Home
Show Map

China: Yă'ān Shì (Sìchuān)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yă'ān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băoxīng Xiàn宝兴县County56,060
Hànyuán Xiàn汉源县County324,408
Lúshān Xiàn芦山县County109,027
Míngshān Qū名山区District256,484
Shímián Xiàn石棉县County123,600
Tiānquán Xiàn天全县County134,152
Yíngjīng Xiàn荥经县County147,955
Yŭchéng Qū雨城区District355,572
Yă'ān Shì雅安市Prefecture-level City1,507,258

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yă'ān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjìng Xiāng安靖乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn4,412
Ānlè Zhèn安乐镇TownHànyuán Xiàn7,959
Ānshùnchǎng Zhèn [incl. Ānshùn Xiāng, Xiānfēng Xiāng]安顺场镇TownShímián Xiàn15,293
Bābù Zhèn八步镇TownYŭchéng Qū8,049
Báiyán Xiāng白岩乡Rural TownshipHànyuán Xiàn7,145
Băizhàng Zhèn百丈镇TownMíngshān Qū18,307
Băofēng Yízú Xiāng宝峰彝族乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn1,733
Băoshèng Xiāng宝盛乡Rural TownshipLúshān Xiàn5,526
Bĕijiāo Zhèn北郊镇TownYŭchéng Qū23,971
Bìfēngxiá Zhèn碧峰峡镇TownYŭchéng Qū8,538
Căobà Zhèn草坝镇TownYŭchéng Qū22,401
Căokē Zàngzú Xiāng草科藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn2,443
Chēlĭng Zhèn车岭镇TownMíngshān Qū18,973
Chéngdōng Xiāng城东乡Rural TownshipMíngshān Qū8,390
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownTiānquán Xiàn39,361
Dàchuān Zhèn大川镇TownLúshān Xiàn6,029
Dàlĭng Xiāng大岭乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,779
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipTiānquán Xiàn4,199
Dàshù Zhèn大树镇TownHànyuán Xiàn5,363
Dàtiánbà Xiāng大田坝乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn5,578
Dàtián Xiāng大田乡Rural TownshipHànyuán Xiàn13,142
Dàxīng Jiēdào大兴街道Urban SubdistrictYŭchéng Qū19,206
Dàxī Xiāng大溪乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn3,284
Dàyàn Xiāng大堰乡Rural TownshipHànyuán Xiàn7,798
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictYŭchéng Qū77,596
Duìyán Zhèn对岩镇TownYŭchéng Qū14,155
Duōgōng Xiāng多功乡Rural TownshipTiānquán Xiàn3,965
Duōyíng Zhèn多营镇TownYŭchéng Qū7,861
Fēixiānguān Zhèn飞仙关镇TownLúshān Xiàn9,629
Fēnglè Xiāng丰乐乡Rural TownshipShímián Xiàn2,686
Fèngmíng Xiāng凤鸣乡Rural TownshipYŭchéng Qū6,856
Fēngtŏngzhài Xiāng蜂桶寨乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn4,703
Fùchéng Xiāng附城乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn5,935
Fùchūn Xiāng富春乡Rural TownshipHànyuán Xiàn8,234
Fùlín Zhèn富林镇TownHànyuán Xiàn28,827
Fùquán Zhèn富泉镇TownHànyuán Xiàn6,326
Fùxiāng Xiāng富乡乡Rural TownshipHànyuán Xiàn2,928
Fùzhuāng Zhèn富庄镇TownHànyuán Xiàn9,710
Guānhuà Xiāng观化乡Rural TownshipYŭchéng Qū4,214
Guìxián Xiāng桂贤乡Rural TownshipHànyuán Xiàn9,152
Hébĕi Jiēdào河北街道Urban SubdistrictYŭchéng Qū40,997
Hēizhú Zhèn黑竹镇TownMíngshān Qū10,302
Héjiāng Zhèn合江镇TownYŭchéng Qū7,929
Hénán Xiāng河南乡Rural TownshipHànyuán Xiàn5,436
