Home
Show Map

China: Tóngrén Shì (Guìzhōu)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tóngrén Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bìjiāng Qū碧江区District295,092
Déjiāng Xiàn德江县County367,920
Jiāngkŏu Xiàn江口县County172,761
Shíqiān Xiàn石阡县County304,387
Sīnán Xiàn思南县County499,336
Sōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn松桃苗族自治县Autonomous County486,748
Wànshān Qū万山区District114,396
Yánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn沿河土家族自治县Autonomous County449,819
Yìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn印江土家族苗族自治县Autonomous County284,220
Yùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn玉屏侗族自治县Autonomous County118,525
Tóngrén Shì铜仁市Prefecture-level City3,093,204

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tóngrén Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áozhài Dòngzú Xiāng敖寨侗族乡Rural TownshipWànshān Qū6,074
Bàhuáng Zhèn坝黄镇TownBìjiāng Qū24,719
Báishā Zhèn白沙镇TownShíqiān Xiàn19,354
Bănchăng Zhèn板场镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn24,591
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownSīnán Xiàn11,745
Bănxī Zhèn板溪镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn19,725
Bàpán Zhèn坝盘镇TownJiāngkŏu Xiàn18,033
Bĕnzhuāng Zhèn本庄镇TownShíqiān Xiàn34,497
Chádiàn Jiēdào茶店街道Urban SubdistrictWànshān Qū15,104
Chángbăo Zhèn长堡镇TownDéjiāng Xiàn18,582
Chángbà Zhèn长坝镇TownSīnán Xiàn10,141
Chángfēng Tǔjiāzú Xiāng长丰土家族乡Rural TownshipDéjiāng Xiàn12,506
Chángpíng Xiāng长坪乡Rural TownshipSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn10,322
Chángxīngbăo Zhèn长兴堡镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn18,448
Chánxī Zhèn缠溪镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn15,407
Cháodĭ Zhèn潮砥镇TownDéjiāng Xiàn13,089
Chuāndòng Jiēdào川硐街道Urban SubdistrictBìjiāng Qū14,219
Dàbàchăng Zhèn大坝场镇TownSīnán Xiàn19,218
Dàhébà Zhèn大河坝镇TownSīnán Xiàn18,123
Dàlóng Zhèn [incl. Dàlóng Jiēdào, Máyīntáng Jiēdào]大龙镇TownYùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn24,120
Dàlù Zhèn大路镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn18,969
Dāobà Zhèn刀坝镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn19,914
Dàpíngchăng Zhèn大坪场镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn16,011
Dàpíng Dòngzú Tǔjiāzú Miáozú Xiāng大坪侗族土家族苗族乡Rural TownshipWànshān Qū16,811
Dàshābà Gēlǎozú Dòngzú Xiāng大沙坝仡佬族侗族乡Rural TownshipShíqiān Xiàn13,884
Dàxīng Jiēdào大兴街道Urban SubdistrictSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn15,427
Dēngtă Jiēdào灯塔街道Urban SubdistrictBìjiāng Qū13,296
Déwàng Tŭjiāzú Miáozú Xiāng德旺土家族苗族乡Rural TownshipJiāngkŏu Xiàn12,286
Élĭng Zhèn [incl. Élĭng Jiēdào, Lóngjīn Jiēdào]峨岭镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn61,183
Fēngxiāng Gēlǎozú Dòngzú Xiāng枫香仡佬族侗族乡Rural TownshipShíqiān Xiàn6,788
Fēngxiāngxī Zhèn枫香溪镇TownDéjiāng Xiàn21,158
Fēngyún Tǔjiāzú Miáozú Xiāng枫芸土家族苗族乡Rural TownshipSīnán Xiàn12,195
Fùxīng Zhèn复兴镇TownDéjiāng Xiàn24,902
Gānlóng Zhèn甘龙镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn19,211
Gānxī Gēlǎozú Dòngzú Xiāng甘溪仡佬族侗族乡Rural TownshipShíqiān Xiàn9,787
