Home
Show Map

Kāngbăo Xiàn

County in Zhāngjiākŏu Shì (Hébĕi)

County

The population of Kāngbăo Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Kāngbăo Xiàn康保县County204,975
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of the townships in Kāngbăo Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chŭchángdì Xiāng处长地乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn9,808
Dānqīnghé Xiāng丹清河乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn8,171
Dèngyóufāng Zhèn邓油坊镇TownKāngbăo Xiàn9,884
Èrhàobŭ Xiāng二号卜乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn11,698
Hābiégā Xiāng哈咇嘎乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn8,263
Kāngbăo Mùchăng康保牧场Township-like AreaKāngbăo Xiàn567
Kāngbăo Zhèn康保镇TownKāngbăo Xiàn63,779
Lĭjiādì Zhèn李家地镇TownKāngbăo Xiàn10,144
Lújiāyíng Xiāng芦家营乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn8,291
Măndétáng Xiāng满德堂乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn9,228
Tŭchéngzi Zhèn土城子镇TownKāngbăo Xiàn11,238
Túnkĕn Línchăng屯垦林场Township-like AreaKāngbăo Xiàn113
Túnkĕn Zhèn屯垦镇TownKāngbăo Xiàn14,736
Yányóufāng Xiāng闫油坊乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn11,824
Zhāngjì Zhèn张纪镇TownKāngbăo Xiàn14,734
Zhàoyánghé Zhèn照阳河镇TownKāngbăo Xiàn6,251
Zhōngyì Xiāng忠义乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn6,246

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.