Home
Show Map

China: Yíbīn Shì (Sìchuān)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yíbīn Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángníng Xiàn长宁县County318,848
Cuìpíng Qū翠屏区District800,682
Gāo Xiàn高县County411,123
Gŏng Xiàn珙县County379,798
Jiāng'ān Xiàn江安县County420,953
Jūnlián Xiàn筠连县County329,053
Nánxī Qū南溪区District325,530
Píngshān Xiàn屏山县County249,751
Xīngwén Xiàn兴文县County377,166
Xùzhōu Qū [Yíbīn Xiàn]叙州区District858,992
Yíbīn Shì宜宾市Prefecture-level City4,471,896

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yíbīn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānbiān Zhèn安边镇TownXùzhōu Qū23,305
Ānfù Jiēdào安阜街道Urban SubdistrictCuìpíng Qū90,513
Báihuā Zhèn白花镇TownCuìpíng Qū41,574
Báishāwān Jiēdào白沙湾街道Urban SubdistrictCuìpíng Qū34,764
Bǎixī Jiēdào [incl. Xĭjié Zhèn]柏溪街道Urban SubdistrictXùzhōu Qū118,152
Bówángshān Zhèn僰王山镇TownXīngwén Xiàn43,135
Càibà Zhèn菜坝镇TownCuìpíng Qū29,733
Cáoyíng Zhèn曹营镇TownGŏng Xiàn9,224
Chángníng Zhèn长宁镇TownChángníng Xiàn81,248
Chángxīng Zhèn长兴镇TownNánxī Qū19,308
Dàbà Miáozú Xiāng大坝苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn24,567
Dàchéng Zhèn大乘镇TownPíngshān Xiàn17,901
Dàguānlóu Jiēdào [incl. Nánchéng Jiēdào, Xīchéng Jiēdào]大观楼街道Urban SubdistrictCuìpíng Qū74,375
Dàguān Zhèn [incl. Dàpíng Xiāng]大观镇TownNánxī Qū32,567
Dàhé Miáozú Xiāng大河苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn31,984
Dàjĭng Zhèn大井镇TownJiāng'ān Xiàn26,602
Dàmiào Zhèn大妙镇TownJiāng'ān Xiàn10,794
Dàwō Zhèn大窝镇TownGāo Xiàn20,733
Dàxuĕshān Zhèn大雪山镇TownJūnlián Xiàn17,219
Dĭdòng Zhèn底洞镇TownGŏng Xiàn26,064
Dĭpéng Zhèn底蓬镇TownJiāng'ān Xiàn21,610
Dòngdĭ Zhèn硐底镇TownChángníng Xiàn16,469
Fēnglè Xiāng [incl. Lóngzhèn Xiāng, Kŏngquè Xiāng]丰乐乡Rural TownshipJūnlián Xiàn13,172
Fèngyí Xiāng凤仪乡Rural TownshipXùzhōu Qū17,074
Fùróng Zhèn富荣镇TownPíngshān Xiàn10,733
Fùxīng Xiāng富兴乡Rural TownshipChángníng Xiàn10,137
Fùxīng Zhèn复兴镇TownGāo Xiàn13,582
Gāochăng Zhèn高场镇TownXùzhōu Qū30,304
Gāokăn Xiāng高坎乡Rural TownshipJūnlián Xiàn4,814
Gāopíng Miáozú Xiāng高坪苗族乡Rural TownshipJūnlián Xiàn5,049
Gònglè Zhèn共乐镇TownXīngwén Xiàn30,957
Gŏngquán Zhèn珙泉镇TownGŏng Xiàn37,857
