Home
Show Map

China: Xīnzhōu Shì (Shānxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xīnzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băodé Xiàn保德县County160,035
Dài Xiàn代县County214,091
Dìngxiāng Xiàn定襄县County217,468
Fánshì Xiàn繁峙县County266,800
Héqŭ Xiàn河曲县County145,136
Jìnglè Xiàn静乐县County156,846
Kĕlán Xiàn岢岚县County84,395
Níngwŭ Xiàn宁武县County161,164
Piānguān Xiàn偏关县County112,111
Shénchí Xiàn神池县County106,538
Wŭtái Xiàn五台县County299,391
Wŭzhài Xiàn五寨县County107,632
Xīnfŭ Qū忻府区District544,683
Yuánpíng Shì原平市County-level City491,213
Xīnzhōu Shì忻州市Prefecture-level City3,067,503

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xīnzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎijiāzhuāng Xiāng柏家庄乡Rural TownshipFánshì Xiàn8,188
Báijiāzhuāng Zhèn白家庄镇TownWŭtái Xiàn11,668
Bājiăo Zhèn八角镇TownShénchí Xiàn8,776
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictYuánpíng Shì41,967
Bĕiyìjĭng Xiāng北义井乡Rural TownshipXīnfŭ Qū14,782
Cáozhāng Xiāng曹张乡Rural TownshipXīnfŭ Qū18,017
Cénshān Xiāng涔山乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn3,574
Chángliánggōu Zhèn长梁沟镇TownYuánpíng Shì16,683
Chángzhēngjiē Jiēdào长征街街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū119,845
Chángzhĕn Xiāng长畛乡Rural TownshipShénchí Xiàn5,056
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictNíngwŭ Xiàn38,410
Chénjiāyíng Xiāng陈家营乡Rural TownshipPiānguān Xiàn5,617
Chénjiāzhuāng Xiāng陈家庄乡Rural TownshipWŭtái Xiàn14,939
Chìníwā Xiāng赤泥洼乡Rural TownshipJìnglè Xiàn7,542
Dàjiàn Xiāng大涧乡Rural TownshipKĕlán Xiàn4,144
Dàlín Xiāng大林乡Rural TownshipYuánpíng Shì15,129
Dàniúdiàn Zhèn大牛店镇TownYuánpíng Shì19,398
Dānzhài Xiāng单寨乡Rural TownshipHéqŭ Xiàn3,383
Dàyánbèi Xiāng大严备乡Rural TownshipShénchí Xiàn5,189
Dàyíng Zhèn大营镇TownFánshì Xiàn17,261
Diétáisì Xiāng迭台寺乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn3,305
Dŏngcūn Zhèn董村镇TownXīnfŭ Qū21,995
Dōngguān Zhèn东关镇TownBăodé Xiàn75,135
Dōnghú Xiāng东湖乡Rural TownshipShénchí Xiàn9,597
Dōngléi Xiāng东雷乡Rural TownshipWŭtái Xiàn10,311
Dōnglóu Xiāng东楼乡Rural TownshipXīnfŭ Qū18,204
Dōngmăfāng Xiāng东马坊乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn6,450
Dōngshān Xiāng东山乡Rural TownshipFánshì Xiàn20,432
Dōngshè Zhèn东社镇TownYuánpíng Shì31,929
Dōngxiùzhuāng Xiāng东秀庄乡Rural TownshipWŭzhài Xiàn4,793
Dōngyĕ Zhèn东冶镇TownWŭtái Xiàn37,748
Dōngzhài Zhèn东寨镇TownNíngwŭ Xiàn17,452
Dòucūn Zhèn豆村镇TownWŭtái Xiàn26,880
Dòuluó Zhèn豆罗镇TownXīnfŭ Qū18,655
Duànjiābăo Xiāng段家堡乡Rural TownshipYuánpíng Shì19,061
Duànjiāzhài Xiāng段家寨乡Rural TownshipJìnglè Xiàn9,666
Dùjiācūn Zhèn杜家村镇TownJìnglè Xiàn12,395
Échéng Zhèn鹅城镇TownJìnglè Xiàn56,433
Ékŏu Zhèn峨口镇TownDài Xiàn27,443
