Home
Show Map

China: Zhūzhōu Shì / 株洲市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhūzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chálíng Xiàn茶陵县County575,436
Hétáng Qū荷塘区District309,061
Lĭlíng Shì醴陵市County-level City947,387
Lùkŏu Qū [← Zhūzhōu Xiàn]渌口区District383,598
Lúsōng Qū芦淞区District247,518
Shífēng Qū石峰区District283,179
Tiānyuán Qū天元区District215,392
Yánlíng Xiàn炎陵县County202,071
Yōu Xiàn攸县County693,458
Zhūzhōu Shì株洲市Prefecture-level City3,857,100

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhūzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiguān Zhèn白关镇TownLùkŏu Qū22,674
Bǎishì Zhèn柏市镇TownYōu Xiàn10,925
Báitùtán Zhèn白兔潭镇TownLĭlíng Shì35,806
Bănshān Zhèn板杉镇TownLĭlíng Shì35,099
Bātuán Xiāng八团乡Rural TownshipChálíng Xiàn6,111
Càihuāpíng Zhèn菜花坪镇TownYōu Xiàn55,632
Cèyuán Xiāng策源乡Rural TownshipYánlíng Xiàn6,237
Chálíng Jiānyù茶陵监狱Township-like AreaChálíng Xiàn4,732
Chéngguān Zhèn城关镇TownYōu Xiàn103,060
Chéngguān Zhèn城关镇TownChálíng Xiàn73,223
Chuánwān Zhèn船湾镇TownLĭlíng Shì23,189
Chuánxíng Xiāng船形乡Rural TownshipYánlíng Xiàn6,831
Cígūtáng Jiēdào茨菇塘街道Urban SubdistrictHétáng Qū62,347
Dàtóngqiáo Zhèn大同桥镇TownYōu Xiàn24,194
Dàzhàng Zhèn大障镇TownLĭlíng Shì45,828
Dōngbăo Xiāng东堡乡Rural TownshipLĭlíng Shì19,185
Dōngfēng Xiāng东风乡Rural TownshipYánlíng Xiàn9,175
Dōngfù Zhèn东富镇TownLĭlíng Shì40,437
Dŏngjiāduàn Jiēdào董家段街道Urban SubdistrictLúsōng Qū40,722
Fēnglínshì Xiāng枫林市乡Rural TownshipLĭlíng Shì13,461
Fēngxī Jiēdào枫溪街道Urban SubdistrictLúsōng Qū13,627
Fùlĭ Zhèn富里镇TownLĭlíng Shì34,669
Gàntián Zhèn淦田镇TownLùkŏu Qū18,608
Gāolŏng Zhèn高陇镇TownChálíng Xiàn18,632
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownLĭlíng Shì11,807
Guìhuā Jiēdào桂花街道Urban SubdistrictHétáng Qū38,414
Gŭyuèfēng Zhèn古岳峰镇TownLùkŏu Qū19,713
Hànbèi汉背办事处Township-like AreaChálíng Xiàn2,612
Hèjiāqiáo Zhèn贺家桥镇TownLĭlíng Shì17,971
Hèjiātŭ Jiēdào贺家土街道Urban SubdistrictLúsōng Qū37,675
Huángfēngqiáo Zhèn黄丰桥镇TownYōu Xiàn26,497
Huángní'ào Jiēdào黄泥坳街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì49,332
Huángtăzuĭ Zhèn黄獭嘴镇TownLĭlíng Shì16,744
Huángtúlĭng Zhèn皇图岭镇TownYōu Xiàn60,014
Huànxī Zhèn浣溪镇TownChálíng Xiàn16,322
Hŭjù Zhèn虎踞镇TownChálíng Xiàn26,415
Húkŏu Zhèn湖口镇TownChálíng Xiàn23,176
Húnán'ào Xiāng湖南坳乡Rural TownshipYōu Xiàn19,030
