Home
Show Map

China: Xìnyáng Shì / 信阳市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xìnyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Guāngshān Xiàn光山县County585,353
Gùshĭ Xiàn固始县County1,023,929
Huáibīn Xiàn淮滨县County570,197
Huángchuān Xiàn潢川县County630,376
Luóshān Xiàn罗山县County504,577
Píngqiáo Qū平桥区District635,651
Shāngchéng Xiàn商城县County495,526
Shīhé Qū浉河区District594,391
Xīn Xiàn新县County275,304
Xī Xiàn息县County793,802
Xìnyáng Shì信阳市Prefecture-level City6,109,106

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xìnyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báidiàn Xiāng白店乡Rural TownshipHuángchuān Xiàn29,386
Báiquèyuán Zhèn白雀园镇TownGuāngshān Xiàn41,851
Báitŭdiàn Xiāng白土店乡Rural TownshipXī Xiàn34,909
Bālĭchà Xiāng八里岔乡Rural TownshipXī Xiàn36,464
Bālĭfàn Zhèn八里畈镇TownXīn Xiàn16,954
Bāoxìn Zhèn包信镇TownXī Xiàn41,942
Bĕihúfēngjĭng Guănlĭqū北湖风景管理区Township-like AreaPíngqiáo Qū5,769
Bĕixiàngdiàn Xiāng北向店乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn20,059
Bŭtăjí Zhèn卜塔集镇TownHuángchuān Xiàn21,672
Cáohuánglín Zhèn曹黄林镇TownXī Xiàn30,982
Căomiàojí Xiāng草庙集乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn21,502
Chánglíng Xiāng长陵乡Rural TownshipXī Xiàn24,719
Chángtái Xiāng长台乡Rural TownshipPíngqiáo Qū21,621
Chángzhúyuán Xiāng长竹园乡Rural TownshipShāngchéng Xiàn22,267
Cháshān Xiāng查山乡Rural TownshipPíngqiáo Qū20,659
Chéndiàn Xiāng陈店乡Rural TownshipXīn Xiàn11,017
Chéngdōng城东办事处Township-like AreaPíngqiáo Qū16,372
Chéngguān Zhèn城关镇TownLuóshān Xiàn59,844
Chéngguān Zhèn城关镇TownShāngchéng Xiàn35,472
Chéngguān Zhèn城关镇TownGùshĭ Xiàn110,515
Chéngguān Zhèn城关镇TownHuáibīn Xiàn69,121
Chéngguān Zhèn城关镇TownXī Xiàn84,087
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn87,203
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipXī Xiàn65,791
Chéngyángchéngzhĭbăohùqū 城阳城址保护区Township-like AreaPíngqiáo Qū6,005
Chénjí Zhèn陈集镇TownGùshĭ Xiàn25,696
Chénlínzi Zhèn陈淋子镇TownGùshĭ Xiàn33,042
Chénpéng Xiāng陈棚乡Rural TownshipXī Xiàn20,129
Chēzhàn Jiēdào车站街道办事处Urban SubdistrictShīhé Qū32,873
Chuánliúdiàn Xiāng传流店乡Rural TownshipHuángchuān Xiàn22,764
Chūnshēn Jiēdào春申街道办事处Urban SubdistrictHuángchuān Xiàn78,571
Dáquándiàn Zhèn达权店镇TownShāngchéng Xiàn20,962
Dèngwān Xiāng邓湾乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn21,920
Dìkuàngjú 地矿局Township-like AreaXī Xiàn6,246
