Home
Show Map

Xián'ān Qū

District in Xiánníng Shì (Húbĕi)

District

The population of Xián'ān Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xián'ān Qū咸安区District512,517
Xiánníng Shì咸宁市Prefecture-level City2,462,583

Contents: Townships

The population of the townships in Xián'ān Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàmù Xiāng大幕乡Rural TownshipXián'ān Qū25,606
Fúshān Jiēdào浮山街道Urban SubdistrictXián'ān Qū47,776
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownXián'ān Qū15,982
Guānbùqiáo Zhèn官埠桥镇TownXián'ān Qū31,657
Guìhuā Zhèn桂花镇TownXián'ān Qū25,746
Hénggōuqiáo Zhèn横沟桥镇TownXián'ān Qū33,874
Hèshèngqiáo Zhèn贺胜桥镇TownXián'ān Qū14,275
Húbĕi Xián'ān Jīngjì Kāifāqū湖北咸安经济开发区Township-like AreaXián'ān Qū1,424
Măqiáo Zhèn马桥镇TownXián'ān Qū24,357
Shuāngxīqiáo Zhèn双溪桥镇TownXián'ān Qū33,276
Tīngsìqiáo Zhèn汀泗桥镇TownXián'ān Qū22,368
Wēnquán Jiēdào温泉街道Urban SubdistrictXián'ān Qū120,156
Xiàngyáng Hú Năiniú Liángzhŏngchăng向阳湖奶牛良种场Township-like AreaXián'ān Qū2,859
Xiàngyánghú Zhèn向阳湖镇TownXián'ān Qū20,828
Xiánníng Shì Jīngjì Jìshù Kāifāqū咸宁市经济技术开发区Township-like AreaXián'ān Qū833
Yŏng'ān Jiēdào永安街道Urban SubdistrictXián'ān Qū91,500

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).