Home
Show Map

Xīncài Xiàn

County in Zhùmădiàn Shì (Hénán)

County

The population of Xīncài Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xīncài Xiàn新蔡县County851,362
Zhùmădiàn Shì驻马店市Prefecture-level City7,231,234

Contents: Townships

The population of the townships in Xīncài Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéndiàn Zhèn陈店镇TownXīncài Xiàn27,632
Dùngăng Xiāng顿岗乡Rural TownshipXīncài Xiàn31,557
Fógésì Zhèn佛阁寺镇TownXīncài Xiàn36,768
Guānjīn Xiāng关津乡Rural TownshipXīncài Xiàn42,069
Gŭlǚ Jiēdào古吕街道Urban SubdistrictXīncài Xiàn99,050
Hánjí Zhèn韩集镇TownXīncài Xiàn35,648
Héwù Xiāng河坞乡Rural TownshipXīncài Xiàn27,177
Huánglóu Zhèn黄楼镇TownXīncài Xiàn36,781
Huàzhuāng Xiāng化庄乡Rural TownshipXīncài Xiàn46,140
Jiàntóu Xiāng涧头乡Rural TownshipXīncài Xiàn44,623
Jīnshì Jiēdào [Shílĭpū Xiāng]今是街道Urban SubdistrictXīncài Xiàn44,847
Liàncūn Zhèn练村镇TownXīncài Xiàn45,702
Lìchéng Xiāng栎城乡Rural TownshipXīncài Xiàn36,360
Lĭqiáo Huízú Zhèn李桥回族镇TownXīncài Xiàn21,132
Lóngkŏu Zhèn龙口镇TownXīncài Xiàn41,872
Mítuósì Xiāng弥陀寺乡Rural TownshipXīncài Xiàn29,036
Sònggăng Xiāng宋岗乡Rural TownshipXīncài Xiàn26,776
Sūnzhào Zhèn孙召镇TownXīncài Xiàn37,783
Tángcūn Zhèn棠村镇TownXīncài Xiàn38,541
Yángzhuānghù Xiāng杨庄户乡Rural TownshipXīncài Xiàn26,717
Yúdiàn Zhèn余店镇TownXīncài Xiàn50,684
Zhuāndiàn Zhèn砖店镇TownXīncài Xiàn24,467

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).