Home
Show Map

China: Zhūzhōu Shì (Húnán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhūzhōu Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chálíng Xiàn茶陵县County575,436
Hétáng Qū荷塘区District309,061
Lĭlíng Shì醴陵市County-level City947,387
Lùkŏu Qū [← Zhūzhōu Xiàn]渌口区District303,908
Lúsōng Qū芦淞区District270,192
Shífēng Qū石峰区District283,179
Tiānyuán Qū天元区District272,408
Yánlíng Xiàn炎陵县County202,071
Yōu Xiàn攸县County693,458
Zhūzhōu Shì株洲市Prefecture-level City3,857,100

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhūzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiguān Zhèn白关镇TownLúsōng Qū22,674
Báitùtán Zhèn白兔潭镇TownLĭlíng Shì35,806
Bănshān Zhèn板杉镇TownLĭlíng Shì35,099
Bātuán Xiāng八团乡Rural TownshipChálíng Xiàn6,111
Càihuāpíng Zhèn菜花坪镇TownYōu Xiàn55,632
Cèyuán Xiāng策源乡Rural TownshipYánlíng Xiàn6,237
Chálíng Jiānyù茶陵监狱Township-like AreaChálíng Xiàn4,732
Cháshān Zhèn [incl. Lìshānbà Zhèn, Shénfúgăng Zhèn]茶山镇TownLĭlíng Shì57,804
Chuánwān Zhèn [incl. Qīngshuĭjiāng Xiāng]船湾镇TownLĭlíng Shì44,857
Chuánxíng Xiāng船形乡Rural TownshipYánlíng Xiàn6,831
Cígūtáng Jiēdào茨菇塘街道Urban SubdistrictHétáng Qū62,347
Dōngfēng Xiāng东风乡Rural TownshipYánlíng Xiàn9,175
Dōngfù Zhèn东富镇TownLĭlíng Shì40,437
Dŏngjiāduàn Jiēdào [incl. Wŭlĭdūn Xiāng]董家段街道Urban SubdistrictLúsōng Qū49,457
Fēnglín Zhèn [incl. Huángtăzuĭ Zhèn, Fēnglínshì Xiāng]枫林镇TownLĭlíng Shì30,205
Fēngxī Jiēdào枫溪街道Urban SubdistrictLúsōng Qū13,627
Gàntián Zhèn淦田镇TownLùkŏu Qū18,608
Gāolŏng Zhèn高陇镇TownChálíng Xiàn18,632
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownLĭlíng Shì11,807
Guìhuā Jiēdào桂花街道Urban SubdistrictHétáng Qū38,414
Guócí Jiēdào [Huángní'ào Jiēdào]国瓷街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì49,332
Gŭyuèfēng Zhèn古岳峰镇TownLùkŏu Qū19,713
Hànbèi汉背办事处Township-like AreaChálíng Xiàn2,612
Hèjiātŭ Jiēdào贺家土街道Urban SubdistrictLúsōng Qū37,675
Huángfēngqiáo Zhèn [incl. Bǎishì Zhèn]黄丰桥镇TownYōu Xiàn37,422
Huángtúlĭng Zhèn皇图岭镇TownYōu Xiàn60,014
Huànxī Zhèn浣溪镇TownChálíng Xiàn16,322
Hŭjù Zhèn虎踞镇TownChálíng Xiàn26,415
Húkŏu Zhèn湖口镇TownChálíng Xiàn23,176
Huŏtián Zhèn火田镇TownChálíng Xiàn22,603
Jiànníng Jiēdào建宁街道Urban SubdistrictLúsōng Qū23,871
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictLúsōng Qū24,943
Jiāshù Zhèn嘉树镇TownLĭlíng Shì21,376