Gānxī Zhèn甘溪镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn22,749
Gāolóupíng Dòngzú Xiāng高楼坪侗族乡Rural TownshipWànshān Qū11,957
Gāoshān Zhèn高山镇TownDéjiāng Xiàn12,513
Gònghé Zhèn共和镇TownDéjiāng Xiàn15,281
Guānhé Dòngzú Tŭjiāzú Miáozú Xiāng官和侗族土家族苗族乡Rural TownshipJiāngkŏu Xiàn6,520
Guānzhōu Zhèn官舟镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn45,656
Guóróng Xiāng国荣乡Rural TownshipShíqiān Xiàn10,185
Hébà Zhèn [Hébàchăng Xiāng]河坝镇TownShíqiān Xiàn13,596
Hēishuĭ Zhèn黑水镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn16,900
Hépéngxī Zhèn合朋溪镇TownSīnán Xiàn13,701
Hépíng Jiēdào和平街道Urban SubdistrictYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn56,579
Hépíng Tǔjiāzú Dòngzú Xiāng和平土家族侗族乡Rural TownshipBìjiāng Qū13,862
Héshuĭ Zhèn合水镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn16,964
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictBìjiāng Qū94,778
Héxīng Zhèn合兴镇TownDéjiāng Xiàn19,210
Hóngdù Zhèn洪渡镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,871
Hòupíng Xiāng后坪乡Rural TownshipYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn10,159
Huánbĕi Jiēdào环北街道Urban SubdistrictBìjiāng Qū67,906
Huángbăn Zhèn黄板镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn20,729
Huángdào Dòngzú Xiāng黄道侗族乡Rural TownshipWànshān Qū9,232
Huángtŭ Zhèn黄土镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn12,323
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownShíqiān Xiàn12,770
Huáshí Dòngzú Miáozú Tǔjiāzú Xiāng滑石侗族苗族土家族乡Rural TownshipBìjiāng Qū12,769
Hújiāwān Miáozú Tǔjiāzú Xiāng胡家湾苗族土家族乡Rural TownshipSīnán Xiàn10,382
Jiānchá Zhèn煎茶镇TownDéjiāng Xiàn31,789
Jiāshí Zhèn夹石镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn27,785
Jīngjiăo Tǔjiāzú Xiāng荆角土家族乡Rural TownshipDéjiāng Xiàn11,112
Jiŭjiāng Jiēdào九江街道Urban SubdistrictSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn10,186
Jùfèng Gēlǎozú Dòngzú Xiāng聚凤仡佬族侗族乡Rural TownshipShíqiān Xiàn15,778
Kètián Zhèn客田镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn13,184
Kuānpíng Miáozú Tǔjiāzú Xiāng宽坪苗族土家族乡Rural TownshipSīnán Xiàn10,733
Lăngxī Zhèn朗溪镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn13,323
Lĕngshuĭxī Zhèn冷水溪镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn16,181
Liángshuĭjĭng Zhèn凉水井镇TownSīnán Xiàn18,867
Liăogāo Jiēdào蓼皋街道Urban SubdistrictSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn60,929
Liùlóngshān Dòngzú Tǔjiāzú Xiāng六龙山侗族土家族乡Rural TownshipBìjiāng Qū2,916
Lóngjĭng Gēlǎozú Dòngzú Xiāng龙井仡佬族侗族乡Rural TownshipShíqiān Xiàn20,492
Lóngquán Tǔjiāzú Xiāng龙泉土家族乡Rural TownshipDéjiāng Xiàn9,674
Lóngtáng Zhèn龙塘镇TownShíqiān Xiàn24,452
Luóchăng Xiāng罗场乡Rural TownshipYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn8,998
Mèngxī Zhèn孟溪镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn24,919
Miào'ài Xiāng妙隘乡Rural TownshipSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn11,806
Mínhé Zhèn民和镇TownJiāngkŏu Xiàn18,751
Mĭnxiào Zhèn闵孝镇TownJiāngkŏu Xiàn19,626
Mùhuáng Zhèn [incl. Xīnyè Xiāng]木黄镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn26,792
