Home
Show Map

Yángyuán Xiàn

County in Zhāngjiākŏu Shì (Hébĕi)

County

The population of Yángyuán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yángyuán Xiàn阳原县County258,086
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of the townships in Yángyuán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chuăigútuăn Zhèn揣骨疃镇TownYángyuán Xiàn21,946
Dàtiánwā Xiāng大田洼乡Rural TownshipYángyuán Xiàn4,479
Dōngchéng Zhèn东城镇TownYángyuán Xiàn17,154
Dōngfāng Chéngbăo Xiāng东坊城堡乡Rural TownshipYángyuán Xiàn7,827
Dōngjĭngjí Zhèn东井集镇TownYángyuán Xiàn26,561
Fútújiăng Xiāng浮图讲乡Rural TownshipYángyuán Xiàn10,072
Gāoqiáng Xiāng高墙乡Rural TownshipYángyuán Xiàn13,620
Huàshāoyíng Zhèn化稍营镇TownYángyuán Xiàn24,579
Jĭng'érgōu Xiāng井儿沟乡Rural TownshipYángyuán Xiàn9,919
Măquānbăo Xiāng马圈堡乡Rural TownshipYángyuán Xiàn7,877
Sānmăfāng Xiāng三马坊乡Rural TownshipYángyuán Xiàn8,944
Xīchéng Zhèn西城镇TownYángyuán Xiàn75,277
Xīnbăo Xiāng辛堡乡Rural TownshipYángyuán Xiàn12,159
Yàojiāzhuāng Xiāng要家庄乡Rural TownshipYángyuán Xiàn17,672

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.