Jièshŏu Zhèn界首镇TownChálíng Xiàn28,241
Jĭnglóng Jiēdào井龙街道Urban SubdistrictShífēng Qū18,455
Jīnshān Jiēdào金山街道Urban SubdistrictHétáng Qū36,599
Jiŭbùjiāng Zhèn酒埠江镇TownYōu Xiàn28,654
Jūnchŭ Zhèn均楚镇TownLĭlíng Shì35,792
Láilóngmén Jiēdào来龙门街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì77,866
Léidăshí Zhèn雷打石镇TownTiānyuán Qū29,514
Liántáng'ào Zhèn莲塘坳镇TownYōu Xiàn36,392
Liánxīng Jiēdào [incl. Chéngguān Zhèn, Shàngyúnqiáo Zhèn]联星街道Urban SubdistrictYōu Xiàn133,283
Lìmín利民办事处Township-like AreaChálíng Xiàn4,253
Língfăng Xiāng舲舫乡Rural TownshipChálíng Xiàn29,605
Lǐtián Zhèn [incl. Nánqiáo Zhèn, Fùlĭ Zhèn]李畋镇TownLĭlíng Shì75,225
Lìyŭ Jiēdào栗雨街道Urban SubdistrictTiānyuán Qū13,763
Lóngchuán Zhèn [incl. Tángshì Xiāng, Wángshíwàn Xiāng]龙船镇TownLùkŏu Qū42,111
Lóngfèng Xiāng龙凤乡Rural TownshipLùkŏu Qū10,486
Lóngmén Zhèn [Tàihú Xiāng]龙门镇TownLùkŏu Qū16,575
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictLúsōng Qū54,938
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownLùkŏu Qū6,866
Lóngtóupū Jiēdào龙头铺街道Urban SubdistrictShífēng Qū12,383
Lŏngxī Xiāng垄溪乡Rural TownshipYánlíng Xiàn7,679
Lóngzhā Yáozú Xiāng龙渣瑶族乡Rural TownshipYánlíng Xiàn3,190
Luánshān Zhèn鸾山镇TownYōu Xiàn23,798
Lùkŏu Zhèn渌口镇TownLùkŏu Qū64,627
Lùtián Zhèn渌田镇TownYōu Xiàn41,415
Lùyuán Zhèn鹿原镇TownYánlíng Xiàn23,176
Măjiāhé Jiēdào马家河街道Urban SubdistrictTiānyuán Qū19,345
Măjiāng Zhèn马江镇TownChálíng Xiàn27,709
Miăndù Zhèn沔渡镇TownYánlíng Xiàn14,754
Mĭjiāng Jiēdào洣江街道Urban SubdistrictChálíng Xiàn26,977
Míngyuè Zhèn [incl. Dàzhàng Zhèn, Hèjiāqiáo Zhèn]明月镇TownLĭlíng Shì63,799
Nánzhōu Zhèn [incl. Zhōupíng Xiāng, Nányángqiáo Xiāng]南洲镇TownLùkŏu Qū40,860
Níngjiāpíng Zhèn [incl. Húnán'ào Xiāng, Píngyángmiào Xiāng]宁家坪镇TownYōu Xiàn36,226
Pínglè Xiāng平乐乡Rural TownshipYánlíng Xiàn2,323
Píngshān Xiāng平山乡Rural TownshipLùkŏu Qū8,631
Píngshuĭ Zhèn平水镇TownChálíng Xiàn28,025
Pŭkŏu Zhèn浦口镇TownLĭlíng Shì39,290
Qīngshuĭtáng Jiēdào清水塘街道Urban SubdistrictShífēng Qū52,892
Qìngyún Jiēdào庆云街道Urban SubdistrictLúsōng Qū43,007
Qúnfēng Zhèn群丰镇TownTiānyuán Qū20,471
Sānhé Zhèn三河镇TownYánlíng Xiàn24,924
Sānmén Zhèn三门镇TownTiānyuán Qū27,502
Shĕntán Zhèn沈潭镇TownLĭlíng Shì20,071
Shídū Zhèn十都镇TownYánlíng Xiàn11,612
Shítíng Zhèn石亭镇TownLĭlíng Shì32,459
Shíyángtáng Zhèn石羊塘镇TownYōu Xiàn31,067
