Home
Show Map

China: Yángjiāng Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yángjiāng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jiāngchéng Qū [incl. Hǎilíng Qū, Yángjiāng High-tech Zone]江城区District676,857
Yángchūn Shì阳春市County-level City849,504
Yángdōng Qū阳东区District442,762
Yángxī Xiàn阳西县County452,625
Yángjiāng Shì阳江市Prefecture-level City2,421,748

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yángjiāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishā Jiēdào白沙街道Urban SubdistrictJiāngchéng Qū40,324
Bājiă Zhèn八甲镇TownYángchūn Shì49,091
Bĕiguàn Zhèn北惯镇TownYángdōng Qū40,579
Bùchăng Zhèn埠场镇TownJiāngchéng Qū27,620
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictJiāngchéng Qū48,081
Chéngcūn Zhèn程村镇TownYángxī Xiàn54,571
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictJiāngchéng Qū117,744
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictJiāngchéng Qū63,358
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictJiāngchéng Qū61,815
Chūnchéng Jiēdào春城街道Urban SubdistrictYángchūn Shì243,527
Chūnwān Zhèn春湾镇TownYángchūn Shì66,166
Dàbā Zhèn大八镇TownYángdōng Qū32,995
Dàgōu Zhèn大沟镇TownYángdōng Qū34,233
Dōngchéng Zhèn东城镇TownYángdōng Qū66,420
Dōngpíng Zhèn东平镇TownYángdōng Qū42,971
Găngliè Jiēdào岗列街道Urban SubdistrictJiāngchéng Qū53,432
Găngmĕi Zhèn岗美镇TownYángchūn Shì46,270
Guīgăng Zhèn圭岗镇TownYángchūn Shì34,147
Hăilíng Zhèn海陵镇TownJiāngchéng Qū43,923
Hékŏu Zhèn河口镇TownYángchūn Shì21,205
Hélăng Zhèn河朗镇TownYángchūn Shì30,059
Héshān Zhèn合山镇TownYángdōng Qū44,045
Héshuĭ Zhèn合水镇TownYángchūn Shì46,058
Hóngfēng Zhèn红丰镇TownYángdōng Qū40,985
Hóngshíyuè Nóngchăng红十月农场Township-like AreaJiāngchéng Qū1,989
Hóngwŭyuè Nóngchăng红五月农场Township-like AreaYángdōng Qū2,245
Jīshān Nóngchăng鸡山农场Township-like AreaYángdōng Qū957
Măshuĭ Zhèn马水镇TownYángchūn Shì34,169
Nàlóng Zhèn那龙镇TownYángdōng Qū29,615
Nán'ēn Jiēdào南恩街道Urban SubdistrictJiāngchéng Qū62,033
Pínggāng Nóngchăng平冈农场Township-like AreaJiāngchéng Qū1,281
Pínggāng Zhèn平冈镇TownJiāngchéng Qū65,549
Pōmiàn Zhèn陂面镇TownYángchūn Shì46,607
Rúdòng Zhèn儒洞镇TownYángxī Xiàn43,754
Sānjiă Zhèn三甲镇TownYángchūn Shì42,791
Sānyè Nóngchăng三叶农场Township-like AreaYángchūn Shì614
Shābā Zhèn沙扒镇TownYángxī Xiàn31,463
Shàngyáng Zhèn上洋镇TownYángxī Xiàn62,287
Shíwàng Zhèn石望镇TownYángchūn Shì25,483
Shuāngjiào Zhèn双窖镇TownYángchūn Shì38,227
Shuāngjié Zhèn双捷镇TownJiāngchéng Qū22,121
Sōngbǎi Zhèn松柏镇TownYángchūn Shì40,012
Tángkŏu Zhèn塘口镇TownYángxī Xiàn36,428
Tángpíng Zhèn塘坪镇TownYángdōng Qū39,302
Tánshuĭ Zhèn潭水镇TownYángchūn Shì56,599
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownYángxī Xiàn26,486
Xīnzhōu Zhèn新洲镇TownYángdōng Qū42,958
Xītóu Zhèn溪头镇TownYángxī Xiàn73,734
Yángdōng Línchăng阳东林场Township-like AreaYángdōng Qū19
Yángjiāng Línchăng Luóqín Fēnchăng 阳江林场罗琴分场Township-like AreaJiāngchéng Qū338
Yángjiāng Línchăng Rúdòng Fēnchăng 阳江林场儒洞分场Township-like AreaYángxī Xiàn134
Yăsháo Zhèn雅韶镇TownYángdōng Qū25,438
Yŏngníng Zhèn永宁镇TownYángchūn Shì28,479
Zhápō Zhèn闸坡镇TownJiāngchéng Qū32,159
Zhīgòng Nóngchăng织贡农场Township-like AreaYángxī Xiàn2,069
Zhīlǒng Zhèn [Zhīgòng Zhèn]织篢镇TownYángxī Xiàn121,699
Zhōngzhōu Jiēdào中洲街道Urban SubdistrictJiāngchéng Qū35,090

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).