Home
Show Map

Āntú Xiàn

County in Yánbiāncháo Prefecture (Jílín)

County

The population of Āntú Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Āntú Xiàn [incl. Zhǎngbáishān (parts)]安图县County225,987
Yánbiāncháo Xiānzú Zìzhìzhōu延边朝鲜族自治州Korean Autonomous Prefecture2,270,816

Contents: Townships

The population of the townships in Āntú Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āntú Línyè Yŏuxiàn Gōngsī安图林业有限公司Township-like AreaĀntú Xiàn1,742
Āntúxiàn Línyèjú安图县林业局Township-like AreaĀntú Xiàn547
Báihé Línyèjú白河林业局Township-like AreaĀntú Xiàn2,287
Chángbáishān Băohù Kāifāqū Guănwĕihu 长白山保护开发区池北区TownĀntú Xiàn45,266
Èrdàobáihé Zhèn二道白河镇TownĀntú Xiàn4,791
Hăigōu Jīnkuàng 海沟金矿Township-like AreaĀntú Xiàn2,877
Jiŭlóng Jiēdào九龙街道Urban SubdistrictĀntú Xiàn29,528
Liàngbīng Zhèn亮兵镇TownĀntú Xiàn8,693
Liăngjiāng Zhèn两江镇TownĀntú Xiàn13,388
Míngyuè Zhèn明月镇TownĀntú Xiàn14,336
Shímén Zhèn石门镇TownĀntú Xiàn8,521
Sōngjiāng Zhèn松江镇TownĀntú Xiàn31,929
Wànbăo Zhèn万宝镇TownĀntú Xiàn10,343
Wèngshēng Jiēdào瓮声街道Urban SubdistrictĀntú Xiàn34,213
Xīnhé Xiāng新合乡Rural TownshipĀntú Xiàn7,178
Yŏngqìng Xiāng永庆乡Rural TownshipĀntú Xiàn10,348

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).