Guāndòu Miáozú Xiāng观斗苗族乡Rural TownshipGŏng Xiàn4,353
Guānyīn Zhèn [incl. Gŭluó Zhèn]观音镇TownXùzhōu Qū85,410
Gŭhé Zhèn古河镇TownChángníng Xiàn13,961
Gŭsòng Zhèn古宋镇TownXīngwén Xiàn87,882
Hāobà Zhèn蒿坝镇TownJūnlián Xiàn14,706
Héjiāngmén Jiēdào [incl. Bĕichéng Jiēdào, Dōngchéng Jiēdào]合江门街道Urban SubdistrictCuìpíng Qū51,978
Héngfēng Xiāng恒丰乡Rural TownshipGŏng Xiàn9,426
Héngjiāng Zhèn [incl. Fùlóng Zhèn]横江镇TownXùzhōu Qū50,916
Héshí Zhèn合什镇TownXùzhōu Qū21,364
Hóngqiáo Zhèn红桥镇TownJiāng'ān Xiàn22,998
Huángshā Zhèn黄沙镇TownNánxī Qū11,684
Huātān Zhèn花滩镇TownChángníng Xiàn16,057
Jiālè Zhèn嘉乐镇TownGāo Xiàn13,728
Jiāng'ān Zhèn江安镇TownJiāng'ān Xiàn67,776
Jiāngnán Zhèn [incl. Măjiā Xiāng]江南镇TownNánxī Qū26,389
Jiāocūn Zhèn蕉村镇TownGāo Xiàn23,829
Jĭngjiāng Zhèn井江镇TownChángníng Xiàn12,033
Jĭngkŏu Zhèn井口镇TownJiāng'ān Xiàn13,579
Jīnpíng Zhèn金坪镇TownCuìpíng Qū20,345
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownPíngshān Xiàn37,636
Jīnqiūhú Zhèn [incl. Qiūchăng Zhèn, Míngwēi Zhèn]金秋湖镇TownCuìpíng Qū30,595
Jiŭsīchéng Zhèn九丝城镇TownXīngwén Xiàn23,098
Juéxī Zhèn [incl. Nínán Zhèn]蕨溪镇TownXùzhōu Qū58,416
Kāifó Zhèn开佛镇TownChángníng Xiàn11,924
Kĕjiŭ Zhèn可久镇TownGāo Xiàn14,490
Kŏngtān Zhèn [→ Báihuā Zhèn]孔滩镇TownCuìpíng Qū47,125
Láifù Zhèn来复镇TownGāo Xiàn18,752
Lăowēng Zhèn老翁镇TownChángníng Xiàn19,844
Lèyì Xiāng乐义乡Rural TownshipJūnlián Xiàn11,270
Liánhé Miáozú Xiāng联合苗族乡Rural TownshipJūnlián Xiàn7,351
Liánhuā Zhèn莲花镇TownXīngwén Xiàn19,043
Lĭduān Zhèn李端镇TownCuìpíng Qū20,311
Liúgēng Zhèn留耕镇TownJiāng'ān Xiàn18,564
Liújiā Zhèn刘家镇TownNánxī Qū22,186
Liŭjiā Zhèn柳嘉镇TownXùzhōu Qū39,883
Lĭzhuāng Zhèn李庄镇TownCuìpíng Qū34,819
Lóngchí Xiāng龙池乡Rural TownshipXùzhōu Qū8,972
Lónghuá Zhèn龙华镇TownPíngshān Xiàn17,390
Lóngtóu Zhèn [incl. Guānxìng Xiāng]龙头镇TownChángníng Xiàn18,460
Lóngxī Xiāng龙溪乡Rural TownshipPíngshān Xiàn6,204
Luòbiăo Zhèn洛表镇TownGŏng Xiàn25,315
Luóchăng Zhèn罗场镇TownGāo Xiàn26,169
Luódù Miáozú Xiāng罗渡苗族乡Rural TownshipGŏng Xiàn11,950
Luòhài Zhèn洛亥镇TownGŏng Xiàn18,053
Luólóng Jiēdào罗龙街道Urban SubdistrictNánxī Qū40,612
Luòrùn Zhèn落润镇TownGāo Xiàn16,915
Méibái Zhèn梅白镇TownChángníng Xiàn14,742
Méidòng Zhèn梅硐镇TownChángníng Xiàn16,938