Fánchéng Zhèn [incl. Fánzhì Xiàn Chéng Jūmín]繁城镇TownFánshì Xiàn76,088
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownNíngwŭ Xiàn21,067
Féngjiāchuān Xiāng冯家川乡Rural TownshipBăodé Xiàn3,901
Fēngrùn Zhèn丰润镇TownJìnglè Xiàn5,528
Gāochéng Xiāng高城乡Rural TownshipXīnfŭ Qū14,983
Gāohóngkŏu Xiāng高洪口乡Rural TownshipWŭtái Xiàn7,157
Gāojiāhuì Xiāng高家会乡Rural TownshipKĕlán Xiàn6,639
Gēliào Xiāng圪廖乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn3,123
Gĕngzhèn Zhèn耿镇镇TownWŭtái Xiàn14,861
Gōunán Xiāng沟南乡Rural TownshipWŭtái Xiàn23,448
Guāngyùbăo Xiāng光裕堡乡Rural TownshipFánshì Xiàn8,258
Guōyáng Zhèn崞阳镇TownYuánpíng Shì30,874
Hánjiāchuān Xiāng韩家川乡Rural TownshipBăodé Xiàn4,462
Hánjiālóu Xiāng韩家楼乡Rural TownshipWŭzhài Xiàn5,327
Hébiān Zhèn河边镇TownDìngxiāng Xiàn27,363
Hésuŏ Xiāng合索乡Rural TownshipXīnfŭ Qū16,363
Hèzhí Xiāng贺职乡Rural TownshipShénchí Xiàn7,992
Hóngdào Zhèn宏道镇TownDìngxiāng Xiàn26,760
Huàbĕitún Xiāng化北屯乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn12,818
Huáidào Xiāng怀道乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn5,042
Hŭbĕi Xiāng虎北乡Rural TownshipShénchí Xiàn5,890
Húhuì Xiāng胡会乡Rural TownshipWŭzhài Xiàn5,630
Húyù Xiāng胡峪乡Rural TownshipDài Xiàn5,228
Jiàn'ān Xiāng建安乡Rural TownshipWŭtái Xiàn13,988
Jiăngcūn Xiāng蒋村乡Rural TownshipDìngxiāng Xiàn15,532
Jiăngfāng Xiāng蒋坊乡Rural TownshipWŭtái Xiàn10,421
Jiĕcūn Xiāng解村乡Rural TownshipYuánpíng Shì12,118
Jìnchāng Zhèn晋昌镇TownDìngxiāng Xiàn54,533
Jīngăngkù Xiāng金岗库乡Rural TownshipWŭtái Xiàn2,056
Jīnshānpū Xiāng金山铺乡Rural TownshipFánshì Xiàn14,023
Jiùxiàn Zhèn旧县镇TownHéqŭ Xiàn6,372
Jiǔyuánjiē Jiēdào [Jiĕyuán Xiāng]九原街街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū28,523
Jíyìzhuāng Xiāng集义庄乡Rural TownshipFánshì Xiàn11,217
Jìzhuāng Xiāng季庄乡Rural TownshipDìngxiāng Xiàn17,079
Kāngjiāhuì Zhèn康家会镇TownJìnglè Xiàn6,480
Láncūn Xiāng兰村乡Rural TownshipXīnfŭ Qū18,352
Lányī Zhèn岚漪镇TownKĕlán Xiàn38,431
Lăoyíng Zhèn老营镇TownPiānguān Xiàn6,524
Liángjiāpíng Xiāng梁家坪乡Rural TownshipWŭzhài Xiàn2,514
Lièbăo Xiāng烈堡乡Rural TownshipShénchí Xiàn5,103
Lĭjiāgōu Xiāng李家沟乡Rural TownshipKĕlán Xiàn1,715
Lĭjiāpíng Xiāng李家坪乡Rural TownshipWŭzhài Xiàn3,792
Língjìng Xiāng灵境乡Rural TownshipWŭtái Xiàn1,841
Línzhēyù Xiāng林遮峪乡Rural TownshipBăodé Xiàn3,665
Liújiātă Zhèn刘家塔镇TownHéqŭ Xiàn9,694
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownShénchí Xiàn40,562
Lóubănzhài Xiāng楼板寨乡Rural TownshipYuánpíng Shì6,151
Lóugōu Xiāng楼沟乡Rural TownshipPiānguān Xiàn8,559
Lóuziyíng Zhèn楼子营镇TownHéqŭ Xiàn7,207
Lùgù Xiāng鹿固乡Rural TownshipHéqŭ Xiàn5,412
Ménxiànshí Xiāng门限石乡Rural TownshipWŭtái Xiàn8,519
Nánbái Xiāng南白乡Rural TownshipYuánpíng Shì7,830
Nánbăozi Xiāng南堡子乡Rural TownshipPiānguān Xiàn3,559
