Home
Show Map

China: Zhèngzhōu Shì / 郑州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhèngzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dēngfēng Shì登封市County-level City668,637
Èrqī Qū二七区District712,646
Gŏngyì Shì巩义市County-level City807,911
Guănchéng Huízú Qū管城回族区District645,932
Huìjì Qū惠济区District269,579
Jīnshuĭ Qū金水区District1,588,716
Shàngjiē Qū上街区District131,549
Xíngyáng Shì荥阳市County-level City613,804
Xīnmì Shì新密市County-level City797,256
Xīnzhèng Shì新郑市County-level City758,128
Zhōngmóu Xiàn中牟县County727,440
Zhōngyuán Qū中原区District905,491
Zhèngzhōu Shì郑州市Prefecture-level City8,627,089

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhèngzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāgăng Zhèn八岗镇TownZhōngmóu Xiàn27,563
Báipíng Xiāng白坪乡Rural TownshipDēngfēng Shì13,620
Báishā Zhèn白沙镇TownZhōngmóu Xiàn42,701
Báizhài Zhèn白寨镇TownXīnmì Shì57,310
Bāqiān Xiāng八千乡Rural TownshipXīnzhèng Shì49,582
Bĕilínlù Jiēdào北林路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū100,511
Bĕishānkŏu Zhèn北山口镇TownGŏngyì Shì36,499
Bĕixiàjiē Jiēdào北下街街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū32,705
Chángjiānglù Jiēdào长江路街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū83,051
Chángxīnglù Jiēdào长兴路街道办事处Urban SubdistrictHuìjì Qū60,605
Chāohuà Zhèn超化镇TownXīnmì Shì65,888
Chéngdōnglù Jiēdào城东路街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū36,604
Chéngguān Xiāng城关乡Rural TownshipXíngyáng Shì37,870
Chéngguān Xiāng城关乡Rural TownshipXīnzhèng Shì29,150
Chéngguān Zhèn城关镇TownXīnmì Shì31,317
Cuīmiào Zhèn崔庙镇TownXíngyáng Shì44,191
Dàhélù Jiēdào大河路街道办事处Urban SubdistrictHuìjì Qū18,421
Dàjīndiàn Zhèn大金店镇TownDēngfēng Shì57,014
Dàmèng Zhèn大孟镇TownZhōngmóu Xiàn46,670
Dàshíqiáo Jiēdào大石桥街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū37,645
Dàwĕi Zhèn大隗镇TownXīnmì Shì54,201
Dàxuélù Jiēdào大学路街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū55,100
Dàyĕ Zhèn大冶镇TownDēngfēng Shì72,193
Dàyùgōu Zhèn大峪沟镇TownGŏngyì Shì35,735
Déhuàjiē Jiēdào德化街街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū3,641
Diāojiā Xiāng刁家乡Rural TownshipZhōngmóu Xiàn32,340
Dōngdàjiē Jiēdào东大街街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū33,493
Dōngfēnglù Jiēdào东风路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū143,352
Dōngfēnglù Jiēdào东风路街道办事处Urban SubdistrictZhōngmóu Xiàn45,324
Dōnghuá Zhèn东华镇TownDēngfēng Shì55,176
Dùfŭlù Jiēdào杜甫路街道办事处Urban SubdistrictGŏngyì Shì57,120
Dùlĭng Jiēdào杜岭街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū17,339
Èrlĭgăng Jiēdào二里岗街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū40,750
Fēngchănlù Jiēdào丰产路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū136,141
Fènghuángtái Jiēdào凤凰台街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū29,524