Móupíng Zhèn牟坪镇TownCuìpíng Qū17,495
Mù'ài Zhèn沐爱镇TownJūnlián Xiàn29,092
Mùtān Zhèn沐滩镇TownGŏng Xiàn10,805
Nán'àn Jiēdào南岸街道Urban SubdistrictXùzhōu Qū125,192
Nánguăng Zhèn南广镇TownXùzhōu Qū31,613
Nánxī Jiēdào南溪街道Urban SubdistrictNánxī Qū96,061
Níxī Zhèn泥溪镇TownXùzhōu Qū29,607
Pánlóng Xiāng蟠龙乡Rural TownshipJiāng'ān Xiàn16,483
Péishí Zhèn [incl. Liúbīn Xiāng]裴石镇TownNánxī Qū31,212
Píngbiān Yízú Xiāng屏边彝族乡Rural TownshipPíngshān Xiàn7,453
Píngshān Zhèn [Xīnfā Xiāng]屏山镇TownPíngshān Xiàn25,822
Pŭ'ān Zhèn [→ Zhàochăng Jiēdào]普安镇TownXùzhōu Qū30,041
Qílín Miáozú Xiāng麒麟苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn24,132
Qìngfú Zhèn庆符镇TownGāo Xiàn56,650
Qìnglĭng Zhèn庆岭镇TownGāo Xiàn9,594
Qīngpíng Yízú Xiāng清平彝族乡Rural TownshipPíngshān Xiàn7,533
Rénhé Zhèn仁和镇TownJiāng'ān Xiàn11,780
Rényì Xiāng仁义乡Rural TownshipGŏng Xiàn8,907
Sānyuán Xiāng三元乡Rural TownshipChángníng Xiàn11,052
Shāhé Zhèn沙河镇TownGāo Xiàn39,046
Shàngluó Zhèn上罗镇TownGŏng Xiàn25,873
Shāngzhōu Zhèn商州镇TownXùzhōu Qū22,259
Shāpíng Jiēdào沙坪街道Urban SubdistrictCuìpíng Qū31,152
Shèngtiān Zhèn胜天镇TownGāo Xiàn19,193
Shíbēi Xiāng石碑乡Rural TownshipGŏng Xiàn7,818
Shígŭ Xiāng [→ Shāpíng Jiēdào]石鼓乡Rural TownshipCuìpíng Qū10,281
Shíhăi Zhèn石海镇TownXīngwén Xiàn14,498
Shuāngchéng Jiēdào [incl. Gāodiàn Zhèn, Liángjiāng Zhèn]双城街道Urban SubdistrictCuìpíng Qū28,606
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipGāo Xiàn9,937
Shuānghé Zhèn双河镇TownChángníng Xiàn19,806
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownXùzhōu Qū44,055
Shuāngténg Zhèn双腾镇TownJūnlián Xiàn16,027
Shuāngyì Zhèn双谊镇TownCuìpíng Qū25,182
Shuĭqīng Zhèn水清镇TownJiāng'ān Xiàn12,669
Shūlóu Zhèn [incl. Fúyán Zhèn, Lóudōng Xiāng]书楼镇TownPíngshān Xiàn22,193
Sìliè Xiāng四烈乡Rural TownshipGāo Xiàn13,008
Sìmiànshān Zhèn四面山镇TownJiāng'ān Xiàn29,980
Sīpō Zhèn思坡镇TownCuìpíng Qū20,321
Sòngjiā Zhèn宋家镇TownCuìpíng Qū19,259
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipPíngshān Xiàn11,673
Tàipíng Zhèn太平镇TownXīngwén Xiàn20,302
Tángbà Xiāng塘坝乡Rural TownshipJūnlián Xiàn6,416
Táopíng Xiāng桃坪乡Rural TownshipChángníng Xiàn9,215
Téngdá Zhèn腾达镇TownJūnlián Xiàn20,350
Tiĕqīng Zhèn铁清镇TownJiāng'ān Xiàn24,452
