Home
Show Map

Fúgōu Xiàn

County in Zhōukŏu Shì (Hénán)

County

The population of Fúgōu Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fúgōu Xiàn扶沟县County625,819
Zhōukŏu Shì周口市Prefecture-level City8,953,793

Contents: Townships

The population of the townships in Fúgōu Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báitán Zhèn白潭镇TownFúgōu Xiàn40,183
Bāotún Zhèn包屯镇TownFúgōu Xiàn41,456
Biàngăng Zhèn汴岗镇TownFúgōu Xiàn40,485
Cáolĭ Xiāng曹里乡Rural TownshipFúgōu Xiàn34,906
Cháigăng Xiāng柴岗乡Rural TownshipFúgōu Xiàn35,277
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipFúgōu Xiàn45,135
Cuīqiáo Zhèn崔桥镇TownFúgōu Xiàn42,287
Dàlĭzhuāng Xiāng大李庄乡Rural TownshipFúgōu Xiàn29,254
Dàxīn Zhèn大新镇TownFúgōu Xiàn35,168
Fútíng Jiēdào [Guóyíng Nóngmùchǎng]国营农牧场Urban SubdistrictFúgōu Xiàn6,054
Gùchéng Xiāng固城乡Rural TownshipFúgōu Xiàn35,195
Jiāngcūn Zhèn江村镇TownFúgōu Xiàn54,387
Jiŭyuán Zhèn韭园镇TownFúgōu Xiàn42,796
Liànsì Zhèn练寺镇TownFúgōu Xiàn43,910
Lǚtán Xiāng吕潭乡Rural TownshipFúgōu Xiàn43,995
Tóngqiū Jiēdào [Chéngguān Zhèn]桐丘街道Urban SubdistrictFúgōu Xiàn55,331

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).