Home
Show Map

Fánshì Xiàn

County in Xīnzhōu Shì (Shānxī)

County

The population of Fánshì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fánshì Xiàn繁峙县County266,800
Xīnzhōu Shì忻州市Prefecture-level City3,067,503

Contents: Townships

The population of the townships in Fánshì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎijiāzhuāng Xiāng柏家庄乡Rural TownshipFánshì Xiàn8,188
Dàyíng Zhèn大营镇TownFánshì Xiàn17,261
Dōngshān Xiāng东山乡Rural TownshipFánshì Xiàn20,432
Fánchéng Zhèn [incl. Fánzhì Xiàn Chéng Jūmín]繁城镇TownFánshì Xiàn76,088
Guāngyùbăo Xiāng光裕堡乡Rural TownshipFánshì Xiàn8,258
Jīnshānpū Xiāng金山铺乡Rural TownshipFánshì Xiàn14,023
Jíyìzhuāng Xiāng集义庄乡Rural TownshipFánshì Xiàn11,217
Píngxíngguān Zhèn [Héngjiàn Xiāng]平型关镇TownFánshì Xiàn12,053
Shāhé Zhèn砂河镇TownFánshì Xiàn60,724
Shéntángbăo Xiāng神堂堡乡Rural TownshipFánshì Xiàn6,538
Xiàrúyuè Xiāng下茹越乡Rural TownshipFánshì Xiàn8,028
Xìngyuán Xiāng杏园乡Rural TownshipFánshì Xiàn17,375
Yántóu Xiāng岩头乡Rural TownshipFánshì Xiàn6,615

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.