Dìngchéng Jiēdào定城街道办事处Urban SubdistrictHuángchuān Xiàn57,630
Dìngyuăn Xiāng定远乡Rural TownshipLuóshān Xiàn20,432
Dōngbŭ Zhèn东卜镇TownLuóshān Xiàn29,710
Dŏngjiāhé Zhèn董家河镇TownShīhé Qū28,749
Dōngshuānghé Zhèn东双河镇TownShīhé Qū31,637
Dōngyuè Zhèn东岳镇TownXī Xiàn50,694
Dŏushānhé Xiāng陡山河乡Rural TownshipXīn Xiàn15,701
Duànjí Zhèn段集镇TownGùshĭ Xiàn22,998
Fánghú Zhèn防胡镇TownHuáibīn Xiàn37,121
Fāngjí Zhèn方集镇TownGùshĭ Xiàn22,907
Féngdiàn Xiāng冯店乡Rural TownshipShāngchéng Xiàn14,492
Fēnggăng Xiāng丰港乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn37,744
Fēngjí Zhèn丰集镇TownShāngchéng Xiàn27,375
Fēnshuĭtíng Zhèn分水亭镇TownGùshĭ Xiàn30,834
Fùdiàn Zhèn付店镇TownHuángchuān Xiàn25,940
Fúshān Xiāng伏山乡Rural TownshipShāngchéng Xiàn16,350
Gān'àn Jiēdào甘岸街道办事处Urban SubdistrictPíngqiáo Qū18,757
Gănglĭdiàn Xiāng岗李店乡Rural TownshipXī Xiàn40,108
Gāodiàn Xiāng高店乡Rural TownshipLuóshān Xiàn26,995
Gāoliángdiàn Xiāng高粱店乡Rural TownshipPíngqiáo Qū13,860
Guāndiàn Xiāng关店乡Rural TownshipXī Xiàn39,719
Guānmiào Zhèn观庙镇TownShāngchéng Xiàn24,236
Guāntáng Xiāng观堂乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn19,562
Gùchéng Xiāng固城乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn39,094
Gŭduī Xiāng谷堆乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn42,984
Guōjiāhé Xiāng郭家河乡Rural TownshipXīn Xiàn6,970
Guōlùtān Zhèn郭陆滩镇TownGùshĭ Xiàn35,443
Héfēngqiáo Xiāng河风桥乡Rural TownshipShāngchéng Xiàn23,171
Hénán Shĕng Huángchuān Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Henan Province Huangchuan Economic and Technological Development Zone]河南省潢川经济技术开发区Township-like AreaHuángchuān Xiàn6,233
Hénánshĕngwŭyī Nóngchăng河南省五一农场Township-like AreaLuóshān Xiàn2,765
Hóngbù Xiāng洪埠乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn35,209
Huáidiàn Xiāng槐店乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn25,467
Huánghú Nóngchăng黄湖农场Township-like AreaHuángchuān Xiàn1,245
Huángsìgăng Zhèn黄寺岗镇TownHuángchuān Xiàn25,860
Húdiàn Xiāng胡店乡Rural TownshipPíngqiáo Qū27,698
Húdōng Jiēdào湖东街道办事处Urban SubdistrictShīhé Qū41,513
Húshān Xiāng斛山乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn34,980
Hŭwān Xiāng浒湾乡Rural TownshipXīn Xiàn12,390
Húzúpū Zhèn胡族铺镇TownGùshĭ Xiàn51,412
Jiànchănghé Xiāng箭厂河乡Rural TownshipXīn Xiàn13,246
Jiāngjiājí Zhèn江家集镇TownHuángchuān Xiàn25,221
Jiăngjí Zhèn蒋集镇TownGùshĭ Xiàn27,280
Jīngāngtái Zhèn金刚台镇TownShāngchéng Xiàn15,865