Huŏtián Zhèn火田镇TownChálíng Xiàn22,603
Jiànníng Jiēdào建宁街道Urban SubdistrictLúsōng Qū23,871
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictLúsōng Qū24,943
Jiăshān Xiāng贾山乡Rural TownshipYōu Xiàn19,023
Jiāshù Zhèn嘉树镇TownLĭlíng Shì21,376
Jièshŏu Zhèn界首镇TownChálíng Xiàn28,241
Jĭnglóng Jiēdào井龙街道Urban SubdistrictShífēng Qū18,455
Jīnshān Jiēdào金山街道Urban SubdistrictHétáng Qū36,599
Jiŭbùjiāng Zhèn酒埠江镇TownYōu Xiàn28,654
Jūnchŭ Zhèn均楚镇TownLĭlíng Shì35,792
Láilóngmén Jiēdào来龙门街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì77,866
Léidăshí Zhèn雷打石镇TownLùkŏu Qū29,514
Liántáng'ào Zhèn莲塘坳镇TownYōu Xiàn36,392
Lìmín利民办事处Township-like AreaChálíng Xiàn4,253
Língfăng Xiāng舲舫乡Rural TownshipChálíng Xiàn29,605
Lìshānbà Zhèn栗山坝镇TownLĭlíng Shì33,201
Lìyŭ Jiēdào栗雨街道Urban SubdistrictTiānyuán Qū13,763
Lóngfèng Xiāng龙凤乡Rural TownshipLùkŏu Qū10,486
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictLúsōng Qū54,938
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownLùkŏu Qū6,866
Lóngtóupū Zhèn龙头铺镇TownShífēng Qū12,383
Lŏngxī Xiāng垄溪乡Rural TownshipYánlíng Xiàn7,679
Lóngzhā Yáozú Xiāng龙渣瑶族乡Rural TownshipYánlíng Xiàn3,190
Luánshān Zhèn峦山镇TownYōu Xiàn23,798
Lùkŏu Zhèn渌口镇TownLùkŏu Qū64,627
Lùshuĭ Zhèn潞水镇TownChálíng Xiàn23,224
Lùtián Zhèn渌田镇TownYōu Xiàn41,415
Lùyuán Zhèn鹿原镇TownYánlíng Xiàn23,176
Măjiāhé Jiēdào马家河街道Urban SubdistrictTiānyuán Qū19,345
Măjiāng Zhèn马江镇TownChálíng Xiàn27,709
Miăndù Zhèn沔渡镇TownYánlíng Xiàn14,754
Mĭjiāng Xiāng洣江乡Rural TownshipChálíng Xiàn26,977
Míngzhào Xiāng明照乡Rural TownshipHétáng Qū26,237
Nánqiáo Zhèn南桥镇TownLĭlíng Shì40,556
Nányángqiáo Xiāng南阳桥乡Rural TownshipLùkŏu Qū20,930
Pínglè Xiāng平乐乡Rural TownshipYánlíng Xiàn2,323
Píngshān Xiāng平山乡Rural TownshipLùkŏu Qū8,631
Píngshuĭ Zhèn平水镇TownChálíng Xiàn28,025
Píngyángmiào Xiāng坪阳庙乡Rural TownshipYōu Xiàn17,196
Pŭkŏu Zhèn浦口镇TownLĭlíng Shì39,290
Qīngshuĭjiāng Xiāng清水江乡Rural TownshipLĭlíng Shì21,668
Qīngshuĭtáng Jiēdào清水塘街道Urban SubdistrictShífēng Qū52,892
Qìngyún Jiēdào庆云街道Urban SubdistrictLúsōng Qū43,007
Qúnfēng Zhèn群丰镇TownTiānyuán Qū20,471
Sānhé Zhèn三河镇TownYánlíng Xiàn24,924
Sānmén Zhèn三门镇TownLùkŏu Qū27,502
Shàngyúnqiáo Zhèn上云桥镇TownYōu Xiàn30,223
Shénfúgăng Zhèn神福港镇TownLĭlíng Shì24,603
Shĕntán Zhèn沈潭镇TownLĭlíng Shì20,071
Shídū Zhèn十都镇TownYánlíng Xiàn11,612