Fúhuájiē Jiēdào福华街街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū69,625
Gàochéng Zhèn告成镇TownDēngfēng Shì46,223
Gāocūn Xiāng高村乡Rural TownshipXíngyáng Shì44,004
Gāoshān Zhèn高山镇TownXíngyáng Shì23,841
Gōngyèlù Jiēdào工业路街道办事处Urban SubdistrictShàngjiē Qū5,484
Gŏutáng Zhèn苟堂镇TownXīnmì Shì47,370
Gōuzhào Xiāng沟赵乡Rural TownshipZhōngyuán Qū53,294
Guāndù Zhèn官渡镇TownZhōngmóu Xiàn52,311
Guănghuìjiē Jiēdào广惠街街道办事处Urban SubdistrictZhōngmóu Xiàn30,675
Guăngwŭ Zhèn广武镇TownXíngyáng Shì86,531
Guānyīnsì Zhèn观音寺镇TownXīnzhèng Shì43,103
Guōdiàn Zhèn郭店镇TownXīnzhèng Shì49,530
Gŭyíng Zhèn古荥镇TownHuìjì Qū30,143
Hánghăidōnglù Jiēdào航海东路街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū51,970
Hánghăixīlù Jiēdào航海西路街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū72,227
Hánsì Zhèn韩寺镇TownZhōngmóu Xiàn35,192
Héluò Zhèn河洛镇TownGŏngyì Shì30,493
Hézhuāng Zhèn和庄镇TownXīnzhèng Shì38,591
Hòuzhài Xiāng侯寨乡Rural TownshipÈrqī Qū84,015
Huáihélù Jiēdào淮河路街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū53,884
Huángdiàn Zhèn黄店镇TownZhōngmóu Xiàn36,443
Huāyuánkŏu Zhèn花园口镇TownHuìjì Qū21,259
Huāyuánlù Jiēdào花园路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū42,836
Huíguō Zhèn回郭镇TownGŏngyì Shì113,810
Jiājīnkŏu Zhèn夹津口镇TownGŏngyì Shì24,720
Jiānshānfēngjĭngqū 尖山风景区Township-like AreaXīnmì Shì7,374
Jiànshèlù Jiēdào建设路街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū37,467
Jiànzhōngjiē Jiēdào建中街街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū69,861
Jiăyù Zhèn贾峪镇TownXíngyáng Shì49,070
Jìchénglù Jiēdào祭城路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū124,538
Jiĕfànglù Jiēdào解放路街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū469
Jīngbālù Jiēdào经八路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū79,212
Jīngchéng Jiēdào京城街道办事处Urban SubdistrictXíngyáng Shì86,503
Jīngguănglù Jiēdào京广路街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū58,229
Jīngjìjìshùkāifāqūcháohé Jiēdào经济技术开发区潮河街道Township-like AreaGuănchéng Huízú Qū20,779
Jīngjìjìshùkāifāqūjīngháng Jiēdào经济技术开发区京航街道Township-like AreaGuănchéng Huízú Qū17,770
Jīngjìjìshùkāifāqūmínghú Jiēdào经济技术开发区明湖街道Township-like AreaGuănchéng Huízú Qū66,086
Jīnzhài Huízú Xiāng金寨回族乡Rural TownshipXíngyáng Shì5,032
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownZhōngmóu Xiàn31,760
Jìyuánlù Jiēdào济源路街道办事处Urban SubdistrictShàngjiē Qū39,306
Jūnzhào Xiāng君召乡Rural TownshipDēngfēng Shì36,256
Kāngdiàn Zhèn康店镇TownGŏngyì Shì43,618
Kuàngshān Jiēdào矿山街道办事处Urban SubdistrictShàngjiē Qū1,891
Láijí Zhèn来集镇TownXīnmì Shì48,795
Lángchénggăng Zhèn狼城岗镇TownZhōngmóu Xiàn37,998
Lăoyāchén Jiēdào老鸦陈街道办事处Urban SubdistrictHuìjì Qū20,225
Líhé Zhèn梨河镇TownXīnzhèng Shì28,851
Línshānzhài Jiēdào林山寨街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū65,218