Héxī Xiāng河西乡Rural TownshipHànyuán Xiàn9,756
Hóngxīng Zhèn红星镇TownMíngshān Qū12,322
Hóngyán Xiāng红岩乡Rural TownshipMíngshān Qū5,613
Hòuyù Xiāng后域乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,680
Huángmù Zhèn皇木镇TownHànyuán Xiàn6,847
Huātān Zhèn花滩镇TownYíngjīng Xiàn10,619
Huílóng Zhèn [incl. Cāluó Xiāng]回隆镇TownShímián Xiàn12,984
Jiànlí Xiāng建黎乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,200
Jiànshān Xiāng建山乡Rural TownshipMíngshān Qū5,806
Jiĕfàng Xiāng解放乡Rural TownshipMíngshān Qū8,465
Jiŭxiāng Zhèn九襄镇TownHànyuán Xiàn53,380
Lǎbāhé Zhèn [incl. Zĭshí Xiāng, Liănglù Xiāng]喇叭河镇TownTiānquán Xiàn4,808
Lăochăng Xiāng老场乡Rural TownshipTiānquán Xiàn6,049
Lèyīng Xiāng乐英乡Rural TownshipTiānquán Xiàn7,550
Liănghé Xiāng两河乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,283
Liánjiāng Xiāng联江乡Rural TownshipMíngshān Qū10,153
Liàochăng Xiāng廖场乡Rural TownshipMíngshān Qū9,303
Liàolín Xiāng料林乡Rural TownshipHànyuán Xiàn5,581
Lièshì Xiāng烈士乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn4,382
Liètài Xiāng烈太乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn6,699
Língguān Zhèn灵关镇TownBăoxīng Xiàn16,644
Liùhé Xiāng六合乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn9,783
Líyuán Xiāng梨园乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,282
Lìzipíng Yízú Xiāng栗子坪彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn5,207
Lóngcānggōu Zhèn龙苍沟镇TownYíngjīng Xiàn8,972
Lŏngdōng Zhèn [incl. Yŏngfù Xiāng]陇东镇TownBăoxīng Xiàn7,062
Lóngmén Zhèn龙门镇TownLúshān Xiàn19,713
Lúyáng Jiēdào [incl. Qīngrén Xiāng]芦阳街道Urban SubdistrictLúshān Xiàn40,416
Măliè Xiāng马烈乡Rural TownshipHànyuán Xiàn6,074
Mălĭng Zhèn马岭镇TownMíngshān Qū10,705
Máohé Zhèn茅河镇TownMíngshān Qū7,257
Mĕiluó Zhèn [incl. Zăiyáng Xiāng]美罗镇TownShímián Xiàn13,370
Mĕngdĭngshān Zhèn蒙顶山镇TownMíngshān Qū12,589
Mĕngyáng Jiēdào蒙阳街道Urban SubdistrictMíngshān Qū36,126
Mínjiàn Yízú Xiāng民建彝族乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn4,112
Mùpíng Zhèn穆坪镇TownBăoxīng Xiàn12,690
Nímĕi Yízú Xiāng坭美彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn1,805
Niúbèishān Zhèn [incl. Sānhé Xiāng, Xīnmiào Xiāng]牛背山镇TownYíngjīng Xiàn5,275
Piànmă Yízú Xiāng片马彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,364
Qiánjìn Zhèn前进镇TownMíngshān Qū13,563
Qiányù Zhèn前域镇TownHànyuán Xiàn10,386
Qiāoqì Xiāng硗碛乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn4,563
Qīngfù Xiāng青富乡Rural TownshipHànyuán Xiàn1,640
Qīngjiāng Jiēdào青江街道Urban SubdistrictYŭchéng Qū21,069
Qīnglóng Zhèn青龙镇TownYíngjīng Xiàn6,705
Qīngxī Zhèn清溪镇TownHànyuán Xiàn4,885
Rényì Zhèn仁义镇TownTiānquán Xiàn7,537
Sānjiāo Xiāng三交乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,589
Shàijīng Xiāng晒经乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,057
Shànglĭ Zhèn上里镇TownYŭchéng Qū10,207
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownYŭchéng Qū3,834