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban SubdistrictYuánpíng Shì55,947
Nánhégōu Xiāng南河沟乡Rural TownshipBăodé Xiàn7,701
Nánwáng Xiāng南王乡Rural TownshipDìngxiāng Xiàn25,964
Niángzishén Xiāng娘子神乡Rural TownshipJìnglè Xiàn8,514
Nièyíng Zhèn聂营镇TownDài Xiàn11,628
Píngxíngguān Zhèn [Héngjiàn Xiāng]平型关镇TownFánshì Xiàn12,053
Qiánchuān Xiāng前川乡Rural TownshipHéqŭ Xiàn3,173
Qiánsuŏ Xiāng前所乡Rural TownshipWŭzhài Xiàn10,362
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownBăodé Xiàn17,083
Qícūn Zhèn奇村镇TownXīnfŭ Qū28,318
Rúcūn Xiāng茹村乡Rural TownshipWŭtái Xiàn30,612
Sānchà Zhèn三岔镇TownWŭzhài Xiàn12,861
Sānjiāo Zhèn三交镇TownXīnfŭ Qū7,930
Sānjĭng Zhèn三井镇TownKĕlán Xiàn6,796
Shāhé Zhèn砂河镇TownFánshì Xiàn60,724
Shàngguăn Zhèn上馆镇TownDài Xiàn65,960
Shàngmófāng Xiāng [Mófāng Xiāng]上磨坊乡Rural TownshipDài Xiàn12,347
Shàngyù Xiāng尚峪乡Rural TownshipPiānguān Xiàn4,059
Shānxī Lŭnéng Jìnbĕi Lǚyè Gōngkuàngqū [Shanxi Luneng Jinbei Aluminum Industry and Mining Area]山西鲁能晋北铝业工矿区Township-like AreaYuánpíng Shì1,352
Shāpíng Xiāng沙坪乡Rural TownshipHéqŭ Xiàn3,981
Shāquán Zhèn沙泉镇TownHéqŭ Xiàn7,421
Shèliáng Xiāng社梁乡Rural TownshipHéqŭ Xiàn5,064
Shénshān Xiāng神山乡Rural TownshipDìngxiāng Xiàn16,314
Shéntángbăo Xiāng神堂堡乡Rural TownshipFánshì Xiàn6,538
Shéntángpíng Xiāng神堂坪乡Rural TownshipKĕlán Xiàn6,954
Shénxī Xiāng神西乡Rural TownshipWŭtái Xiàn6,319
Shényùgōu Xiāng神峪沟乡Rural TownshipJìnglè Xiàn7,586
Shíjiāzhuāng Zhèn石家庄镇TownNíngwŭ Xiàn3,731
Shíjŭ Xiāng石咀乡Rural TownshipWŭtái Xiàn5,240
Shòulù Xiāng受禄乡Rural TownshipDìngxiāng Xiàn17,869
Shuānglù Xiāng双路乡Rural TownshipJìnglè Xiàn10,971
Shuĭquán Zhèn水泉镇TownPiānguān Xiàn3,653
Shuĭyùguàn Xiāng水峪贯乡Rural TownshipKĕlán Xiàn4,224
Sòngjiāgōu Xiāng宋家沟乡Rural TownshipKĕlán Xiàn6,049
Sūlóngkŏu Zhèn苏龙口镇TownYuánpíng Shì15,347
Sūnjiāgōu Xiāng孙家沟乡Rural TownshipBăodé Xiàn7,550
Sūnjiāpíng Xiāng孙家坪乡Rural TownshipWŭzhài Xiàn4,392
Suōpó Xiāng娑婆乡Rural TownshipJìnglè Xiàn5,633
Táichéng Zhèn台城镇TownWŭtái Xiàn40,145
Táihuái Zhèn台怀镇TownWŭtái Xiàn11,814
Tàipíngzhuāng Xiāng太平庄乡Rural TownshipShénchí Xiàn6,650
Táng'ĕrshàng Xiāng堂尔上乡Rural TownshipJìnglè Xiàn3,720
Tānshàng Zhèn滩上镇TownDài Xiàn5,811
Tiānfēngpíng Zhèn天峰坪镇TownPiānguān Xiàn6,337
Tŭgōu Xiāng土沟乡Rural TownshipHéqŭ Xiàn2,421
Tŭyátă Xiāng土崖塔乡Rural TownshipBăodé Xiàn3,125
Wángcūn Xiāng王村乡Rural TownshipJìnglè Xiàn9,863
Wángjiāchà Xiāng王家岔乡Rural TownshipKĕlán Xiàn1,900
Wángjiāzhuāng Xiāng王家庄乡Rural TownshipYuánpíng Shì14,197
Wànjiāzhài Zhèn万家寨镇TownPiānguān Xiàn7,451
Wénbĭ Zhèn文笔镇TownHéqŭ Xiàn74,307
Wēnquán Xiāng温泉乡Rural TownshipKĕlán Xiàn2,242
Xiăohétóu Zhèn小河头镇TownWŭzhài Xiàn4,473
Xiàrúyuè Xiāng下茹越乡Rural TownshipFánshì Xiàn8,028
Xībàoyù Xiāng西豹峪乡Rural TownshipKĕlán Xiàn2,722