Liúhé Zhèn刘河镇TownXíngyáng Shì20,893
Liújí Zhèn刘集镇TownZhōngmóu Xiàn40,615
Liŭlín Zhèn柳林镇TownJīnshuĭ Qū183,009
Liúzhài Jiēdào刘寨街道办事处Urban SubdistrictHuìjì Qū39,916
Liúzhài Zhèn刘寨镇TownXīnmì Shì42,442
Lŏnghăilù Jiēdào陇海路街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū48,899
Lónghú Zhèn龙湖镇TownXīnzhèng Shì119,153
Lóngwáng Xiāng龙王乡Rural TownshipXīnzhèng Shì21,123
Lóngzihú Jiēdào龙子湖街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū90,781
Lúdiàn Zhèn卢店镇TownDēngfēng Shì24,420
Lǜdōngcūn Jiēdào绿东村街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū62,768
Lŭzhuāng Zhèn鲁庄镇TownGŏngyì Shì64,108
Măzhài Zhèn马寨镇TownÈrqī Qū46,687
Mèngzhuāng Zhèn孟庄镇TownXīnzhèng Shì35,289
Miánfănglù Jiēdào棉纺路街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū36,935
Miàolĭ Zhèn庙李镇TownJīnshuĭ Qū216,496
Mĭcūn Zhèn米村镇TownXīnmì Shì33,808
Mìfēngzhāng Jiēdào蜜蜂张街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū25,443
Mĭhé Zhèn米河镇TownGŏngyì Shì45,595
Mínggōnglù Jiēdào铭功路街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū23,390
Náncáo Xiāng南曹乡Rural TownshipGuănchéng Huízú Qū40,825
Nánguān Jiēdào南关街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū57,487
Nányánglù Jiēdào南阳路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū71,979
Nányángxīncūn Jiēdào南阳新村街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū105,402
Niúdiàn Zhèn牛店镇TownXīnmì Shì43,929
Píngmò Zhèn平陌镇TownXīnmì Shì37,322
Pŭtián Xiāng圃田乡Rural TownshipGuănchéng Huízú Qū55,131
Qiáolóu Zhèn乔楼镇TownXíngyáng Shì39,526
Qīngniánlù Jiēdào青年路街道办事处Urban SubdistrictZhōngmóu Xiàn70,279
Qīngpíngjiē Jiēdào青屏街街道办事处Urban SubdistrictXīnmì Shì98,118
Qínlĭnglù Jiēdào秦岭路街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū31,619
Qŭliáng Zhèn曲梁镇TownXīnmì Shì50,483
Rénmínlù Jiēdào人民路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū37,816
Rŭhélù Jiēdào汝河路街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū91,082
Sānguānmiào Jiēdào三官庙街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū54,551
Sānguānmiào Xiāng三官庙乡Rural TownshipZhōngmóu Xiàn53,651
Shăolín Jiēdào少林街道办事处Urban SubdistrictDēngfēng Shì32,442
Shècūn Zhèn涉村镇TownGŏngyì Shì36,463
Shíbālĭhé Jiēdào十八里河街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū47,463
Shídào Xiāng石道乡Rural TownshipDēngfēng Shì39,302
Shífó Zhèn石佛镇TownZhōngyuán Qū153,322
Sìshuĭ Zhèn汜水镇TownXíngyáng Shì19,698
Sòngbiăokuàngqū 送表矿区Township-like AreaDēngfēng Shì14,472
Sōngshānlù Jiēdào嵩山路街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū74,553
Sōngyáng Jiēdào嵩阳街道办事处Urban SubdistrictDēngfēng Shì108,310
Suŏhé Jiēdào索河街道办事处Urban SubdistrictXíngyáng Shì56,972
Tángzhuāng Zhèn唐庄镇TownDēngfēng Shì38,513
Tóngbǎilù Jiēdào桐柏路街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū88,652
Wángcūn Zhèn王村镇TownXíngyáng Shì47,888
