Home
Show Map

China: Yínchuān Shì (Níngxià)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yínchuān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hèlán Xiàn贺兰县County222,981
Jīnfèng Qū金凤区District282,554
Língwŭ Shì灵武市County-level City261,677
Xīngqìng Qū兴庆区District678,306
Xīxià Qū西夏区District329,310
Yŏngníng Xiàn永宁县County218,260
Yínchuān Shì银川市Prefecture-level City1,993,088

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yínchuān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báitŭgăng Xiāng白土岗乡Rural TownshipLíngwŭ Shì8,640
Bĕijīng Xīlù Jiēdào北京西路街道Urban SubdistrictXīxià Qū36,987
Bĕijīng Zhōnglù Jiēdào北京中路街道Urban SubdistrictJīnfèng Qū32,964
Chángchéng Zhōnglù Jiēdào长城中路街道Urban SubdistrictJīnfèng Qū72,606
Chángxìn Xiāng常信乡Rural TownshipHèlán Xiàn25,095
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictLíngwŭ Shì52,863
Chóngxīng Zhèn崇兴镇TownLíngwŭ Shì41,212
Dàxīn Zhèn大新镇TownXīngqìng Qū76,536
Dōngtă Zhèn东塔镇TownLíngwŭ Shì22,040
Fēngdēng Zhèn丰登镇TownJīnfèng Qū12,922
Fènghuáng Bĕijiē Jiēdào凤凰北街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū41,402
Fùníngjiē Jiēdào富宁街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū47,793
Hăojiāqiáo Zhèn郝家桥镇TownLíngwŭ Shì32,507
Hèlánshān Xīlù Jiēdào贺兰山西路街道Urban SubdistrictXīxià Qū65,619
Hóngguăng Zhèn洪广镇TownHèlán Xiàn17,409
Huánghé Dōnglù Jiēdào黄河东路街道Urban SubdistrictJīnfèng Qū56,528
Huángyángtān Nóngchăng黄羊滩农场Township-like AreaYŏngníng Xiàn3,984
Jiĕfàng Xījiē Jiēdào解放西街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū45,646
Jīnguì Zhèn金贵镇TownHèlán Xiàn29,796
Jīngxīngnóng Mùchăng京星农牧场Township-like AreaHèlán Xiàn596
Liángtián Zhèn良田镇TownJīnfèng Qū22,160
Lìgăng Zhèn立岗镇TownHèlán Xiàn24,165
Lìjĭngjiē Jiēdào丽景街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū72,736
Lĭjùn Zhèn李俊镇TownYŏngníng Xiàn27,723
Língwŭ Nóngchăng灵武农场Township-like AreaLíngwŭ Shì9,949
Línhé Zhèn临河镇TownLíngwŭ Shì16,723
Măjiātān Zhèn马家滩镇TownLíngwŭ Shì8,650
Mănchéng Bĕijiē Jiēdào满城北街街道Urban SubdistrictJīnfèng Qū42,797
Mĭnníng Zhèn闽宁镇TownYŏngníng Xiàn24,696
Nánliáng Táizi Guănwĕihuì南梁台子管委会Township-like AreaHèlán Xiàn7,810
Níngdōng Zhèn宁东镇TownLíngwŭ Shì48,587
Nínghuálù Jiēdào宁华路街道Urban SubdistrictXīxià Qū30,242
Níngxià Yuánzhŏngchăng宁夏原种场Township-like AreaHèlán Xiàn1,471
Nuănquán Nóngchăng暖泉农场Township-like AreaHèlán Xiàn4,578
Qiánjìnjiē Jiēdào前进街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū33,117
Shànghăi Xīlù Jiēdào上海西路街道Urban SubdistrictJīnfèng Qū42,577
Shènglìjiē Jiēdào胜利街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū62,333
Shènglì Xiāng胜利乡Rural TownshipYŏngníng Xiàn15,961
Shuòfānglù Jiēdào朔方路街道Urban SubdistrictXīxià Qū67,480
Tōngguì Xiāng通贵乡Rural TownshipXīngqìng Qū13,490
Wànghóng Zhèn望洪镇TownYŏngníng Xiàn30,943
Wàngyuăn Zhèn望远镇TownYŏngníng Xiàn42,022
Wénchānglù Jiēdào文昌路街道Urban SubdistrictXīxià Qū28,872
Wénhuàjiē Jiēdào文化街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū27,829
Wútóngshù Xiāng梧桐树乡Rural TownshipLíngwŭ Shì20,506
Xígăng Zhèn习岗镇TownHèlán Xiàn112,061
Xī Huāyuán Lù Jiēdào西花园路街道Urban SubdistrictXīxià Qū54,370
Xīngjīng Zhèn兴泾镇TownXīxià Qū21,034
Xīnhuájiē Jiēdào新华街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū27,877
Yánghé Zhèn杨和镇TownYŏngníng Xiàn67,901
Yíngŭlù Jiēdào银古路街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū104,038
Yuèyáhú Xiāng月牙湖乡Rural TownshipXīngqìng Qū10,439
Yùhuánggé Bĕijiē Jiēdào玉皇阁北街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū51,818
Yùquányíng Nóngchăng玉泉营农场Township-like AreaYŏngníng Xiàn5,030
Zhăngzhèng Zhèn掌政镇TownXīngqìng Qū34,256
Zhènbĕibăo Zhèn镇北堡镇TownXīxià Qū24,706
Zhōngshān Nánjiē Jiēdào中山南街街道Urban SubdistrictXīngqìng Qū28,996

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).