Home
Show Map

Yōu Xiàn

County in Zhūzhōu Shì / 株洲市

County

The population of Yōu Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yōu Xiàn攸县County693,458
Zhūzhōu Shì株洲市Prefecture-level City3,857,100

Contents: Townships

The population of the townships in Yōu Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎishì Zhèn柏市镇TownYōu Xiàn10,925
Càihuāpíng Zhèn菜花坪镇TownYōu Xiàn55,632
Chéngguān Zhèn城关镇TownYōu Xiàn103,060
Dàtóngqiáo Zhèn大同桥镇TownYōu Xiàn24,194
Huángfēngqiáo Zhèn黄丰桥镇TownYōu Xiàn26,497
Huángtúlĭng Zhèn皇图岭镇TownYōu Xiàn60,014
Húnán'ào Xiāng湖南坳乡Rural TownshipYōu Xiàn19,030
Jiăshān Xiāng贾山乡Rural TownshipYōu Xiàn19,023
Jiŭbùjiāng Zhèn酒埠江镇TownYōu Xiàn28,654
Liántáng'ào Zhèn莲塘坳镇TownYōu Xiàn36,392
Luánshān Zhèn峦山镇TownYōu Xiàn23,798
Lùtián Zhèn渌田镇TownYōu Xiàn41,415
Píngyángmiào Xiāng坪阳庙乡Rural TownshipYōu Xiàn17,196
Shàngyúnqiáo Zhèn上云桥镇TownYōu Xiàn30,223
Shíyángtáng Zhèn石羊塘镇TownYōu Xiàn31,067
Táoshuĭ Zhèn桃水镇TownYōu Xiàn30,825
Wănglĭng Zhèn网岭镇TownYōu Xiàn36,847
Xīnshì Zhèn新市镇TownYōu Xiàn35,674
Yājiāngqiáo Zhèn丫江桥镇TownYōu Xiàn37,320
Yātángpū Xiāng鸭塘铺乡Rural TownshipYōu Xiàn25,672

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).