Jīnniúshān Jiēdào金牛山街道办事处Urban SubdistrictShīhé Qū31,883
Kăfáng Xiāng卡房乡Rural TownshipXīn Xiàn5,486
Láilóng Xiāng来龙乡Rural TownshipHuángchuān Xiàn32,256
Lángān Jiēdào栏杆街道办事处Urban SubdistrictHuáibīn Xiàn46,352
Lăochéng Jiēdào老城街道办事处Urban SubdistrictShīhé Qū39,867
Lăochéng Jiēdào老城街道办事处Urban SubdistrictHuángchuān Xiàn21,495
Liángtíng Xiāng凉亭乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn15,705
Lĭdiàn Zhèn李店镇TownGùshĭ Xiàn26,832
Lĭjiāzhài Zhèn李家寨镇TownShīhé Qū22,261
Lĭjí Xiāng李集乡Rural TownshipShāngchéng Xiàn21,115
Líjí Zhèn黎集镇TownGùshĭ Xiàn45,935
Língshān Zhèn灵山镇TownLuóshān Xiàn16,053
Línhé Xiāng临河乡Rural TownshipXī Xiàn25,091
Liŭlín Xiāng柳林乡Rural TownshipShīhé Qū16,560
Liŭshùdiàn Xiāng柳树店乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn16,673
Lóngfēishān龙飞山办事处Township-like AreaPíngqiáo Qū8,631
Lónggŭ Xiāng隆古乡Rural TownshipHuángchuān Xiàn15,530
Lóngjĭng Xiāng龙井乡Rural TownshipPíngqiáo Qū14,668
Lóngshān Xiāng龙山乡Rural TownshipLuóshān Xiàn45,475
Lújí Xiāng芦集乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn33,477
Lùkŏu Xiāng路口乡Rural TownshipXī Xiàn36,189
Luóchén Xiāng罗陈乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn17,079
Măfàn Zhèn马畈镇TownGuāngshān Xiàn26,136
Măgāngjí Xiāng马罡集乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn27,778
Măjí Zhèn马集镇TownHuáibīn Xiàn24,052
Măngzhāng Zhèn莽张镇TownLuóshān Xiàn28,309
Miàoxiān Xiāng庙仙乡Rural TownshipLuóshān Xiàn22,422
Mínggănggōngyè Guănlĭqū明港工业管理区Township-like AreaPíngqiáo Qū11,502
Mínggăng Zhèn明港镇TownPíngqiáo Qū95,419
Mínquán Jiēdào民权街道办事处Urban SubdistrictShīhé Qū37,101
Nándàqiáo Xiāng南大桥乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn18,603
Nángān Zhèn楠杆镇TownLuóshān Xiàn30,093
Nánjīnglù南京路办事处Urban SubdistrictPíngqiáo Qū19,492
Nánwān Jiēdào南湾街道办事处Urban SubdistrictShīhé Qū22,559
Nánxiàngdiàn Xiāng南向店乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn22,931
Niányúshān Xiāng鲇鱼山乡Rural TownshipShāngchéng Xiàn41,661
Nóngcūn Găigé Fāzhăn Zōnghé Shìyàn Héxīn Qū 农村改革发展综合试验核心区Township-like AreaPíngqiáo Qū4,166
Pānxīn Zhèn潘新镇TownLuóshān Xiàn19,328
Péngdiàn Xiāng彭店乡Rural TownshipXī Xiàn29,111
Péngjiāwān Xiāng彭家湾乡Rural TownshipPíngqiáo Qū13,370
Péngxīn Zhèn彭新镇TownLuóshān Xiàn26,656
Píngchāng Zhèn平昌镇TownPíngqiáo Qū41,946
Píngqiáo Gōngyèyuán平桥工业园Township-like AreaPíngqiáo Qū6,418
