Home
Show Map

China: Xiāngxī Prefecture (Húnán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xiāngxī Autonomous Prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băojìng Xiàn保靖县County278,169
Fènghuáng Xiàn凤凰县County346,814
Gŭzhàng Xiàn古丈县County127,297
Huāyuán Xiàn花垣县County288,581
Jíshŏu Shì吉首市County-level City302,065
Lóngshān Xiàn龙山县County501,590
Lúxī Xiàn泸溪县County275,370
Yŏngshùn Xiàn永顺县County429,672
Xiāngxī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu湘西土家族苗族自治州Tujia and Miao Autonomous Prefecture2,549,558

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xiāngxī Prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ăizhài Zhèn矮寨镇TownJíshŏu Shì11,411
Ālāyíng Zhèn阿拉营镇TownFènghuáng Xiàn24,504
Báishā Zhèn白沙镇TownLúxī Xiàn40,275
Báiyáng Xiāng白羊乡Rural TownshipLóngshān Xiàn9,649
Báiyángxī Xiāng白羊溪乡Rural TownshipLúxī Xiàn8,585
Báiyán Xiāng白岩乡Rural TownshipJíshŏu Shì6,334
Báiyúnshān Nóngkĕnchăng 白云山农垦场Township-like AreaBăojìng Xiàn74
Bāshípíng Xiāng八什坪乡Rural TownshipLúxī Xiàn8,440
Biăncháo Mùchăng扁朝牧场Township-like AreaBăojìng Xiàn213
Biānchéng Zhèn边城镇TownHuāyuán Xiàn21,860
Bĭ'ĕr Zhèn比耳镇TownBăojìng Xiàn13,898
Bŭchōu Xiāng补抽乡Rural TownshipHuāyuán Xiàn12,286
Chánglè Xiāng长乐乡Rural TownshipHuāyuán Xiàn12,916
Chátián Zhèn茶田镇TownFènghuáng Xiàn11,399
Chēpíng Xiāng车坪乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn10,121
Cíyántáng Zhèn茨岩塘镇TownLóngshān Xiàn17,722
Cíyán Xiāng茨岩乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn9,794
Dà'ān Xiāng大安乡Rural TownshipLóngshān Xiàn5,801
Dàbà Xiāng大坝乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn10,104
Dálán Zhèn达岚镇TownLúxī Xiàn15,590
Dānqīng Zhèn丹青镇TownJíshŏu Shì3,386
Dàtuŏ Xiāng大妥乡Rural TownshipBăojìng Xiàn16,813
Diànfáng Zhèn靛房镇TownLóngshān Xiàn11,574
Diàojĭng Xiāng吊井乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn9,038
Duànlóngshān Zhèn断龙山镇TownGŭzhàng Xiàn12,473
Duìshān Xiāng对山乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn5,726
Dūlĭ Xiāng都里乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn8,643
Fúróng Zhèn芙蓉镇TownYŏngshùn Xiàn22,261
Fùxīng Zhèn复兴镇TownBăojìng Xiàn15,661
Fŭzhì Xiāng抚志乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn7,713
Gānzipíng Zhèn筸子坪镇TownFènghuáng Xiàn9,891
Gāofēng Zhèn高峰镇TownGŭzhàng Xiàn7,653
Gāopíng Xiāng高坪乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn12,189
Gāowàngjiè Xiāng高望界乡Rural TownshipGŭzhàng Xiàn2,999
Guānzhuāng Xiāng官庄乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn8,446
Guìtáng Zhèn桂塘镇TownLóngshān Xiàn17,646
Gŭyáng Zhèn古阳镇TownGŭzhàng Xiàn29,945
Hékù Zhèn禾库镇TownFènghuáng Xiàn13,399
Hépéng Xiāng河蓬乡Rural TownshipGŭzhàng Xiàn5,452
Héshuĭ Zhèn合水镇TownLúxī Xiàn22,899
Héxī Zhèn河溪镇TownJíshŏu Shì9,031
Hóngshílín Zhèn红石林镇TownGŭzhàng Xiàn11,690
Hóngyánxī Zhèn红岩溪镇TownLóngshān Xiàn20,059
Huátáng Jiēdào华塘街道Urban SubdistrictLóngshān Xiàn17,956
Huāyuán Zhèn [incl. Tuánjié Zhèn, Dào'èr Xiāng]花垣镇TownHuāyuán Xiàn110,376
Huílóng Xiāng回龙乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn6,389