Mùshù Zhèn木树镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn13,954
Nángān Tǔjiāzú Xiāng楠杆土家族乡Rural TownshipDéjiāng Xiàn12,292
Niúláng Zhèn牛郎镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn11,382
Nùxī Zhèn怒溪镇TownJiāngkŏu Xiàn13,404
Pánshí Zhèn盘石镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn15,642
Pánxìn Zhèn盘信镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn22,394
Píngdìchăng Gēlǎozú Dòngzú Xiāng坪地场仡佬族侗族乡Rural TownshipShíqiān Xiàn15,245
Píngshān Gēlǎozú Dòngzú Xiāng坪山仡佬族侗族乡Rural TownshipShíqiān Xiàn6,554
Píngtóu Zhèn平头镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn14,359
Píngxī Zhèn [incl. Píngxī Jiēdào, Zàojiǎopíng Jiēdào]平溪镇TownYùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn41,903
Píngyuán Zhèn平原镇TownDéjiāng Xiàn10,699
Pŭjué Zhèn普觉镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn20,691
Qiánjiā Tǔjiāzú Xiāng钱家土家族乡Rural TownshipDéjiāng Xiàn8,525
Qiáojiā Zhèn谯家镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn37,601
Qīnggāngpō Zhèn青杠坡镇TownSīnán Xiàn17,440
Qīnglóng Zhèn [incl. Qīnglóng Jiēdào, Yùshuǐ Jiēdào, Ānhuà Jiēdào]青龙镇TownDéjiāng Xiàn76,869
Qīngyáng Miáozú Gēlǎozú Dòngzú Xiāng青阳苗族仡佬族侗族乡Rural TownshipShíqiān Xiàn8,916
Qítān Zhèn淇滩镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn27,794
Quánbà Zhèn泉坝镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn18,052
Quánkŏu Zhèn泉口镇TownDéjiāng Xiàn17,418
Sāndàoshuĭ Tǔjiāzú Miáozú Xiāng三道水土家族苗族乡Rural TownshipSīnán Xiàn14,371
Shābàhé Xiāng沙坝河乡Rural TownshipSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn6,891
Shānshù Zhèn杉树镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn11,634
Shàojiāqiáo Zhèn邵家桥镇TownSīnán Xiàn24,003
Shāxī Tǔjiāzú Xiāng沙溪土家族乡Rural TownshipDéjiāng Xiàn9,342
Shāzi Jiēdào沙子街道Urban SubdistrictYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn20,860
Shāzipō Zhèn沙子坡镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn16,689
Shìchāng Jiēdào世昌街道Urban SubdistrictSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn18,937
Shígù Gēlǎozú Dòngzú Xiāng石固仡佬族侗族乡Rural TownshipShíqiān Xiàn10,311
Shíliáng Xiāng石梁乡Rural TownshipSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn8,301
Shìzhōng Jiēdào [incl. Jǐnjiāng Jiēdào, Tóngxìng Jiēdào]市中街道Urban SubdistrictBìjiāng Qū28,596
Shuāngjiāng Zhèn [incl. Shuāngjiāng Jiēdào, Kǎidé Jiēdào]双江镇TownJiāngkŏu Xiàn50,952
Sīlín Tǔjiāzú Miáozú Xiāng思林土家族苗族乡Rural TownshipSīnán Xiàn9,848
Sīqú Zhèn思渠镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn16,877
Sītáng Zhèn [incl. Sītáng Jiēdào, Guānzhōngbà Jiēdào, Shuāngtáng Jiēdào]思唐镇TownSīnán Xiàn80,094
Sūnjiābà Zhèn孙家坝镇TownSīnán Xiàn13,408
Tàipíngyíng Jiēdào太平营街道Urban SubdistrictSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn16,887
Tàipíng Zhèn太平镇TownJiāngkŏu Xiàn13,392
Tángbà Zhèn塘坝镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn14,182
Tāngshān Zhèn [incl. Tāngshān Jiēdào, Quándōu Jiēdào]汤山镇TownShíqiān Xiàn56,972
Tángtóu Zhèn塘头镇TownSīnán Xiàn35,811
Táoyìng Zhèn桃映镇TownJiāngkŏu Xiàn19,797
Tiánpíng Zhèn田坪镇TownYùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn22,252
