Home
Show Map

China: Zhànjiāng Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhànjiāng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chìkăn Qū赤坎区District303,824
Léizhōu Shì雷州市County-level City1,427,664
Liánjiāng Shì廉江市County-level City1,443,099
Mázhāng Qū [incl. Zhànjiāng Economic and Technological Development Zone (part)]麻章区District487,712
Pōtóu Qū坡头区District333,239
Suìxī Xiàn遂溪县County886,452
Wúchuān Shì吴川市County-level City927,275
Xiáshān Qū [incl. Zhànjiāng Economic and Technological Development Zone (part)]霞山区District487,093
Xúwén Xiàn徐闻县County698,474
Zhànjiāng Shì湛江市Prefecture-level City6,994,832

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhànjiāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àiguó Jiēdào爱国街道Urban SubdistrictXiáshān Qū39,505
Ānpū Zhèn安铺镇TownLiánjiāng Shì106,504
Báishā Zhèn白沙镇TownLéizhōu Shì73,283
Bĕihé Zhèn北和镇TownLéizhōu Shì72,099
Bĕipō Zhèn北坡镇TownSuìxī Xiàn43,904
Bĕiqiáo Jiēdào北桥街道Urban SubdistrictChìkăn Qū31,876
Bópū Jiēdào博铺街道Urban SubdistrictWúchuān Shì15,612
Căotán Zhèn草潭镇TownSuìxī Xiàn59,698
Chángqí Zhèn长岐镇TownWúchuān Shì68,655
Chángshān Zhèn长山镇TownLiánjiāng Shì51,784
Chēbăn Zhèn车板镇TownLiánjiāng Shì39,578
Chéngbĕi Jiēdàobàn城北街道Urban SubdistrictLiánjiāng Shì43,452
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipXúwén Xiàn38,074
Chéngnán Jiēdàobàn城南街道Urban SubdistrictLiánjiāng Shì41,180
Chéngyuè Zhèn城月镇TownSuìxī Xiàn85,668
Cùnjīn Jiēdào寸金街道Urban SubdistrictChìkăn Qū52,433
Dàshānjiāng Jiēdào大山江街道Urban SubdistrictWúchuān Shì23,964
Diàofēng Zhèn调风镇TownLéizhōu Shì60,051
Diàoshùn Jiēdào调顺街道Urban SubdistrictChìkăn Qū7,405
Dōngfānghóng Nóngchăng东方红农场Township-like AreaLéizhōu Shì7,261
Dōngjiăn Jiēdào东简街道Urban SubdistrictMázhāng Qū44,037
Dōnglĭ Zhèn东里镇TownLéizhōu Shì78,693
Dōngshān Jiēdào东山街道Urban SubdistrictMázhāng Qū59,810
Dōngxīn Jiēdào东新街道Urban SubdistrictXiáshān Qū51,908
Fēngshōu Tángyè Jítuán 丰收糖业集团Township-like AreaLéizhōu Shì8,972
Fùchéng Zhèn附城镇TownLéizhōu Shì101,199
Găngmén Zhèn港门镇TownSuìxī Xiàn30,378
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownLiánjiāng Shì31,389
Gōngnóng Jiēdào工农街道Urban SubdistrictXiáshān Qū44,102
Guāndù Zhèn官渡镇TownPōtóu Qū52,526
Guăngqián Gōngsī广前公司Township-like AreaSuìxī Xiàn15,404
Hăi'ān Zhèn海安镇TownXúwén Xiàn21,810
