Home
Show Map

Jiā Xiàn

County in Yúlín Shì (Shănxī)

County

The population of Jiā Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jiā Xiàn佳县County204,666
Yúlín Shì榆林市Prefecture-level City3,351,436

Contents: Townships

The population of the townships in Jiā Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Diàn Zhèn店镇TownJiā Xiàn11,330
Fāngtā Zhèn方塌镇TownJiā Xiàn6,379
Guānzhuāng Xiāng官庄乡Rural TownshipJiā Xiàn6,876
Jiāzhōu Jiēdào佳州街道Urban SubdistrictJiā Xiàn30,553
Jīnmíngsì Zhèn金明寺镇TownJiā Xiàn6,904
Kēng Zhèn [incl. Dàfósì Xiāng]坑镇TownJiā Xiàn19,357
Liúguójù Zhèn [incl. Shànggāozhài Xiāng]刘国具镇TownJiā Xiàn16,929
Mùtóuyù Zhèn木头峪镇TownJiā Xiàn8,734
Tōng Zhèn通镇TownJiā Xiàn20,247
Wángjiābiān Zhèn王家砭镇TownJiā Xiàn11,050
Wū Zhèn [incl. Liújiāshān Xiāng]乌镇TownJiā Xiàn22,910
Xī Zhèn [incl. Kāngjiāgăng Xiāng]螅镇TownJiā Xiàn17,565
Yùkŏu Xiāng峪口乡Rural TownshipJiā Xiàn6,911
Zhūguānzhài Zhèn [incl. Xīnglóngsì Xiāng]朱官寨镇TownJiā Xiàn10,414
Zhūjiāwā Zhèn朱家坬镇TownJiā Xiàn8,507

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).