Home
Show Map

Xìndōu Qū

District in Xíngtái Shì (Hébĕi)

District

The population of Xìndōu Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xìndōu Qū [← Qiáoxī Qū, Xíngtái Xiàn (parts)]信都区District698,722
Xíngtái Shì邢台市Prefecture-level City7,104,103

Contents: Townships

The population of the townships in Xìndōu Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bái'àn Xiāng白岸乡Rural TownshipXìndōu Qū9,277
Bĕixiăozhuāng Xiāng北小庄乡Rural TownshipXìndōu Qū8,156
Chéngjìtóu Xiāng城计头乡Rural TownshipXìndōu Qū9,195
Dáhuóquán Jiēdào达活泉街道Urban SubdistrictXìndōu Qū35,809
Gāngtiĕlù Jiēdào钢铁路街道Urban SubdistrictXìndōu Qū48,464
Huángsì Zhèn皇寺镇TownXìndōu Qū31,841
Huìníng Zhèn会宁镇TownXìndōu Qū36,488
Jiāngjūnmù Zhèn将军墓镇TownXìndōu Qū13,420
Jiāngshuĭ Zhèn浆水镇TownXìndōu Qū24,356
Jìjiācūn Xiāng冀家村乡Rural TownshipXìndōu Qū8,816
Lĭcūn Zhèn李村镇TownXìndōu Qū15,139
Lóngquánsì Xiāng龙泉寺乡Rural TownshipXìndōu Qū11,863
Lùluó Zhèn路罗镇TownXìndōu Qū16,259
Nándàguō Zhèn南大郭镇TownXìndōu Qū26,030
Nánshímén Zhèn南石门镇TownXìndōu Qū50,035
Quánxī Jiēdào泉西街道Urban SubdistrictXìndōu Qū41,816
Sòngjiāzhuāng Zhèn宋家庄镇TownXìndōu Qū17,830
Tàizijĭng Xiāng太子井乡Rural TownshipXìndōu Qū11,669
Tuánjiélù Jiēdào团结路街道Urban SubdistrictXìndōu Qū68,779
Xīhuángcūn Zhèn西黄村镇TownXìndōu Qū19,403
Yángfàn Zhèn羊范镇TownXìndōu Qū29,563
Zhāngcūn Jiēdào章村街道Urban SubdistrictXìndōu Qū31,637
Zhāngkuān Jiēdào张宽街道Urban SubdistrictXìndōu Qū32,369
Zhōnghuá Dàjiē Jiēdào中华大街街道Urban SubdistrictXìndōu Qū50,724
Zhōngxīnglù Jiēdào中兴路街道Urban SubdistrictXìndōu Qū49,784

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.