Home
Show Map

Bīnhăi Xiàn

County in Yánchéng Shì (Jiāngsū)

County

The population of Bīnhăi Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnhăi Xiàn滨海县County957,215
Yánchéng Shì盐城市Prefecture-level City7,262,200

Contents: Townships

The population of the townships in Bīnhăi Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bājù Zhèn八巨镇TownBīnhăi Xiàn35,745
Bātān Zhèn八滩镇TownBīnhăi Xiàn57,974
Bīnhăigăng Zhèn [incl. Zhèndōng Xiāng]滨海港镇TownBīnhăi Xiàn105,462
Bīnhuái Nóngchăng滨淮农场Township-like AreaBīnhăi Xiàn6,948
Bīnhuái Zhèn [incl. Fánjí Xiāng]滨淮镇TownBīnhăi Xiàn78,429
Càiqiáo Zhèn蔡桥镇TownBīnhăi Xiàn45,886
Chéntāo Zhèn陈涛镇TownBīnhăi Xiàn50,617
Dàtào Xiāng大套乡Rural TownshipBīnhăi Xiàn31,119
Dōngkăn Jiēdào东坎街道Urban SubdistrictBīnhăi Xiàn244,740
Jièpái Zhèn界牌镇TownBīnhăi Xiàn56,055
Kāifāqū Gōngyèyuán开发区工业园Township-like AreaBīnhăi Xiàn11,016
Kāifāqū Yánhăi Gōngyèyuán开发区沿海工业园Township-like AreaBīnhăi Xiàn8,964
Tiānchăng Zhèn天场镇TownBīnhăi Xiàn35,298
Tōngyú Zhèn通榆镇TownBīnhăi Xiàn30,143
Wŭxùn Zhèn五汛镇TownBīnhăi Xiàn69,728
Xīntān Yánchăng 新滩盐场Township-like AreaBīnhăi Xiàn5,335
Zhènghóng Zhèn正红镇TownBīnhăi Xiàn83,756

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).