Home
Show Map

Tōnghuà Xiàn

County in Tōnghuà Shì (Jílín)

County

The population of Tōnghuà Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Tōnghuà Xiàn通化县County247,140
Tōnghuà Shì通化市Prefecture-level City2,324,439

Contents: Townships

The population of the townships in Tōnghuà Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dà'ān Zhèn大安镇TownTōnghuà Xiàn9,280
Dàquányuán Mănzú Cháoxiānzú Xiāng大泉源满族朝鲜族乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn24,298
Dōngbăo Xīncūn 东宝新村Township-like AreaTōnghuà Xiàn1,288
Dōnglái Xiāng东来乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn5,163
Èrmì Zhèn二密镇TownTōnghuà Xiàn23,988
Fùjiāng Xiāng富江乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn6,666
Guānghuá Zhèn光华镇TownTōnghuà Xiàn9,652
Guŏsōng Zhèn果松镇TownTōnghuà Xiàn19,170
Jīndòu Cháoxiānzú Mănzú Xiāng金斗朝鲜族满族乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn6,152
Kuàidàmào Zhèn快大茂镇TownTōnghuà Xiàn79,176
Sānkēyúshù Zhèn三棵榆树镇TownTōnghuà Xiàn10,970
Shíhú Zhèn石湖镇TownTōnghuà Xiàn3,737
Sìpéng Xiāng四棚乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn8,039
Tōnghuà Jùxīn Jīngjì Kāifāqū通化聚鑫经济开发区TownTōnghuà Xiàn10,703
Xījiāng Zhèn [Jiāngdiàn Zhèn]西江镇TownTōnghuà Xiàn14,186
Xīnglín Zhèn兴林镇TownTōnghuà Xiàn6,020
Yīng'ébù Zhèn英额布镇TownTōnghuà Xiàn8,652

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).