Húlú Zhèn葫芦镇TownBăojìng Xiàn15,236
Jiăbà Xiāng贾坝乡Rural TownshipLóngshān Xiàn8,591
Jiăshì Xiāng贾市乡Rural TownshipLóngshān Xiàn9,757
Jiĕfàngyán Xiāng解放岩乡Rural TownshipLúxī Xiàn12,522
Jíwèi Zhèn吉卫镇TownHuāyuán Xiàn15,731
Jíxìn Zhèn吉信镇TownFènghuáng Xiàn20,299
Jūntíngjiè Línchăng军亭界林场Township-like AreaLúxī Xiàn493
Kēshā Xiāng颗砂乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn13,414
Là'ĕrshān Zhèn腊尔山镇TownFènghuáng Xiàn16,364
Lăngxī Xiāng朗溪乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn4,590
Lăoxīng Xiāng老兴乡Rural TownshipLóngshān Xiàn7,489
Liăngchà Xiāng两岔乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn9,926
Liángjiātán Xiāng梁家潭乡Rural TownshipLúxī Xiàn9,865
Liănglín Xiāng两林乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn11,654
Liàojiāqiáo Zhèn廖家桥镇TownFènghuáng Xiàn17,804
Lièxī Xiāng列夕乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn6,041
Línfēng Xiāng林峰乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn8,871
Língxī Zhèn灵溪镇TownYŏngshùn Xiàn86,107
Liŭbó Xiāng柳薄乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn7,353
Lĭyē Zhèn里耶镇TownLóngshān Xiàn29,535
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownHuāyuán Xiàn14,599
Lóngtóu Zhèn隆头镇TownLóngshān Xiàn5,867
Lǚdòngshān Zhèn [incl. Hāngshā Zhèn]吕洞山镇TownBăojìng Xiàn5,246
Luòcháojĭng Zhèn落潮井镇TownFènghuáng Xiàn12,081
Luòtă Xiāng洛塔乡Rural TownshipLóngshān Xiàn12,016
Luóyīxī Zhèn罗依溪镇TownGŭzhàng Xiàn10,000
Máchōng Xiāng麻冲乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn8,454
Máfēngcūn 麻风村Township-like AreaBăojìng Xiàn...
Măjĭng'ào Zhèn马颈坳镇TownJíshŏu Shì14,666
Málìchăng Zhèn麻栗场镇TownHuāyuán Xiàn13,640
Máobà Xiāng毛坝乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn9,344
Māo'ér Xiāng猫儿乡Rural TownshipHuāyuán Xiàn13,933
Máogōu Zhèn毛沟镇TownBăojìng Xiàn26,432
Máopíng Xiāng茅坪乡Rural TownshipLóngshān Xiàn10,933
Mĕngbì Xiāng猛必乡Rural TownshipLóngshān Xiàn3,789
Miáo'értān Zhèn苗儿滩镇TownLóngshān Xiàn15,378
Mĭliáng Xiāng米良乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn4,359
Mín'ān Jiēdào民安街道Urban SubdistrictLóngshān Xiàn87,154
Mínlè Zhèn [incl. Liănghé Xiāng]民乐镇TownHuāyuán Xiàn25,648
Mòróng Zhèn默戎镇TownGŭzhàng Xiàn13,045
Mùjiāngpíng Zhèn木江坪镇TownFènghuáng Xiàn16,556
Mùlĭ Xiāng木里乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn9,600
Nèixī Xiāng内溪乡Rural TownshipLóngshān Xiàn13,538
Nóngchē Zhèn农车镇TownLóngshān Xiàn9,204
Páichóu Xiāng排绸乡Rural TownshipJíshŏu Shì3,909
Páihŏu Xiāng排吼乡Rural TownshipJíshŏu Shì3,024
Píngbà Zhèn坪坝镇TownGŭzhàng Xiàn9,931
Pŭróng Zhèn普戎镇TownBăojìng Xiàn12,256
Pŭshì Zhèn浦市镇TownLúxī Xiàn51,290
Qiāngōngpíng Zhèn千工坪镇TownFènghuáng Xiàn11,822
Qiānlíng Zhèn迁陵镇TownBăojìng Xiàn63,403
Qiánzhōu Jiēdào [incl. Jífèng Jiēdào]乾州街道Urban SubdistrictJíshŏu Shì50,838
Qīngpíng Zhèn青坪镇TownYŏngshùn Xiàn9,981
Qīngshuĭpíng Zhèn清水坪镇TownBăojìng Xiàn21,700
Qīngshuĭ Xiāng清水乡Rural TownshipBăojìng Xiàn7,566
Rùnyă Xiāng润雅乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn5,806