Hăibīn Jiēdào海滨街道Urban SubdistrictXiáshān Qū20,869
Hăibīn Jiēdào海滨街道Urban SubdistrictWúchuān Shì41,745
Hăitóu Jiēdào海头街道Urban SubdistrictXiáshān Qū17,644
Hé'ān Zhèn和安镇TownXúwén Xiàn33,826
Héchún Zhèn河唇镇TownLiánjiāng Shì82,496
Héliáo Zhèn和寮镇TownLiánjiāng Shì33,911
Héngshān Zhèn横山镇TownLiánjiāng Shì112,183
Hétóu Zhèn河头镇TownSuìxī Xiàn31,959
Hóngxīng Nóngchăng红星农场Township-like AreaXúwén Xiàn4,347
Huáhăi Gōngsī华海公司Township-like AreaXúwén Xiàn9,213
Huánglüè Zhèn黄略镇TownSuìxī Xiàn82,349
Huángpō Zhèn黄坡镇TownWúchuān Shì139,160
Huáqiáo Guănlĭqū华侨管理区Township-like AreaLéizhōu Shì5,685
Húguāng Nóngchăng湖光农场Township-like AreaMázhāng Qū13,074
Húguāng Zhèn湖光镇TownMázhāng Qū80,346
Huŏjù Nóngchăng火炬农场Township-like AreaLéizhōu Shì5,978
Jiānghóng Zhèn江洪镇TownSuìxī Xiàn27,260
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictXiáshān Qū46,266
Jiànxīn Zhèn建新镇TownSuìxī Xiàn20,415
Jiăowĕi Xiāng角尾乡Rural TownshipXúwén Xiàn26,131
Jiĕfàng Jiēdào解放街道Urban SubdistrictXiáshān Qū36,666
Jièpào Zhèn界炮镇TownSuìxī Xiàn58,437
Jìjiā Zhèn纪家镇TownLéizhōu Shì91,454
Jĭnhé Zhèn锦和镇TownXúwén Xiàn40,600
Jīnxīng Nóngchăng金星农场Township-like AreaLéizhōu Shì4,849
Jíshuĭ Zhèn吉水镇TownLiánjiāng Shì75,148
Kèlù Zhèn客路镇TownLéizhōu Shì107,073
Lánshí Zhèn兰石镇TownWúchuān Shì30,933
Lèhuá Jiēdào乐华街道Urban SubdistrictXiáshān Qū64,860
Léichéng Jiēdàobàn雷城街道Urban SubdistrictLéizhōu Shì82,820
Léigāo Zhèn雷高镇TownLéizhōu Shì42,140
Lèmín Zhèn乐民镇TownSuìxī Xiàn34,895
Liángtóng Zhèn良垌镇TownLiánjiāng Shì114,012
Lĭngbĕi Zhèn岭北镇TownSuìxī Xiàn24,482
Lóngmén Zhèn龙门镇TownLéizhōu Shì80,089
Lóngtáng Zhèn龙塘镇TownXúwén Xiàn56,235
Lóngtóu Zhèn龙头镇TownPōtóu Qū55,159
Luózhōu Jiēdàobàn罗州街道Urban SubdistrictLiánjiāng Shì124,088
Màichén Zhèn迈陈镇TownXúwén Xiàn57,917
Máxié Jiēdào麻斜街道Urban SubdistrictPōtóu Qū10,074
Mázhāng Zhèn麻章镇TownMázhāng Qū107,819
Méilù Jiēdào梅菉街道Urban SubdistrictWúchuān Shì141,540
Mín'ān Jiēdào民安街道Urban SubdistrictMázhāng Qū50,596
Mínzhŭ Jiēdào民主街道Urban SubdistrictChìkăn Qū46,473
Nándiào Jiēdào南调街道Urban SubdistrictPōtóu Qū30,675
Nánhuá Nóngchăng南华农场Township-like AreaXúwén Xiàn6,227
Nánqiáo Jiēdào南桥街道Urban SubdistrictChìkăn Qū79,189
Nánsān Zhèn南三镇TownPōtóu Qū75,211
Nánshān Zhèn南山镇TownXúwén Xiàn70,233
Nánxīng Zhèn南兴镇TownLéizhōu Shì82,944
Náozhōu Zhèn硇洲镇TownMázhāng Qū44,674
Pōtóu Zhèn坡头镇TownPōtóu Qū59,227
