Home
Show Map

China: Zhūhăi Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhūhăi Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dòumén Qū斗门区District415,882
Jīnwān Qū [incl. Héngqín Xīnqū, Zhūhǎi High-tech Zone, Zhūhǎi Free Trade Zone, Wànshān Qū]金湾区District253,963
Xiāngzhōu Qū香洲区District892,685
Zhūhăi Shì珠海市Prefecture-level City1,562,530

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhūhăi Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báijiāo Zhèn白蕉镇TownDòumén Qū104,568
Cuìxiāng Jiēdàobàn翠香街道Urban SubdistrictXiāngzhōu Qū106,661
Dāngān Zhèn担杆镇TownXiāngzhōu Qū1,860
Dòumén Zhèn斗门镇TownDòumén Qū46,549
Gŏngbĕi Jiēdàobàn拱北街道Urban SubdistrictXiāngzhōu Qū105,130
Guìshān Zhèn桂山镇TownXiāngzhōu Qū1,745
Héngqín Zhèn横琴镇TownXiāngzhōu Qū6,914
Hóngqí Zhèn红旗镇TownJīnwān Qū67,631
Jídà Jiēdàobàn吉大街道Urban SubdistrictXiāngzhōu Qū81,088
Jĭng'àn Zhèn井岸镇TownDòumén Qū172,732
Liánzhōu Zhèn莲洲镇TownDòumén Qū34,681
Méihuá Jiēdàobàn梅华街道Urban SubdistrictXiāngzhōu Qū91,172
Nánpíng Zhèn南屏镇TownXiāngzhōu Qū70,934
Nánshuĭ Zhèn南水镇TownJīnwān Qū36,962
Píngshā Zhèn平沙镇TownJīnwān Qū67,149
Qiánshān Jiēdàobàn前山街道Urban SubdistrictXiāngzhōu Qū184,738
Qiánwù Zhèn乾务镇TownDòumén Qū57,352
Sānzào Zhèn三灶镇TownJīnwān Qū82,221
Shīshān Jiēdàobàn狮山街道Urban SubdistrictXiāngzhōu Qū56,956
Tángjiāwān Zhèn唐家湾镇TownXiāngzhōu Qū109,152
Wànshān Zhèn万山镇TownXiāngzhōu Qū1,208
Wānzĭ Jiēdàobàn湾仔街道Urban SubdistrictXiāngzhōu Qū26,645
Xiāngwān Jiēdàobàn香湾街道Urban SubdistrictXiāngzhōu Qū48,482

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).