Sāngŏngqiáo Xiāng三拱桥乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn12,141
Sānyuán Xiāng三元乡Rural TownshipLóngshān Xiàn12,426
Shābà Zhèn砂坝镇TownYŏngshùn Xiàn19,115
Shānjiāng Zhèn山江镇TownFènghuáng Xiàn14,280
Shānzăo Xiāng山枣乡Rural TownshipGŭzhàng Xiàn5,171
Sháohā Xiāng勺哈乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn12,312
Shètángpō Xiāng社塘坡乡Rural TownshipJíshŏu Shì6,778
Shídī Zhèn石堤镇TownYŏngshùn Xiàn37,355
Shígāo Jiēdào石羔街道Urban SubdistrictLóngshān Xiàn23,432
Shílán Zhèn [incl. Yăqiáo Xiāng, Páiwú Xiāng]石栏镇TownHuāyuán Xiàn16,131
Shíliúpíng Xiāng石榴坪乡Rural TownshipLúxī Xiàn12,398
Shípái Zhèn石牌镇TownLóngshān Xiàn13,272
Shŏuchē Zhèn首车镇TownYŏngshùn Xiàn9,583
Shuānglóng Zhèn [incl. Dŏngmăkù Xiāng, Páibì Xiāng, Páiliào Xiāng]双龙镇TownHuāyuán Xiàn24,055
Shuāngtáng Jiēdào双塘街道Urban SubdistrictJíshŏu Shì9,366
Shuāngxī Xiāng双溪乡Rural TownshipGŭzhàng Xiàn6,889
Shuĭdătián Xiāng水打田乡Rural TownshipFènghuáng Xiàn8,846
Shuĭtiánbà Zhèn水田坝镇TownLóngshān Xiàn12,622
Shuĭtiánhé Zhèn水田河镇TownBăojìng Xiàn19,591
Sōngbǎi Zhèn松柏镇TownYŏngshùn Xiàn17,130
Tàipíng Zhèn太平镇TownJíshŏu Shì3,224
Tăní Xiāng塔泥乡Rural TownshipLóngshān Xiàn5,678
Tánxī Zhèn潭溪镇TownLúxī Xiàn15,833
Tāshā Xiāng他砂乡Rural TownshipLóngshān Xiàn8,301
Tăwò Zhèn塔卧镇TownYŏngshùn Xiàn29,481
Tŏngchē Xiāng桶车乡Rural TownshipLóngshān Xiàn11,637
Tónghé Jiēdào峒河街道Urban SubdistrictJíshŏu Shì68,245
Tuójiāng Zhèn沱江镇TownFènghuáng Xiàn69,282
Túzhà Xiāng涂乍乡Rural TownshipBăojìng Xiàn6,858
Wànmín Xiāng万民乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn8,236
Wănmĭpō Zhèn碗米坡镇TownBăojìng Xiàn19,307
Wànpíng Zhèn万坪镇TownYŏngshùn Xiàn21,529
Wāntáng Xiāng湾塘乡Rural TownshipLóngshān Xiàn8,644
Wŭxī Zhèn武溪镇TownLúxī Xiàn26,604
Wūyā Xiāng乌鸦乡Rural TownshipLóngshān Xiàn3,614
Xiăoxī Zhèn [incl. Chángguān Zhèn]小溪镇TownYŏngshùn Xiàn10,276
Xiăozhāng Xiāng小章乡Rural TownshipLúxī Xiàn9,612
Xĭchēhé Zhèn洗车河镇TownLóngshān Xiàn8,251
Xĭluò Zhèn洗洛镇TownLóngshān Xiàn13,317
Xīnchăng Zhèn新场镇TownFènghuáng Xiàn10,972
Xīnglóngchăng Zhèn兴隆场镇TownLúxī Xiàn18,947
Xīnglóng Jiēdào [incl. Xīnchéng Jiēdào]兴隆街道Urban SubdistrictLóngshān Xiàn28,405
Xīqí Xiāng西歧乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn7,822
Xĭxī Zhèn洗溪镇TownLúxī Xiàn11,218
Yángcháo Xiāng阳朝乡Rural TownshipBăojìng Xiàn16,637
Yánjĭng Xiāng盐井乡Rural TownshipYŏngshùn Xiàn5,554
Yántóuzhài Zhèn岩头寨镇TownGŭzhàng Xiàn12,049
Yăyŏu Zhèn雅酉镇TownHuāyuán Xiàn7,406
Yĕzhúpíng Zhèn野竹坪镇TownBăojìng Xiàn9,071
Yĭlüè Xiāng已略乡Rural TownshipJíshŏu Shì5,043
Yŏngmào Zhèn永茂镇TownYŏngshùn Xiàn7,156
Yŏngxīngchăng Xiāng永兴场乡Rural TownshipLúxī Xiàn10,799
Zánguŏ Xiāng咱果乡Rural TownshipLóngshān Xiàn10,292
Zéjiā Zhèn泽家镇TownYŏngshùn Xiàn15,373
Zhàiyáng Xiāng寨阳乡Rural TownshipJíshŏu Shì8,966
Zhǎngtánhé Xiāng [Shuĭyín Xiāng]长潭河乡Rural TownshipBăojìng Xiàn8,083
Zhàoshì Zhèn召市镇TownLóngshān Xiàn28,041
Zhènxī Jiēdào [incl. Shíjiāchōng Jiēdào]镇溪街道Urban SubdistrictJíshŏu Shì97,844
Zhōnglíngshān Gōngyèyuán钟灵山工业园Township-like AreaBăojìng Xiàn124

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).