Píngqiáo Jiēdào平桥街道办事处Urban SubdistrictPíngqiáo Qū58,078
Píngxī Jiēdào平西街道办事处Urban SubdistrictPíngqiáo Qū24,448
Pōpōhé Zhèn泼陂河镇TownGuāngshān Xiàn40,086
Qiánjìn Jiēdào前进街道办事处Urban SubdistrictPíngqiáo Qū37,040
Qiānjīn Xiāng千斤乡Rural TownshipXīn Xiàn20,667
Qīngshān Zhèn青山镇TownLuóshān Xiàn15,476
Qīsī Zhèn期思镇TownHuáibīn Xiàn24,242
Quánhépū Zhèn泉河铺镇TownGùshĭ Xiàn23,702
Rénhé Zhèn仁和镇TownHuángchuān Xiàn23,293
Sānhéjiān Zhèn三河尖镇TownGùshĭ Xiàn30,221
Sānkōngqiáo Xiāng三空桥乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn32,039
Sănpō Zhèn伞陂镇TownHuángchuān Xiàn24,250
Shāhépū Zhèn沙河铺镇TownGùshĭ Xiàn33,547
Shāndiàn Xiāng山店乡Rural TownshipLuóshān Xiàn12,783
Shàngshíqiáo Zhèn上石桥镇TownShāngchéng Xiàn52,937
Shàngtiāntī上天梯办事处Township-like AreaPíngqiáo Qū9,008
Shàngyóugăng Xiāng上油岗乡Rural TownshipHuángchuān Xiàn19,864
Shāwō Zhèn沙窝镇TownXīn Xiàn18,554
Shífódiàn Zhèn石佛店镇TownGùshĭ Xiàn18,598
Shīhégăng Zhèn浉河港镇TownShīhé Qū26,600
Shílĭ Zhèn十里镇TownGuāngshān Xiàn25,825
Shísānlĭqiáo Xiāng十三里桥乡Rural TownshipShīhé Qū27,539
Shuāngchūnpū Zhèn双椿铺镇TownShāngchéng Xiàn35,200
Shuāngjĭng Jiēdào双井街道办事处Urban SubdistrictShīhé Qū12,822
Shuāngliŭshù Zhèn双柳树镇TownHuángchuān Xiàn33,410
Sìdiàn Xiāng泗店乡Rural TownshipXīn Xiàn10,694
Sūhé Zhèn苏河镇TownXīn Xiàn16,260
Sūnmiào Xiāng孙庙乡Rural TownshipXī Xiàn23,118
Sūntiĕpū Zhèn孙铁铺镇TownGuāngshān Xiàn39,726
Sūxiānshí Xiāng苏仙石乡Rural TownshipShāngchéng Xiàn9,485
Táitóu Xiāng台头乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn32,223
Tándiàn Xiāng谈店乡Rural TownshipHuángchuān Xiàn28,759
Tāngquánchí Guănlĭchŭ汤泉池管理处Township-like AreaShāngchéng Xiàn1,130
Tánjiāhé Xiāng谭家河乡Rural TownshipShīhé Qū22,472
Táolínpū Zhèn桃林铺镇TownHuángchuān Xiàn25,748
Tiánpū Xiāng田铺乡Rural TownshipXīn Xiàn5,517
Tiĕpū Zhèn铁铺镇TownLuóshān Xiàn8,374
Wángdiàn Xiāng王店乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn29,825
Wánggăng Xiāng王岗乡Rural TownshipPíngqiáo Qū16,676
Wānggăng Zhèn汪岗镇TownShāngchéng Xiàn15,809
Wángjiāgăng Xiāng王家岗乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn35,913
Wăngliú Zhèn往流镇TownGùshĭ Xiàn33,913
Wāngpéng Zhèn汪棚镇TownGùshĭ Xiàn37,953
Wāngqiáo Zhèn汪桥镇TownShāngchéng Xiàn34,891
Wèigăng Xiāng魏岗乡Rural TownshipHuángchuān Xiàn32,873
Wénshū Xiāng文殊乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn26,712
Wúchénhé Zhèn吴陈河镇TownXīn Xiàn17,802
Wúhé Xiāng吴河乡Rural TownshipShāngchéng Xiàn19,921
Wújiādiàn Zhèn吴家店镇TownShīhé Qū34,083
