Home
Show Map

Zhōngmóu Xiàn

County in Zhèngzhōu Shì / 郑州市

County

The population of Zhōngmóu Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhōngmóu Xiàn中牟县County727,440
Zhèngzhōu Shì郑州市Prefecture-level City8,627,089

Contents: Townships

The population of the townships in Zhōngmóu Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāgăng Zhèn八岗镇TownZhōngmóu Xiàn27,563
Báishā Zhèn白沙镇TownZhōngmóu Xiàn42,701
Dàmèng Zhèn大孟镇TownZhōngmóu Xiàn46,670
Diāojiā Xiāng刁家乡Rural TownshipZhōngmóu Xiàn32,340
Dōngfēnglù Jiēdào东风路街道办事处Urban SubdistrictZhōngmóu Xiàn45,324
Guāndù Zhèn官渡镇TownZhōngmóu Xiàn52,311
Guănghuìjiē Jiēdào广惠街街道办事处Urban SubdistrictZhōngmóu Xiàn30,675
Hánsì Zhèn韩寺镇TownZhōngmóu Xiàn35,192
Huángdiàn Zhèn黄店镇TownZhōngmóu Xiàn36,443
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownZhōngmóu Xiàn31,760
Lángchénggăng Zhèn狼城岗镇TownZhōngmóu Xiàn37,998
Liújí Zhèn刘集镇TownZhōngmóu Xiàn40,615
Qīngniánlù Jiēdào青年路街道办事处Urban SubdistrictZhōngmóu Xiàn70,279
Sānguānmiào Xiāng三官庙乡Rural TownshipZhōngmóu Xiàn53,651
Wàntān Zhèn万滩镇TownZhōngmóu Xiàn26,266
Yànmínghú Zhèn雁鸣湖镇TownZhōngmóu Xiàn23,428
Yáojiā Zhèn姚家镇TownZhōngmóu Xiàn30,858
Zhāngzhuāng Zhèn张庄镇TownZhōngmóu Xiàn31,052
Zhèng'ān Zhèn郑庵镇TownZhōngmóu Xiàn32,314

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).