Wàntān Zhèn万滩镇TownZhōngmóu Xiàn26,266
Wèiláilù Jiēdào未来路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū70,848
Wénhuàlù Jiēdào文化路街道办事处Urban SubdistrictJīnshuĭ Qū101,287
Wŭlĭbăo Jiēdào五里堡街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū61,176
Xiăoguān Zhèn小关镇TownGŏngyì Shì31,814
Xiàoyì Jiēdào孝义街道办事处Urban SubdistrictGŏngyì Shì43,029
Xiáwō Zhèn峡窝镇TownShàngjiē Qū37,665
Xīcūn Zhèn西村镇TownGŏngyì Shì58,470
Xīdàjiē Jiēdào西大街街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū22,878
Xīdàjiē Jiēdào西大街街道办事处Urban SubdistrictXīnmì Shì24,438
Xīliúhú Jiēdào西流湖街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū80,091
Xīn'ānlù Jiēdào新安路街道办事处Urban SubdistrictShàngjiē Qū12,948
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictHuìjì Qū30,768
Xīncūn Zhèn新村镇TownXīnzhèng Shì51,574
Xīndiàn Zhèn辛店镇TownXīnzhèng Shì72,970
Xīngăng新港办事处Township-like AreaXīnzhèng Shì39,675
Xīnhuálù Jiēdào新华路街道办事处Urban SubdistrictGŏngyì Shì50,973
Xīnhuálù Jiēdào新华路街道办事处Urban SubdistrictXīnmì Shì50,703
Xīnhuálù Jiēdào新华路街道办事处Urban SubdistrictXīnzhèng Shì62,403
Xīnjiànlù Jiēdào新建路街道办事处Urban SubdistrictXīnzhèng Shì36,105
Xīnmìshìkuàngqū新密市矿区办事处Township-like AreaXīnmì Shì30,016
Xīnyān Jiēdào新烟街道办事处Urban SubdistrictXīnzhèng Shì35,113
Xīnzhōng Zhèn新中镇TownGŏngyì Shì17,395
Xuānhuà Zhèn宣化镇TownDēngfēng Shì20,454
Xuēdiàn Zhèn薛店镇TownXīnzhèng Shì33,918
Xūshuĭ Jiēdào须水街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū44,254
Xúzhuāng Zhèn徐庄镇TownDēngfēng Shì27,922
Yángchéngqū Zhèn阳城区镇TownDēngfēng Shì12,674
Yànmínghú Zhèn雁鸣湖镇TownZhōngmóu Xiàn23,428
Yáojiā Zhèn姚家镇TownZhōngmóu Xiàn30,858
Yīmălù Jiēdào一马路街道办事处Urban SubdistrictÈrqī Qū3,522
Yíngbīnlù Jiēdào迎宾路街道办事处Urban SubdistrictHuìjì Qū48,242
Yĭngyáng Zhèn颖阳镇TownDēngfēng Shì47,217
Yŏng'ānlù Jiēdào永安路街道办事处Urban SubdistrictGŏngyì Shì2,650
Yuánzhuāng Xiāng袁庄乡Rural TownshipXīnmì Shì22,328
Yuècūn Zhèn岳村镇TownXīnmì Shì34,691
Yùliángōngyèyuánqū Guănwĕihuì豫联工业园区管委会Township-like AreaGŏngyì Shì8,575
Yùlóng Zhèn豫龙镇TownXíngyáng Shì51,785
Zhāngzhuāng Zhèn张庄镇TownZhōngmóu Xiàn31,052
Zhànjiē Zhèn站街镇TownGŏngyì Shì22,757
Zhèng'ān Zhèn郑庵镇TownZhōngmóu Xiàn32,314
Zhènggăng郑港办事处Township-like AreaXīnzhèng Shì11,998
Zhèngzhōuqŭliángchănyèjíjùqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì郑州曲梁产业集聚区管理委员会Township-like AreaXīnmì Shì16,723
Zhītián Zhèn芝田镇TownGŏngyì Shì46,904
Zhōngxīnlù Jiēdào中心路街道办事处Urban SubdistrictShàngjiē Qū34,255
Zhōngyuánxīlù Jiēdào中原西路街道办事处Urban SubdistrictZhōngyuán Qū34,011
Zhōngyuè Jiēdào中岳街道办事处Urban SubdistrictDēngfēng Shì22,429
Zhúlín Zhèn竹林镇TownGŏngyì Shì10,441
Zĭjīnglù Jiēdào紫荆路街道办事处Urban SubdistrictGŏngyì Shì26,742
Zĭjīngshānnánlù Jiēdào紫荆山南路街道办事处Urban SubdistrictGuănchéng Huízú Qū73,092

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).