Home
Show Map

China: Yánbiāncháo Prefecture (Jílín)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yánbiāncháo Korean Autonomous Prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Āntú Xiàn [incl. Zhǎngbáishān (parts)]安图县County225,987
Dūnhuà Shì敦化市County-level City483,464
Hélóng Shì和龙市County-level City189,532
Húnchūn Shì珲春市County-level City241,777
Lóngjĭng Shì龙井市County-level City177,234
Túmen Shì图们市County-level City134,452
Wāngqīng Xiàn汪清县County255,411
Yánjí Shì延吉市County-level City562,959
Yánbiāncháo Xiānzú Zìzhìzhōu延边朝鲜族自治州Korean Autonomous Prefecture2,270,816

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yánbiāncháo Prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānmín Jiēdào安民街道Urban SubdistrictLóngjĭng Shì44,390
Āntú Línyè Yŏuxiàn Gōngsī安图林业有限公司Township-like AreaĀntú Xiàn1,742
Āntúxiàn Línyèjú安图县林业局Township-like AreaĀntú Xiàn547
Áodōng Lùchăng 敖东鹿场Township-like AreaDūnhuà Shì204
Băicăogōu Zhèn百草沟镇TownWāngqīng Xiàn13,921
Báihé Línyèjú白河林业局Township-like AreaĀntú Xiàn2,287
Báijīn Xiāng白金乡Rural TownshipLóngjĭng Shì1,724
Bājiāzi Línyèjú八家子林业局Township-like AreaHélóng Shì2,711
Bājiāzi Zhèn八家子镇TownHélóng Shì21,990
Bănshí Zhèn板石镇TownHúnchūn Shì7,548
Bāréngōu Nóngchăng八人沟农场Township-like AreaWāngqīng Xiàn1,153
Bĕishān Jiēdào北山街道Urban SubdistrictYánjí Shì73,178
Bóhăi Jiēdào渤海街道Urban SubdistrictDūnhuà Shì52,787
Cháng'ān Zhèn长安镇TownTúmen Shì10,090
Chángbáishān Băohù Kāifāqū Guănwĕihu 长白山保护开发区池北区TownĀntú Xiàn45,266
Cháoyángchuān Zhèn朝阳川镇TownYánjí Shì36,818
Chóngshàn Zhèn崇善镇TownHélóng Shì2,175
Chūnhuà Zhèn春化镇TownHúnchūn Shì9,890
Chūnyáng Zhèn春阳镇TownWāngqīng Xiàn15,798
Dàchuān Jiēdào [incl. Dàmíng Shèqū, Xìngfú Shèqū]大川街道Urban SubdistrictWāngqīng Xiàn42,671
Dānfēng Línyè Yŏuxiàn Gōngsī丹峰林业有限公司Township-like AreaDūnhuà Shì4,077
Dānjiāng Jiēdào丹江街道Urban SubdistrictDūnhuà Shì41,149
Dàpúcháihé Zhèn大蒲柴河镇TownDūnhuà Shì8,858
Dàqiáo Xiāng大桥乡Rural TownshipDūnhuà Shì7,026
Dàshítóu Línyè Yŏuxiàn Gōngsī大石头林业有限公司Township-like AreaDūnhuà Shì4,883
Dàshítóu Zhèn大石头镇TownDūnhuà Shì44,762
Dàxīnggōu Línyèjú大兴沟林业局Township-like AreaWāngqīng Xiàn9,327
Dàxīnggōu Zhèn大兴沟镇TownWāngqīng Xiàn25,755
Déxīn Xiāng德新乡Rural TownshipLóngjĭng Shì5,556
Dōngchéng Zhèn东城镇TownHélóng Shì8,963
Dōngguāng Zhèn东光镇TownWāngqīng Xiàn11,550
Dōngshèngyŏng Zhèn东盛涌镇TownLóngjĭng Shì13,646
Dūnhuàshì Línyèjú敦化市林业局Township-like AreaDūnhuà Shì2,634
Émù Zhèn额穆镇TownDūnhuà Shì11,916
Èrdàobáihé Zhèn二道白河镇TownĀntú Xiàn4,791
Fúdòng Zhèn福洞镇TownHélóng Shì10,813
Fùxīng Nóngchăng复兴农场Township-like AreaWāngqīng Xiàn1,146
Fùxīng Zhèn复兴镇TownWāngqīng Xiàn6,726
Gōngyuán Jiēdào公园街道Urban SubdistrictYánjí Shì76,497
Guāndì Zhèn官地镇TownDūnhuà Shì34,617
Guāngmíng Jiēdào光明街道Urban SubdistrictHélóng Shì34,412
Hādámén Xiāng哈达门乡Rural TownshipHúnchūn Shì11,091
Hăigōu Jīnkuàng 海沟金矿Township-like AreaĀntú Xiàn2,877
Hànzhāng Xiāng翰章乡Rural TownshipDūnhuà Shì11,144
Hēishí Xiāng黑石乡Rural TownshipDūnhuà Shì11,737
Hélóng Línyèjú和龙林业局Township-like AreaHélóng Shì2,017
Hélóngshì Línyèjú和龙市林业局Township-like AreaHélóng Shì546
Hénán Jiēdào河南街道Urban SubdistrictYánjí Shì89,674
Hénán Jiēdào河南街道Urban SubdistrictHúnchūn Shì34,903
Hóngshí Lùchăng红石鹿场Township-like AreaDūnhuà Shì167