Shítíng Zhèn石亭镇TownLĭlíng Shì32,459
Shíyángtáng Zhèn石羊塘镇TownYōu Xiàn31,067
Shízhōu Xiāng石洲乡Rural TownshipYánlíng Xiàn4,916
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownYánlíng Xiàn16,501
Sīcōng Xiāng思聪乡Rural TownshipChálíng Xiàn23,603
Sìfén Zhèn泗汾镇TownLĭlíng Shì36,607
Sòngjiāqiáo Jiēdào宋家桥街道Urban SubdistrictHétáng Qū22,418
Sōngshānlù Jiēdào嵩山路街道Urban SubdistrictTiānyuán Qū67,177
Sūnjiāwān Zhèn孙家湾镇TownLĭlíng Shì20,222
Tàihú Xiāng太湖乡Rural TownshipLùkŏu Qū16,575
Tàishānlù Jiēdào泰山路街道Urban SubdistrictTiānyuán Qū94,636
Tángshì Xiāng堂市乡Rural TownshipLùkŏu Qū20,074
Táokēng Xiāng桃坑乡Rural TownshipChálíng Xiàn9,654
Táoshuĭ Zhèn桃水镇TownYōu Xiàn30,825
Tiánxīn Jiēdào田心街道Urban SubdistrictShífēng Qū67,178
Tóngtángwān Jiēdào铜塘湾街道Urban SubdistrictShífēng Qū36,925
Wángfāng Zhèn王坊镇TownLĭlíng Shì28,421
Wănglĭng Zhèn网岭镇TownYōu Xiàn36,847
Wángshíwàn Xiāng王十万乡Rural TownshipLùkŏu Qū22,037
Wángxiān Zhèn王仙镇TownLĭlíng Shì36,580
Wŭlĭdūn Xiāng五里墩乡Rural TownshipLúsōng Qū8,735
Xiàcūn Xiāng下村乡Rural TownshipYánlíng Xiàn7,879
Xiàdōng Xiāng下东乡Rural TownshipChálíng Xiàn38,076
Xiăngshílĭng Jiēdào响石岭街道Urban SubdistrictShífēng Qū74,139
Xiānjĭng Xiāng仙井乡Rural TownshipLùkŏu Qū30,019
Xiānxiá Zhèn仙霞镇TownLĭlíng Shì18,472
Xiānyŭ Zhèn仙庾镇TownHétáng Qū17,385
Xiáyáng Zhèn霞阳镇TownYánlíng Xiàn53,347
Xīnshì Zhèn新市镇TownYōu Xiàn35,674
Xīnyáng Xiāng新阳乡Rural TownshipLĭlíng Shì21,179
Xīshān Jiēdào西山街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì48,128
Yājiāngqiáo Zhèn丫江桥镇TownYōu Xiàn37,320
Yángsān Jiēdào阳三街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì47,368
Yánlíngxiàndàyuàn Nóngchăng炎陵县大院农场Township-like AreaYánlíng Xiàn766
Yánlíngxiàntáoyuándòng Guănlĭjú炎陵县桃源洞管理局Yánlíng Xiàn133
Yántáng Zhèn严塘镇TownChálíng Xiàn38,963
Yáojiābà Xiāng姚家坝乡Rural TownshipLùkŏu Qū17,600
Yāopō Zhèn腰陂镇TownChálíng Xiàn51,459
Yātángpū Xiāng鸭塘铺乡Rural TownshipYōu Xiàn25,672
Yuètáng Jiēdào月塘街道Urban SubdistrictHétáng Qū105,661
Yúntián Xiāng云田乡Rural TownshipShífēng Qū21,207
Zăoshì Zhèn枣市镇TownChálíng Xiàn25,390
Zhìtáng Zhèn秩堂镇TownChálíng Xiàn26,431
Zhōngcūn Xiāng中村乡Rural TownshipYánlíng Xiàn8,628
Zhōupíng Xiāng洲坪乡Rural TownshipLùkŏu Qū19,930
Zhuānqiáo Xiāng砖桥乡Rural TownshipLùkŏu Qū10,522
Zhūtíng Zhèn朱亭镇TownLùkŏu Qū17,290

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).