Home
Show Map

China: Tōngliáo Shì (Inner Mongolia)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tōngliáo Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huòlínguōlè Shì [Holingol]霍林郭勒市County-level City102,214
Kāilŭ Xiàn开鲁县County396,166
Kē'ĕrqìn Qū [Horqin; incl. Tōngliáo Economic and Technological Development Zone]科尔沁区District898,895
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí [Horqin Left Back Banner]科尔沁左翼后旗Banner379,237
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí [Horqin Left Middle Banner]科尔沁左翼中旗Banner514,741
Kùlún Qí [Hure]库伦旗Banner167,020
Nàimàn Qí [Naiman]奈曼旗Banner401,509
Zhālŭtè Qí [Jarud]扎鲁特旗Banner279,371
Tōngliáo Shì通辽市Prefecture-level City3,139,153

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tōngliáo Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ādūqìn Sūmù阿都沁苏木TownshipKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí18,053
Āgŭlā Zhèn阿古拉镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí14,552
Áolìbùgāo Zhèn敖力布皋镇TownKē'ĕrqìn Qū25,508
Ārìkūndūléng Zhèn阿日昆都楞镇TownZhālŭtè Qí7,251
Báixīngtŭ Sūmù白兴吐苏木TownshipKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí14,151
Báiyīnhuā Zhèn白音花镇TownKùlún Qí21,691
Báiyīntālā Sūmù白音他拉苏木TownshipNàimàn Qí17,352
Bànjiédiàn Mùchăng半截店牧场Township-like AreaKē'ĕrqìn Qū757
Băo'ān Nóngchăng保安农场Township-like AreaKāilŭ Xiàn10,410
Băokāng Zhèn [incl. Shènglì Xiāng]保康镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí94,516
Băolóngshān Zhèn宝龙山镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí61,046
Băorìhūjí'ĕr Jiēdào宝日呼吉尔街道Urban SubdistrictHuòlínguōlè Shì23,255
Bāxiāntŏng Zhèn八仙筒镇TownNàimàn Qí49,373
Bāyăĕrtǔ Húshuò Zhèn [incl. Wūlánhādá Sūmù]巴雅尔吐胡硕镇TownZhālŭtè Qí11,975
Bāyàntălā Sūmù巴彦塔拉苏木TownshipZhālŭtè Qí15,782
Bāyàntălā Zhèn巴彦塔拉镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí33,327
Chájīntái Mùchăng查金台牧场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí2,087
Chángshèng Zhèn [incl. Sàndōu Sūmù]常胜镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí44,502
Cháolŭtŭ Línchăng朝鲁吐林场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí143
Cháolŭtŭ Zhèn [incl. Bāyànmáodōu Sūmù]朝鲁吐镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí16,693
Chárìsū Zhèn查日苏镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí37,877
Dàilìjí Zhèn代力吉镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí19,459
Dáláihúshuò Sūmù达来胡硕苏木TownshipHuòlínguōlè Shì8,688
Dàlín Zhèn大林镇TownKē'ĕrqìn Qū79,258
Dàolăodù Sūmù道老杜苏木TownshipZhālŭtè Qí9,462
Dàqīnggōu Guănlĭjú大青沟管理局Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí678
Dàqìntālā Zhèn大沁他拉镇TownNàimàn Qí115,306
Dàyúshù Zhèn大榆树镇TownKāilŭ Xiàn24,231
Diànchăng Jiēdào电厂街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū5,581
Dōngfēng Zhèn东风镇TownKāilŭ Xiàn21,528
Dōngjiāo Jiēdào东郊街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū28,380
Dōnglái Zhèn东来镇TownKāilŭ Xiàn19,023
Dōngmĕng Nóngmùyè Yŏuxiàn Zérèn Gōngsī东蒙农牧业有限责任公司Township-like AreaHuòlínguōlè Shì718
Dōngmíng Zhèn东明镇TownNàimàn Qí41,718
Dōngsū Línchăng东苏林场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí4,171
Élèshùn Zhèn额勒顺镇TownKùlún Qí10,346
Fēngtián Zhèn丰田镇TownKē'ĕrqìn Qū28,044
Gādásū Zhŏngchùchăng嘎达苏种畜场Township-like AreaZhālŭtè Qí1,957
Gāhàitú Zhèn [incl. Wūégéqí Sūmù]嘎亥图镇TownZhālŭtè Qí29,801
Gānqíkă Zhèn甘旗卡镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí89,451
Gāolíntún Zhŏngchù Chăng高林屯种畜场Township-like AreaKē'ĕrqìn Qū4,297
Gérìcháolŭ Sūmù格日朝鲁苏木TownshipZhālŭtè Qí12,361
Guóyŏuliùhào Nóngchăng国有六号农场Township-like AreaNàimàn Qí3,287
Guóyǒu Zhénán Nóngchăng国有哲南农场Township-like AreaKē'ĕrqìn Qū2,249
Gùrìbānhuā Sūmù固日班花苏木TownshipNàimàn Qí12,869
Hăilŭtŭ Zhèn海鲁吐镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí21,360
Hārìwūsū Zhŏngchùchăng哈日乌苏种畜场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí76
Hēilóngbà Zhèn黑龙坝镇TownKāilŭ Xiàn21,660
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū33,464
Hóngxīng Jiēdào红星街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū24,371
Huāhúshuò Sūmù花胡硕苏木TownshipKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí16,383
Huánghuāshān Zhèn [incl. Qiándémén Sūmù]黄花山镇TownZhālŭtè Qí14,952
Huánghuātălā Sūmù黄花塔拉苏木TownshipNàimàn Qí14,911
Huātŭgŭlā Zhèn [incl. Áobāo Sūmù]花吐古拉镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí31,953