Shízhōu Xiāng石洲乡Rural TownshipYánlíng Xiàn4,916
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownYánlíng Xiàn16,501
Sīcōng Jiēdào思聪街道Urban SubdistrictChálíng Xiàn23,603
Sìfén Zhèn泗汾镇TownLĭlíng Shì36,607
Sòngjiāqiáo Jiēdào宋家桥街道Urban SubdistrictHétáng Qū22,418
Sōngshānlù Jiēdào嵩山路街道Urban SubdistrictTiānyuán Qū67,177
Sūnjiāwān Zhèn孙家湾镇TownLĭlíng Shì20,222
Tàishānlù Jiēdào泰山路街道Urban SubdistrictTiānyuán Qū94,636
Táokēng Xiāng桃坑乡Rural TownshipChálíng Xiàn9,654
Táoshuĭ Zhèn桃水镇TownYōu Xiàn30,825
Tiánxīn Jiēdào田心街道Urban SubdistrictShífēng Qū67,178
Tóngtángwān Jiēdào铜塘湾街道Urban SubdistrictShífēng Qū36,925
Wángfāng Zhèn王坊镇TownLĭlíng Shì28,421
Wănglĭng Zhèn [incl. Jiăshān Xiāng]网岭镇TownYōu Xiàn55,870
Wángxiān Zhèn王仙镇TownLĭlíng Shì36,580
Wéishān Zhèn [Dōngbăo Xiāng]沩山镇TownLĭlíng Shì19,185
Xiàcūn Xiāng下村乡Rural TownshipYánlíng Xiàn7,879
Xiàdōng Jiēdào下东街道Urban SubdistrictChálíng Xiàn38,076
Xiăngshílĭng Jiēdào响石岭街道Urban SubdistrictShífēng Qū74,139
Xiānjĭng Xiāng仙井乡Rural TownshipLùkŏu Qū30,019
Xiānyuèshān Jiēdào [Xīshān Jiēdào]仙岳山街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì48,128
Xiānyŭ Zhèn [incl. Míngzhào Xiāng]仙庾镇TownHétáng Qū43,622
Xiáyáng Zhèn霞阳镇TownYánlíng Xiàn53,347
Xīnshì Zhèn [incl. Dàtóngqiáo Zhèn]新市镇TownYōu Xiàn59,868
Yājiāngqiáo Zhèn丫江桥镇TownYōu Xiàn37,320
Yángsānshí Jiēdào [Yángsān Jiēdào]阳三石街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì47,368
Yánlíng Xiàn Dàyuàn Nóngchăng炎陵县大院农场Township-like AreaYánlíng Xiàn766
Yánlíng Xiàn Táoyuándòng Guănlĭjú炎陵县桃源洞管理局Yánlíng Xiàn133
Yántáng Zhèn严塘镇TownChálíng Xiàn38,963
Yáojiābà Xiāng姚家坝乡Rural TownshipLùkŏu Qū17,600
Yāolù Zhèn [incl. Yāopō Zhèn, Lùshuĭ Zhèn]腰潞镇TownChálíng Xiàn74,683
Yātángpū Xiāng鸭塘铺乡Rural TownshipYōu Xiàn25,672
Yuètáng Jiēdào月塘街道Urban SubdistrictHétáng Qū105,661
Yúntián Zhèn云田镇TownShífēng Qū21,207
Yúnyáng Jiēdào [Chéngguān Zhèn]云阳街道Urban SubdistrictChálíng Xiàn73,223
Zăoshì Zhèn枣市镇TownChálíng Xiàn25,390
Zhìtáng Zhèn秩堂镇TownChálíng Xiàn26,431
Zhōngcūn Yáozú Xiāng中村瑶族乡Rural TownshipYánlíng Xiàn8,628
Zhuānqiáo Xiāng砖桥乡Rural TownshipLùkŏu Qū10,522
Zhūtíng Zhèn朱亭镇TownLùkŏu Qū17,290
Zuǒquán Zhèn [incl. Xiānxiá Zhèn, Xīnyáng Xiāng]左权镇TownLĭlíng Shì39,651

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).