Home
Show Map

Dìngrì Xiàn

County in Shigatse (Tibet)

County

The population of Dìngrì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dìngrì Xiàn [Tingri]定日县County50,818
Rìkāzé Shì [Shigatse, Xigazê]日喀则市Prefecture-level City703,292

Contents: Townships

The population of the townships in Dìngrì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángsuŏ Xiāng长所乡Rural TownshipDìngrì Xiàn3,601
Cuòguŏ Xiāng措果乡Rural TownshipDìngrì Xiàn3,556
Gănggā Zhèn岗嘎镇TownDìngrì Xiàn6,850
Jiācuò Xiāng加措乡Rural TownshipDìngrì Xiàn1,319
Kèmă Xiāng克玛乡Rural TownshipDìngrì Xiàn3,958
Níxiá Xiāng尼辖乡Rural TownshipDìngrì Xiàn1,827
Pénjí Xiāng盆吉乡Rural TownshipDìngrì Xiàn1,453
Qŭdāng Xiāng曲当乡Rural TownshipDìngrì Xiàn5,903
Qŭluò Xiāng曲洛乡Rural TownshipDìngrì Xiàn3,033
Róngxiá Xiāng绒辖乡Rural TownshipDìngrì Xiàn783
Xiégé'ĕr Zhèn协格尔镇TownDìngrì Xiàn9,528
Zhāguŏ Xiāng扎果乡Rural TownshipDìngrì Xiàn2,285
Zhāxīzōng Xiāng扎西宗乡Rural TownshipDìngrì Xiàn6,722

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).