xiāng岳源乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn7,393
Yúlóng Xiāng鱼龙乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn6,628
Yúnfēng Xiāng云峰乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn9,513
Yúnlóng Zhèn云龙镇TownJiănyáng Shì26,634
Zhènjīn Zhèn镇金镇TownJiănyáng Shì17,393
Zhènzi Zhèn镇子镇TownĀnyuè Xiàn23,647
Zhōnghéchăng Zhèn中和场镇TownLèzhì Xiàn14,051
Zhōnghé Zhèn中和镇TownYànjiāng Qū43,443
Zhōngtiān Zhèn中天镇TownLèzhì Xiàn17,700
Zhōngyì Zhèn忠义镇TownYànjiāng Qū23,604
Zhōngyì Zhèn忠义镇TownĀnyuè Xiàn17,358
Zhōujiā Xiāng周家乡Rural TownshipJiănyáng Shì18,221
Zhōulĭ Zhèn周礼镇TownĀnyuè Xiàn25,767
Zhuàngxī Zhèn壮溪镇TownJiănyáng Shì8,975
Zīxī Jiēdào资溪街道Urban SubdistrictYànjiāng Qū83,356
Zìzhì Xiāng自治乡Rural TownshipĀnyuè Xiàn8,381

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).