Home
Show Map

Huáibīn Xiàn

County in Xìnyáng Shì (Hénán)

County

The population of Huáibīn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huáibīn Xiàn淮滨县County570,197
Xìnyáng Shì信阳市Prefecture-level City6,109,106

Contents: Townships

The population of the townships in Huáibīn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnhú Jiēdào [Chéngguān Zhèn]滨湖街道Urban SubdistrictHuáibīn Xiàn69,121
Dèngwān Xiāng邓湾乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn21,920
Fánghú Zhèn防胡镇TownHuáibīn Xiàn37,121
Gùchéng Xiāng固城乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn39,094
Gŭduī Xiāng谷堆乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn42,984
Lángān Jiēdào栏杆街道Urban SubdistrictHuáibīn Xiàn46,352
Lújí Xiāng芦集乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn33,477
Măjí Zhèn马集镇TownHuáibīn Xiàn24,052
Qīsī Zhèn期思镇TownHuáibīn Xiàn24,242
Sānkōngqiáo Xiāng三空桥乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn32,039
Táitóu Xiāng台头乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn32,223
Wángdiàn Xiāng王店乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn29,825
Wángjiāgăng Xiāng王家岗乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn35,913
Xīnlĭ Zhèn新里镇TownHuáibīn Xiàn29,044
Zhānglĭ Xiāng张里乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn22,541
Zhāngzhuāng Xiāng张庄乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn23,990
Zhàojí Zhèn赵集镇TownHuáibīn Xiàn26,259

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).