Wŭlĭdiàn Jiēdào五里店街道办事处Urban SubdistrictPíngqiáo Qū17,677
Wŭlĭdūn Jiēdào五里墩街道办事处Urban SubdistrictShīhé Qū42,048
Wŭlĭ Zhèn五里镇TownPíngqiáo Qū13,590
Wŭmiàojí Zhèn武庙集镇TownGùshĭ Xiàn16,475
Wŭxīng Jiēdào五星街道办事处Urban SubdistrictShīhé Qū81,188
Xiàngdiàn Zhèn项店镇TownXī Xiàn38,002
Xiānjū Xiāng仙居乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn23,122
Xiánshān Jiēdào弦山街道办事处Urban SubdistrictGuāngshān Xiàn65,739
Xiàodiàn Xiāng肖店乡Rural TownshipPíngqiáo Qū18,434
Xiăohuídiàn Zhèn小茴店镇TownXī Xiàn59,140
Xiàowáng Zhèn肖王镇TownPíngqiáo Qū19,597
Xiàzhuāng Zhèn夏庄镇TownXī Xiàn38,340
Xíngjí Zhèn邢集镇TownPíngqiáo Qū23,942
Xīnjí Zhèn新集镇TownXīn Xiàn96,362
Xīnlĭ Zhèn新里镇TownHuáibīn Xiàn29,044
Xuézī Zhèn踅孜镇TownHuángchuān Xiàn15,910
Xújí Xiāng徐集乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn27,782
Yāngăng Zhèn鄢岗镇TownShāngchéng Xiàn28,475
Yángdiàn Xiāng杨店乡Rural TownshipXī Xiàn33,059
Yánghé Zhèn洋河镇TownPíngqiáo Qū17,106
Yángjí Xiāng杨集乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn26,325
Yángshān Jiēdào羊山街道办事处Urban SubdistrictPíngqiáo Qū24,638
Yànhé Xiāng晏河乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn34,060
Yīnpéng Xiāng殷棚乡Rural TownshipGuāngshān Xiàn9,868
Yìyáng Jiēdào弋阳街道办事处Urban SubdistrictHuángchuān Xiàn38,922
Yóudiàn Xiāng尤店乡Rural TownshipLuóshān Xiàn21,822
Yóuhé Xiāng游河乡Rural TownshipShīhé Qū42,636
Yújí Zhèn余集镇TownShāngchéng Xiàn34,712
Zhàihé Zhèn寨河镇TownGuāngshān Xiàn34,401
Zhāngguăngmiào Zhèn张广庙镇TownGùshĭ Xiàn24,948
Zhāngjí Xiāng张集乡Rural TownshipHuángchuān Xiàn23,544
Zhānglăobù Xiāng张老埠乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn16,826
Zhānglĭ Xiāng张里乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn22,541
Zhāngtáo Xiāng张陶乡Rural TownshipXī Xiàn35,962
Zhāngzhuāng Xiāng张庄乡Rural TownshipHuáibīn Xiàn23,990
Zhàogăng Xiāng赵岗乡Rural TownshipGùshĭ Xiàn15,367
Zhàojí Zhèn赵集镇TownHuáibīn Xiàn26,259
Zhènléishānfēngjĭng Guănlĭjú震雷山风景管理局Township-like AreaPíngqiáo Qū9,064
Zhōudăng Zhèn周党镇TownLuóshān Xiàn32,696
Zhōuhé Xiāng周河乡Rural TownshipXīn Xiàn7,684
Zhuānqiáo Zhèn砖桥镇TownGuāngshān Xiàn22,075
Zhúgān Zhèn竹竿镇TownLuóshān Xiàn35,135
Zhūtáng Xiāng朱堂乡Rural TownshipLuóshān Xiàn17,379
Zilù Zhèn子路镇TownLuóshān Xiàn32,830
Zĭshuĭ Jiēdào紫水街道办事处Urban SubdistrictGuāngshān Xiàn59,531
Zŭshīmiào Zhèn祖师庙镇TownGùshĭ Xiàn21,104

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).