Qiánshān Zhèn前山镇TownXúwén Xiàn37,703
Qiănshuĭ Zhèn浅水镇TownWúchuān Shì31,296
Qiántáng Zhèn乾塘镇TownPōtóu Qū30,116
Qīngpíng Zhèn青平镇TownLiánjiāng Shì102,485
Qĭshuĭ Zhèn企水镇TownLéizhōu Shì41,907
Quánzhuāng Jiēdào泉庄街道Urban SubdistrictXiáshān Qū5,291
Qŭjiè Zhèn曲界镇TownXúwén Xiàn43,476
Shāwān Jiēdào沙湾街道Urban SubdistrictChìkăn Qū25,876
Shĕntáng Zhèn沈塘镇TownLéizhōu Shì48,122
Shíchéng Zhèn石城镇TownLiánjiāng Shì69,876
Shíjiăo Zhèn石角镇TownLiánjiāng Shì48,404
Shíjĭng Zhèn石颈镇TownLiánjiāng Shì42,693
Shílĭng Zhèn石岭镇TownLiánjiāng Shì96,285
Sōngzhú Zhèn松竹镇TownLéizhōu Shì58,368
Suìchéng Zhèn遂城镇TownSuìxī Xiàn212,903
Tàipíng Zhèn太平镇TownMázhāng Qū87,356
Tánbā Zhèn覃巴镇TownWúchuān Shì65,414
Tándòu Zhèn覃斗镇TownLéizhōu Shì47,213
Tángjiā Zhèn唐家镇TownLéizhōu Shì44,684
Tángpéng Zhèn塘蓬镇TownLiánjiāng Shì69,652
Tángwĕi Jiēdào塘尾街道Urban SubdistrictWúchuān Shì30,774
Tángzhuì Zhèn塘缀镇TownWúchuān Shì107,435
Wángcūngăng Zhèn王村港镇TownWúchuān Shì19,517
Wūshí Zhèn乌石镇TownLéizhōu Shì73,730
Wūtáng Zhèn乌塘镇TownSuìxī Xiàn14,441
Wúyáng Zhèn吴阳镇TownWúchuān Shì80,519
Wŭyī Nóngchăng五一农场Township-like AreaXúwén Xiàn3,825
Xiàqiáo Zhèn下桥镇TownXúwén Xiàn38,773
Xiàyáng Zhèn下洋镇TownXúwén Xiàn25,892
Xīhú Jiēdàobàn西湖街道Urban SubdistrictLéizhōu Shì28,177
Xīlián Zhèn西连镇TownXúwén Xiàn36,275
Xīnchéng Jiēdàobàn新城街道Urban SubdistrictLéizhōu Shì35,973
Xìngfú Nóngchăng幸福农场Township-like AreaLéizhōu Shì4,282
Xīnliáo Zhèn新寮镇TownXúwén Xiàn26,495
Xīnmín Zhèn新民镇TownLiánjiāng Shì42,790
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictXiáshān Qū52,726
Xīnyuán Jiēdào新园街道Urban SubdistrictXiáshān Qū47,237
Xúchéng Jiēdàobàn徐城街道Urban SubdistrictXúwén Xiàn118,712
Yánggān Zhèn杨柑镇TownSuìxī Xiàn80,681
Yángjiā Zhèn杨家镇TownLéizhōu Shì67,249
Yángqīng Zhèn洋青镇TownSuìxī Xiàn63,578
Yătáng Zhèn雅塘镇TownLiánjiāng Shì40,616
Yīnglì Zhèn英利镇TownLéizhōu Shì73,369
Yíngzĭ Zhèn营仔镇TownLiánjiāng Shì74,573
Yŏuhăo Nóngchăng友好农场Township-like AreaXúwén Xiàn2,710
Yŏuyì Jiēdào友谊街道Urban SubdistrictXiáshān Qū60,019
Zhāngpū Zhèn樟铺镇TownWúchuān Shì38,844
Zhènwén Zhèn振文镇TownWúchuān Shì91,867
Zhōngguó Shíyóu Nánhăi Xībù Gōngsī中国石油南海西部公司Township-like AreaPōtóu Qū20,251
Zhōnghuá Jiēdào中华街道Urban SubdistrictChìkăn Qū30,022
Zhōngshān Jiēdào中山街道Urban SubdistrictChìkăn Qū30,550

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).