Tónggŭ Zhèn铜鼓镇TownChángníng Xiàn12,136
Tóngluó Zhèn铜锣镇TownChángníng Xiàn8,936
Tóngzĭ Zhèn桐梓镇TownJiāng'ān Xiàn28,797
Tuánlín Miáozú Xiāng团林苗族乡Rural TownshipJūnlián Xiàn4,743
Wángchăng Xiāng [→ Jīnqiūhú Zhèn]王场乡Rural TownshipCuìpíng Qū18,385
Wāngjiā Zhèn [incl. Línfēng Xiāng]汪家镇TownNánxī Qū21,030
Wángjiā Zhèn王家镇TownGŏng Xiàn17,878
Wéixīn Zhèn维新镇TownJūnlián Xiàn19,776
Wénjiāng Zhèn文江镇TownGāo Xiàn68,433
Wŭdé Xiāng武德乡Rural TownshipJūnlián Xiàn22,889
Wŭkuàng Zhèn五矿镇TownJiāng'ān Xiàn14,809
Wŭxīng Zhèn五星镇TownXīngwén Xiàn22,537
Xiàcháng Zhèn下长镇TownJiāng'ān Xiàn21,124
Xiàluó Zhèn下罗镇TownGŏng Xiàn15,003
Xiānfēng Miáozú Xiāng仙峰苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn11,738
Xiàngbí Jiēdào象鼻街道Urban SubdistrictCuìpíng Qū46,326
Xiānlín Zhèn仙临镇TownNánxī Qū24,481
Xiào'ér Zhèn孝儿镇TownGŏng Xiàn27,762
Xiàxī Xiāng夏溪乡Rural TownshipPíngshān Xiàn8,096
Xījiāo Jiēdào西郊街道Urban SubdistrictCuìpíng Qū58,834
Xījiāshān Zhèn夕佳山镇TownJiāng'ān Xiàn15,784
Xīn'ān Zhèn新安镇TownPíngshān Xiàn19,447
Xīnshì Zhèn新市镇TownPíngshān Xiàn24,454
Xúnchăng Zhèn巡场镇TownGŏng Xiàn118,664
Xúnsī Zhèn巡司镇TownJūnlián Xiàn41,120
Yāchí Xiāng鸭池乡Rural TownshipPíngshān Xiàn12,023
Yángchūn Zhèn [Lànbà Xiāng]阳春镇TownJiāng'ān Xiàn22,506
Yángtián Xiāng羊田乡Rural TownshipGāo Xiàn10,864
Yílè Zhèn怡乐镇TownJiāng'ān Xiàn20,248
Yíng'ān Zhèn迎安镇TownJiāng'ān Xiàn20,398
Yíngxī Xiāng潆溪乡Rural TownshipGāo Xiàn7,578
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownCuìpíng Qū30,963
Yuèjiāng Zhèn月江镇TownGāo Xiàn25,448
Yùhé Miáozú Xiāng玉和苗族乡Rural TownshipGŏng Xiàn4,846
Yúnlián Zhèn筠连镇TownJūnlián Xiàn80,708
Yùpíng Zhèn玉屏镇TownXīngwén Xiàn8,234
Yùxiù Miáozú Xiāng毓秀苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn5,555
Zăntān Xiāng趱滩乡Rural TownshipGāo Xiàn3,174
Zhānghǎi Zhèn [incl. Lĭchăng Zhèn, Gŭbǎi Zhèn, Lóngxīng Xiāng]樟海镇TownXùzhōu Qū70,066
Zhàochăng Jiēdào赵场街道Urban SubdistrictXùzhōu Qū52,363
Zhènzhōu Zhèn镇舟镇TownJūnlián Xiàn14,351
Zhōngdū Zhèn中都镇TownPíngshān Xiàn21,193
Zhōujiā Zhèn周家镇TownXīngwén Xiàn9,504
Zhúhăi Zhèn竹海镇TownChángníng Xiàn25,890
Zōngchăng Zhèn宗场镇TownCuìpíng Qū17,746

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).