Tiānqiáo Tǔjiāzú Miáozú Xiāng天桥土家族苗族乡Rural TownshipSīnán Xiàn10,446
Tiāntáng Zhèn天堂镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn16,700
Tíngzibà Zhèn亭子坝镇TownSīnán Xiàn10,163
Tŏngjĭng Tǔjiāzú Xiāng桶井土家族乡Rural TownshipDéjiāng Xiàn17,078
Tóngmùpíng Dòngzú Xiāng桐木坪侗族乡Rural TownshipBìjiāng Qū6,464
Tuánjié Jiēdào [Hēită Xiāng]团结街道Urban SubdistrictYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn5,966
Tŭdì'ào Zhèn土地坳镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn19,048
Wànshān Zhèn万山镇TownWànshān Qū14,437
Wăwū Dòngzú Xiāng瓦屋侗族乡Rural TownshipBìjiāng Qū7,721
Wăxī Xiāng瓦溪乡Rural TownshipSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn6,912
Wèngxī Zhèn瓮溪镇TownSīnán Xiàn22,046
Wénjiādiàn Zhèn文家店镇TownSīnán Xiàn11,521
Wĕnpíng Zhèn稳坪镇TownDéjiāng Xiàn14,030
Wŭdé Zhèn五德镇TownShíqiān Xiàn12,796
Wūluó Zhèn乌罗镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn19,521
Xiāngbà Zhèn香坝镇TownSīnán Xiàn19,512
Xiăojĭng Xiāng晓景乡Rural TownshipYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn10,269
Xiàxī Dòngzú Xiāng下溪侗族乡Rural TownshipWànshān Qū6,118
Xièqiáo Jiēdào [incl. Rénshān Jiēdào]谢桥街道Urban SubdistrictWànshān Qū14,541
Xīndiàn Zhèn新店镇TownYùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn9,433
Xīnglóng Tǔjiāzú Miáozú Xiāng兴隆土家族苗族乡Rural TownshipSīnán Xiàn10,312
Xīnjĭng Zhèn新景镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn12,748
Xīnzhài Zhèn新寨镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn19,999
Xŭjiābà Zhèn许家坝镇TownSīnán Xiàn29,848
Yàjià Zhèn迓驾镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn16,072
Yángjiā'ào Miáozú Tǔjiāzú Xiāng杨家坳苗族土家族乡Rural TownshipSīnán Xiàn13,728
Yángliŭ Zhèn杨柳镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn8,541
Yàngtóu Zhèn漾头镇TownBìjiāng Qū4,904
Yángxī Zhèn洋溪镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn10,798
Yàntáng Tǔjiāzú Xiāng堰塘土家族乡Rural TownshipDéjiāng Xiàn11,851
Yàyú Xiāng亚鱼乡Rural TownshipYùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn6,254
Yīngwŭxī Zhèn [incl. Dōnghuá Xiāng]鹦鹉溪镇TownSīnán Xiàn35,246
Yŏng'ān Xiāng永安乡Rural TownshipSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn8,692
Yúnchăngpíng Zhèn云场坪镇TownBìjiāng Qū2,942
Yútáng Dòngzú Miáozú Xiāng [incl. Dāndōu Jiēdào]鱼塘侗族苗族乡Rural TownshipWànshān Qū20,122
Zhàiyīng Zhèn寨英镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn28,203
Zhāngjiāzhài Zhèn张家寨镇TownSīnán Xiàn16,434
Zhèngdà Zhèn正大镇TownSōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn14,772
Zhōngbà Jiēdào中坝街道Urban SubdistrictShíqiān Xiàn12,010
Zhōngjiè Zhèn中界镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn14,800
Zhōngxìng Jiēdào [Zhōngbà Xiāng]中兴街道Urban SubdistrictYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn9,006
Zhōngzhài Zhèn中寨镇TownYánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn13,825
Zhūjiāchăng Zhèn朱家场镇TownYùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn14,563
Zǐwēi Zhèn [Yŏngyì Xiāng]紫薇镇TownYìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn8,547

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.