Shìróng Xiāng市荣乡Rural TownshipHànyuán Xiàn13,708
Shĭyáng Zhèn始阳镇TownTiānquán Xiàn19,251
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipMíngshān Qū9,980
Shuāngshí Zhèn双石镇TownLúshān Xiàn7,253
Shuāngxī Xiāng双溪乡Rural TownshipHànyuán Xiàn6,964
Shùnhé Yízú Xiāng顺河彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn1,437
Sījīng Zhèn思经镇TownTiānquán Xiàn8,495
Sìpíng Xiāng泗坪乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn4,245
Sīyán Zhèn思延镇TownLúshān Xiàn9,455
Tàipíng Zhèn太平镇TownLúshān Xiàn11,006
Tángjiā Zhèn唐家镇TownHànyuán Xiàn15,425
Tiānfèng Xiāng天凤乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn2,815
Wánggǎngpíng Yízú Zàngzú Xiāng [incl. Wājiăo Xiāng, Tiánwān Xiāng]王岗坪彝族藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn7,184
Wàngōng Xiāng万工乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,454
Wàngŭ Zhèn万古镇TownMíngshān Qū8,884
Wàngyú Zhèn望鱼镇TownYŭchéng Qū5,552
Wànlĭ Xiāng万里乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,147
Wŭlóng Xiāng [incl. Mínglĭ Xiāng]五龙乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn7,114
Wūsīhé Zhèn乌斯河镇TownHànyuán Xiàn8,647
Wŭxiànxiāng Zhèn五宪乡镇TownYíngjīng Xiàn5,711
Xiăobăo Zàngzú Yízú Xiāng小堡藏族彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn2,226
Xiăohé Zhèn小河镇TownTiānquán Xiàn9,754
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictYŭchéng Qū22,099
Xièluó Zàngzú Xiāng蟹螺藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn3,566
Xīnchăng Zhèn新场镇TownTiānquán Xiàn9,242
Xīndiàn Zhèn新店镇TownMíngshān Qū19,191
Xīngyè Xiāng兴业乡Rural TownshipTiānquán Xiàn6,560
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipTiānquán Xiàn5,272
Xīnjiàn Xiāng新建乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn2,323
Xīnmián Jiēdào [incl. Miánchéng Jiēdào]新棉街道Urban SubdistrictShímián Xiàn42,586
Xīnmín Zàngzú Yízú Xiāng新民藏族彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn7,314
Xīntiān Zhèn新添镇TownYíngjīng Xiàn9,536
Xīxī Xiāng西溪乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,789
Yànchăng Zhèn晏场镇TownYŭchéng Qū7,294
Yándào Jiēdào严道街道Urban SubdistrictYíngjīng Xiàn40,461
Yánqiáo Zhèn严桥镇TownYŭchéng Qū9,474
Yānzhú Xiāng烟竹乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn3,007
Yídōng Zhèn宜东镇TownHànyuán Xiàn15,969
Yínghé Zhèn荥河镇TownYíngjīng Xiàn5,652
Yíngzhèng Xiāng迎政乡Rural TownshipShímián Xiàn6,228
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipShímián Xiàn4,739
Yŏnglì Yízú Xiāng永利彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,034
Yŏngxīng Jiēdào永兴街道Urban SubdistrictMíngshān Qū18,005
Yúquán Xiāng鱼泉乡Rural TownshipTiānquán Xiàn2,109
Zhōngfēng Zhèn中峰镇TownMíngshān Qū12,550
Zhōnglĭ Zhèn中里镇TownYŭchéng Qū11,547
Zhōugōngshān Zhèn [incl. Kŏngpíng Xiāng, Nánjiāo Xiāng]周公山镇TownYŭchéng Qū22,723

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).