Xīmăfāng Xiāng西马坊乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn8,346
Xīnbăo Xiāng新堡乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn6,157
Xīncūn Xiāng辛村乡Rural TownshipJìnglè Xiàn6,594
Xīngāo Xiāng新高乡Rural TownshipDài Xiàn21,437
Xìnglĭngzi Xiāng杏岭子乡Rural TownshipWŭzhài Xiàn3,500
Xīnguān Zhèn新关镇TownPiānguān Xiàn54,981
Xìngyuán Xiāng杏园乡Rural TownshipFánshì Xiàn17,375
Xīnjiànlù Jiēdào新建路街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū74,886
Xīnyuán Xiāng新原乡Rural TownshipYuánpíng Shì44,058
Xīnzhài Xiāng新寨乡Rural TownshipWŭzhài Xiàn5,026
Xiùróng Jiēdào秀容街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū44,863
Xīzhāng Zhèn西张镇TownXīnfŭ Qū12,754
Xīzhèn Xiāng西镇乡Rural TownshipYuánpíng Shì30,614
Xuāngăng Zhèn轩岗镇TownYuánpíng Shì19,963
Xuānméi Kuàngqū Jiēdào轩煤矿区街道Urban SubdistrictYuánpíng Shì32,319
Xuējiāwā Xiāng薛家洼乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn5,661
Xùláijiē Jiēdào [Qínchéng Xiāng]旭来街街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū21,914
Xúnzhèn Zhèn巡镇镇TownHéqŭ Xiàn15,044
Yànchéng Zhèn砚城镇TownWŭzhài Xiàn44,962
Yángbái Xiāng阳白乡Rural TownshipWŭtái Xiàn21,424
Yángfāngkŏu Méikuàng 阳方口煤矿Township-like AreaNíngwŭ Xiàn6,488
Yángfāngkŏu Zhèn阳方口镇TownNíngwŭ Xiàn11,605
Yángfāng Xiāng杨芳乡Rural TownshipDìngxiāng Xiàn16,054
Yángjiāwān Zhèn杨家湾镇TownBăodé Xiàn7,874
Yángmíngbăo Zhèn阳明堡镇TownDài Xiàn19,840
Yángōu Xiāng沿沟乡Rural TownshipYuánpíng Shì19,381
Yángpíng Xiāng阳坪乡Rural TownshipKĕlán Xiàn2,579
Yángpō Xiāng阳坡乡Rural TownshipXīnfŭ Qū2,551
Yànménguān Zhèn雁门关镇TownDài Xiàn7,863
Yántóu Xiāng岩头乡Rural TownshipFánshì Xiàn6,615
Yánzhuāng Zhèn闫庄镇TownYuánpíng Shì21,791
Yáogētái Xiāng窑圪台乡Rural TownshipBăodé Xiàn3,719
Yáotóu Xiāng窑头乡Rural TownshipPiānguān Xiàn11,371
Yáowā Xiāng窑洼乡Rural TownshipBăodé Xiàn3,836
Yāozhuāng Xiāng腰庄乡Rural TownshipBăodé Xiàn6,873
Yìjĭng Zhèn义井镇TownShénchí Xiàn11,723
Yìmén Zhèn义门镇TownBăodé Xiàn15,111
Yuánpíng Nóngchăng原平农场Township-like AreaYuánpíng Shì2,775
Yuánpíng Shì Shíbàogōu Méikuàng Gōngkuàngqū [Yuanping City Shipinggou Coal Mine Industrial and Mining Area]原平市石豹沟煤矿工矿区Township-like AreaYuánpíng Shì2,432
Yùkŏu Xiāng峪口乡Rural TownshipDài Xiàn17,997
Yúnzhōnglù Jiēdào [Bōmíng Zhèn]云中路街道Urban SubdistrictXīnfŭ Qū35,870
Yúzhuāng Xiāng余庄乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn7,935
Zăolín Zhèn枣林镇TownDài Xiàn18,537
Zhàojiāgōu Xiāng赵家沟乡Rural TownshipHéqŭ Xiàn1,657
Zhōngyáng Xiāng中阳乡Rural TownshipYuánpíng Shì12,691
Zhōngzhuāng Xiāng中庄乡Rural TownshipJìnglè Xiàn5,921
Zhuāngmó Zhèn庄磨镇TownXīnfŭ Qū12,233
Zigān Xiāng子干乡Rural TownshipYuánpíng Shì17,206
Zĭyán Xiāng紫岩乡Rural TownshipXīnfŭ Qū13,645

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.