Hóngshí Xiāng红石乡Rural TownshipDūnhuà Shì7,708
Huángníhé Línyè Yǒuxiàn Gōngsī黄泥河林业有限公司Township-like AreaDūnhuà Shì5,608
Huángníhé Zhèn黄泥河镇TownDūnhuà Shì41,383
Húnchūn Línyèjú珲春林业局Township-like AreaHúnchūn Shì285
Jiāngnán Zhèn江南镇TownDūnhuà Shì20,158
Jiàngōng Jiēdào建工街道Urban SubdistrictYánjí Shì73,343
Jiāngyuán Zhèn江源镇TownDūnhuà Shì9,215
Jīguān Xiāng鸡冠乡Rural TownshipWāngqīng Xiàn8,779
Jìnghé Jiēdào靖和街道Urban SubdistrictHúnchūn Shì65,479
Jìngxìn Zhèn敬信镇TownHúnchūn Shì5,014
Jìnhăi Jiēdào近海街道Urban SubdistrictHúnchūn Shì8,405
Jìnxué Jiēdào进学街道Urban SubdistrictYánjí Shì89,612
Jiŭlóng Jiēdào九龙街道Urban SubdistrictĀntú Xiàn29,528
Kāishāntún Zhèn开山屯镇TownLóngjĭng Shì18,611
Lăotóugōu Zhèn老头沟镇TownLóngjĭng Shì28,878
Liàngbīng Zhèn亮兵镇TownĀntú Xiàn8,693
Liăngjiāng Zhèn两江镇TownĀntú Xiàn13,388
Liángshuĭ Zhèn凉水镇TownTúmen Shì11,960
Lóngchéng Zhèn龙城镇TownHélóng Shì21,567
Lóngjĭng Dàsū Guŏshù Nóngchăng龙井大苏果树农场Township-like AreaLóngjĭng Shì708
Lóngmén Jiēdào龙门街道Urban SubdistrictLóngjĭng Shì46,097
Luózigōu Nóngchăng罗子沟农场Township-like AreaWāngqīng Xiàn2,107
Luózigōu Zhèn罗子沟镇TownWāngqīng Xiàn22,670
Măchuānzi Xiāng马川子乡Rural TownshipHúnchūn Shì6,301
Mìjiāng Xiāng密江乡Rural TownshipHúnchūn Shì2,018
Míngyuè Zhèn明月镇TownĀntú Xiàn14,336
Mínhuì Jiēdào民慧街道Urban SubdistrictHélóng Shì12,599
Mínzhŭ Jiēdào民主街道Urban SubdistrictDūnhuà Shì39,514
Nánpíng Zhèn南坪镇TownHélóng Shì5,770
Qīnggōuzi Xiāng青沟子乡Rural TownshipDūnhuà Shì5,843
Qiūlígōu Zhèn秋梨沟镇TownDūnhuà Shì9,111
Sāndàowān Zhèn三道湾镇TownYánjí Shì6,619
Sānhé Zhèn三合镇TownLóngjĭng Shì3,774
Sānjiāzi Mănzú Xiāng三家子满族乡Rural TownshipHúnchūn Shì8,335
Shāhéyán Zhèn沙河沿镇TownDūnhuà Shì14,763
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictDūnhuà Shì71,715
Shímén Zhèn石门镇TownĀntú Xiàn8,521
Shíxiàn Zhèn石岘镇TownTúmen Shì22,770
Sōngjiāng Zhèn松江镇TownĀntú Xiàn31,929
Tiānqiáolĭng Línyèjú天桥岭林业局Township-like AreaWāngqīng Xiàn17,507
Tiānqiáolĭng Zhèn天桥岭镇TownWāngqīng Xiàn11,161
Tóudào Zhèn头道镇TownHélóng Shì26,738
Túmenshì Línyèjú图们市林业局Township-like AreaTúmen Shì18
Wànbăo Zhèn万宝镇TownĀntú Xiàn10,343
Wāngqīng Línyèjú汪清林业局Township-like AreaWāngqīng Xiàn21,198
Wāngqīng Zhèn汪清镇TownWāngqīng Xiàn12,639
Wèngshēng Jiēdào瓮声街道Urban SubdistrictĀntú Xiàn34,213
Wénhuà Jiēdào文化街道Urban SubdistrictHélóng Shì29,525
Xiàngshàng Jiēdào向上街道Urban SubdistrictTúmen Shì28,624
Xiánrú Zhèn贤儒镇TownDūnhuà Shì12,420
Xiăoyíng Zhèn小营镇TownYánjí Shì30,579
Xīchéng Zhèn西城镇TownHélóng Shì9,706
Xīn'ān Jiēdào新安街道Urban SubdistrictHúnchūn Shì42,244
Xīnhé Xiāng新合乡Rural TownshipĀntú Xiàn7,178
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictTúmen Shì28,510
Xīnmín Jiēdào新民街道Urban SubdistrictWāngqīng Xiàn22,488
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictYánjí Shì55,676
Yángpào Mănzú Xiāng杨泡满族乡Rural TownshipHúnchūn Shì4,129
Yànmínghú Zhèn雁鸣湖镇TownDūnhuà Shì10,065
Yīlán Zhèn依兰镇TownYánjí Shì30,963
Yīng'ān Zhèn英安镇TownHúnchūn Shì36,135
Yŏngqìng Xiāng永庆乡Rural TownshipĀntú Xiàn10,348
Yuègōng Jiēdào月宫街道Urban SubdistrictTúmen Shì24,071
Yuèqíng Zhèn月晴镇TownTúmen Shì8,409
Zhǎngróng Jiēdào长荣街道Urban SubdistrictWāngqīng Xiàn8,815
Zhìxīn Zhèn智新镇TownLóngjĭng Shì13,850

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).