Húlìhăi Yuánzhŏng Fánzhí Chăng胡力海原种繁殖场Township-like AreaKē'ĕrqìn Qū4,109
Huòlín Jiēdào霍林河街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū35,489
Jiàmătŭ Zhèn架玛吐镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí41,123
Jiànguó Jiēdào建国街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū26,933
Jiànhuá Zhèn建华镇TownKāilŭ Xiàn33,974
Jí'ĕrgālăng Zhèn吉尔嘎朗镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí24,426
Jīnbăotún Línchăng金宝屯林场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí449
Jīnbăotún Zhèn金宝屯镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí32,291
Jírìgālángtŭ Zhèn吉日嘎郎吐镇TownKāilŭ Xiàn21,581
Jùrìhé Zhèn巨日合镇TownZhālŭtè Qí23,842
Kāilŭ Zhèn开鲁镇TownKāilŭ Xiàn119,874
Kē'ĕrqìn Jiēdào科尔沁街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū41,271
Kòuhézi Zhèn扣河子镇TownKùlún Qí36,356
Kùlún Jiēdào库伦街道Urban SubdistrictKùlún Qí35,011
Kùlún Zhèn库伦镇TownKùlún Qí35,604
Liáohé Nóngchăng辽河农场Township-like AreaKāilŭ Xiàn5,152
Liáohé Zhèn辽河镇TownKē'ĕrqìn Qū48,646
Liùjiāzi Zhèn六家子镇TownKùlún Qí17,887
Lŭbĕi Zhèn鲁北镇TownZhālŭtè Qí98,240
Màixīn Zhèn麦新镇TownKāilŭ Xiàn32,830
Mánghàn Sūmù茫汗苏木TownshipKùlún Qí10,125
Màodàotŭ Línchăng茂道吐林场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí196
Màodàotŭ Sūmù茂道吐苏木TownshipKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí12,031
Méndá Zhèn门达镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí25,637
Mènggēndábà Mùchăng孟根达坝牧场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí1,746
Míngrén Jiēdào明仁街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū21,922
Míngrén Sūmù明仁苏木TownshipNàimàn Qí23,483
Mòlìmiào Sūmù莫力庙苏木TownshipKē'ĕrqìn Qū17,748
Mòlìmiào Zhǒngyăng Chăng莫力庙种羊场Township-like AreaKē'ĕrqìn Qū1,431
Mòsītái Jiēdào莫斯台街道Urban SubdistrictHuòlínguōlè Shì27,630
Mùlĭtú Zhèn木里图镇TownKē'ĕrqìn Qū40,813
Nŭgŭsītái Zhèn努古斯台镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí16,762
Nŭrìmù Zhèn努日木镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí17,138
Qiánjiādiàn Zhèn钱家店镇TownKē'ĕrqìn Qū51,419
Qīnghé Mùchăng清河牧场Township-like AreaKāilŭ Xiàn3,601
Qīnghé Zhèn清河镇TownKē'ĕrqìn Qū35,520
Qìnghé Zhèn庆和镇TownKē'ĕrqìn Qū22,508
Qīnglóngshān Zhèn青龙山镇TownNàimàn Qí31,855
Qīngzhēn Jiēdào团结街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū52,353
Sānyìtáng Nóngchăng三义堂农场Township-like AreaKē'ĕrqìn Qū2,826
Shā'ĕrhūrè Jiēdào沙尔呼热街道Urban SubdistrictHuòlínguōlè Shì10,423
Shārìhàolái Zhèn沙日浩来镇TownNàimàn Qí20,739
Shèbótŭ Zhèn舍伯吐镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí50,463
Shènglì Nóngchăng胜利农场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí8,115
Shījiè Jiēdào施介街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū36,856
Shuāngshèng Zhèn双胜镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí33,830
Tiĕlù Jiēdào铁路街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū52,870
Túbùxìn Sūmù图布信苏木TownshipKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí24,507
Wūdàntălā Línchăng乌旦塔拉林场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí624
Wū'égéqí Mùchăng乌额格其牧场Township-like AreaZhālŭtè Qí9,391
Wūlán Áodào Yúchăng 乌兰敖道渔场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí191
Wūlìjí Mùrén Sūmù [incl. Chábùgātú Sūmù]乌力吉木仁苏木TownshipZhālŭtè Qí15,366
Wūrìgēntălā Nóngchăng乌日根塔拉农场Township-like AreaZhālŭtè Qí3,699
Xiāngshān Nóngchăng香山农场Township-like AreaZhālŭtè Qí6,725
Xiāngshān Zhèn香山镇TownZhālŭtè Qí18,567
Xiăojiējī Zhèn小街基镇TownKāilŭ Xiàn52,731
Xībóhuā Zhèn希伯花镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí44,374
Xiédài Sūmù协代苏木TownshipKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí13,209
Xīmén Jiēdào西门街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū57,255
Xīn Zhèn新镇TownNàimàn Qí34,671
Yāolínmáodū Zhèn腰林毛都镇TownKē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí23,284
Yìhétălā Zhèn义和塔拉镇TownKāilŭ Xiàn29,571
Yīhútă Línchăng伊胡塔林场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí160
Yìlóngyŏng Zhèn义隆永镇TownNàimàn Qí17,392
Yŏngqīng Jiēdào永清街道Urban SubdistrictKē'ĕrqìn Qū55,608
Yuánzhŏngchăng 原种场Township-like AreaKē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí2,944
Yúliángbăo Zhèn余粮堡镇TownKē'ĕrqìn Qū30,267
Yùxīn Zhèn育新镇TownKē'ĕrqìn Qū31,142
Zhì'ān Zhèn治安镇TownNàimàn Qí18,553
Zhūsīhuā Jiēdào珠斯花街道Urban SubdistrictHuòlínguōlè Shì31,500

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).