Home
Show Map

Nán Xiàn

County in Yìyáng Shì (Húnán)

County

The population of Nán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Nán Xiàn南县County725,288
Yìyáng Shì益阳市Prefecture-level City4,307,933

Contents: Townships

The population of the townships in Nán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕizhōuzi Zhèn北洲子镇TownNán Xiàn14,774
Chăngjiào Zhèn厂窖镇TownNán Xiàn33,558
Hébà Zhèn河坝镇TownNán Xiàn38,898
Huágé Zhèn华阁镇TownNán Xiàn66,708
Jīnpén Zhèn金盆镇TownNán Xiàn18,828
Làngbáhú Zhèn浪拔湖镇TownNán Xiàn42,569
Máhékŏu Zhèn麻河口镇TownNán Xiàn45,753
Máocăojiē Zhèn茅草街镇TownNán Xiàn59,680
Míngshāntóu Zhèn明山头镇TownNán Xiàn32,058
Nánwānhú Bànshìchù南湾湖办事处Township-like AreaNán Xiàn1,147
Nánzhōu Zhèn南洲镇TownNán Xiàn154,068
Qiānshānhóng Zhèn千山红镇TownNán Xiàn24,889
Qīngshùzuĭ Zhèn青树嘴镇TownNán Xiàn35,060
Sānxiānhú Zhèn三仙湖镇TownNán Xiàn45,094
Shābăozhōu Jiēdào Bànshìchù沙堡洲街道办事处Township-like AreaNán Xiàn2,334
Wŭshènggōng Zhèn武圣宫镇TownNán Xiàn27,183
Wūzuĭ Xiāng乌嘴乡Rural TownshipNán Xiàn36,236
Zhōngyúkŏu Zhèn中鱼口镇TownNán Xiàn46,451

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).