Home
Show Map

China: Tōnghuà Shì (Jílín)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tōnghuà Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngchāng Qū东昌区District360,071
Èrdàojiāng Qū二道江区District146,631
Huīnán Xiàn辉南县County359,329
Jí'ān Shì集安市County-level City232,278
Liŭhé Xiàn柳河县County363,836
Méihékŏu Shì梅河口市County-level City615,154
Tōnghuà Xiàn通化县County247,140
Tōnghuà Shì通化市Prefecture-level City2,324,439

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tōnghuà Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānkŏu Zhèn安口镇TownLiŭhé Xiàn18,949
Cáiyuán Zhèn财源镇TownJí'ān Shì16,642
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownHuīnán Xiàn132,122
Dà'ān Zhèn大安镇TownTōnghuà Xiàn9,280
Dàlù Zhèn大路镇TownJí'ān Shì8,769
Dàquányuán Mănzú Cháoxiānzú Xiāng大泉源满族朝鲜族乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn24,298
Dōngbăo Xīncūn 东宝新村Township-like AreaTōnghuà Xiàn1,288
Dōngchāng Jiēdào东昌街道Urban SubdistrictDōngchāng Qū28,311
Dōnglái Xiāng东来乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn5,163
Dōngtōnghuà Jiēdào东通化街道Urban SubdistrictÈrdàojiāng Qū41,117
Èrdàojiāng Xiāng二道江乡Rural TownshipÈrdàojiāng Qū10,408
Èrmì Zhèn二密镇TownTōnghuà Xiàn23,988
Fùjiāng Xiāng富江乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn6,666
Fúmín Jiēdào福民街道Urban SubdistrictMéihékŏu Shì28,123
Fŭmín Zhèn抚民镇TownHuīnán Xiàn20,714
Guānghuá Zhèn光华镇TownTōnghuà Xiàn9,652
Guāngmíng Jiēdào光明街道Urban SubdistrictDōngchāng Qū51,786
Guāngmíng Jiēdào光明街道Urban SubdistrictMéihékŏu Shì16,900
Guŏsōng Zhèn果松镇TownTōnghuà Xiàn19,170
Gūshānzi Zhèn孤山子镇TownLiŭhé Xiàn27,053
Hăilóng Zhèn海龙镇TownMéihékŏu Shì37,568
Hēishāntóu Zhèn黑山头镇TownMéihékŏu Shì12,804
Hēngtōng Zhèn亨通镇TownLiŭhé Xiàn13,287
Hépíng Jiēdào和平街道Urban SubdistrictMéihékŏu Shì61,650
Hóngméi Zhèn红梅镇TownMéihékŏu Shì59,194
Hóngshí Zhèn红石镇TownLiŭhé Xiàn12,611
Huādiàn Zhèn花甸镇TownJí'ān Shì12,548
Huántōng Xiāng环通乡Rural TownshipDōngchāng Qū15,415
Huīfāchéng Zhèn辉发城镇TownHuīnán Xiàn23,410
Huīnán Zhèn辉南镇TownHuīnán Xiàn39,751
Jiāngdōng Xiāng江东乡Rural TownshipDōngchāng Qū6,047
Jiāngjiādiàn Cháoxiānzú Xiāng姜家店朝鲜族乡Rural TownshipLiŭhé Xiàn11,398
Jiĕfàng Jiēdào解放街道Urban SubdistrictMéihékŏu Shì64,323
Jílè Xiāng吉乐乡Rural TownshipMéihékŏu Shì7,044
Jīnchăng Zhèn金厂镇TownDōngchāng Qū17,880
Jīnchuān Zhèn金川镇TownHuīnán Xiàn13,751
Jīndòu Cháoxiānzú Mănzú Xiāng金斗朝鲜族满族乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn6,152
Jìnhuà Zhèn进化镇TownMéihékŏu Shì9,887
Kāngdàyíng Zhèn康大营镇TownMéihékŏu Shì10,418
Kuàidàmào Zhèn快大茂镇TownTōnghuà Xiàn79,176
Lăozhàn Jiēdào老站街道Urban SubdistrictDōngchāng Qū45,178
Liángshuĭ Cháoxiānzú Xiāng凉水朝鲜族乡Rural TownshipJí'ān Shì6,992
Liángshuĭhézi Zhèn凉水河子镇TownLiŭhé Xiàn16,610
Lĭlú Xiāng李炉乡Rural TownshipMéihékŏu Shì12,424
Límíng Jiēdào黎明街道Urban SubdistrictJí'ān Shì23,269
Liŭhé Zhèn柳河镇TownLiŭhé Xiàn111,975
Liŭnán Xiāng柳南乡Rural TownshipLiŭhé Xiàn12,691
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictDōngchāng Qū34,384
Lóujiē Cháoxiānzú Xiāng楼街朝鲜族乡Rural TownshipHuīnán Xiàn25,186
Luótōngshān Zhèn罗通山镇TownLiŭhé Xiàn14,205
Máxiàn Xiāng麻线乡Rural TownshipJí'ān Shì9,637
Mínzhŭ Jiēdào民主街道Urban SubdistrictDōngchāng Qū35,194
Niúxīndĭng Zhèn牛心顶镇TownMéihékŏu Shì26,428
Qīnghé Zhèn清河镇TownJí'ān Shì23,934
Qīngshí Zhèn青石镇TownJí'ān Shì8,263
Qìngyáng Zhèn庆阳镇TownHuīnán Xiàn15,091
Sānkēyúshù Zhèn三棵榆树镇TownTōnghuà Xiàn10,970
Sānyuánpŭ Cháoxiānzú Zhèn三源浦朝鲜族镇TownLiŭhé Xiàn31,349
Shānchéng Zhèn山城镇TownMéihékŏu Shì46,225
Shānsōnggăng Zhèn杉松岗镇TownHuīnán Xiàn24,534
Shèngshuĭhézi Zhèn圣水河子镇TownLiŭhé Xiàn28,912
Shídàohé Zhèn石道河镇TownHuīnán Xiàn19,153
Shíhú Zhèn石湖镇TownTōnghuà Xiàn3,737
Shíjiādiàn Xiāng时家店乡Rural TownshipLiŭhé Xiàn12,791
Shuāngxīng Zhèn双兴镇TownMéihékŏu Shì13,012
Shŭguāng Zhèn曙光镇TownMéihékŏu Shì13,521
Shuĭdào Zhèn水道镇TownMéihékŏu Shì9,785
Sìpéng Xiāng四棚乡Rural TownshipTōnghuà Xiàn8,039
Táishàng Zhèn台上镇TownJí'ān Shì14,615
Tàiwáng Zhèn太王镇TownJí'ān Shì26,354
Táoyuán Jiēdào桃园街道Urban SubdistrictÈrdàojiāng Qū39,206
Tiĕchăng Zhèn铁厂镇TownÈrdàojiāng Qū18,544
Tōnghuà Jīngjì Kāifāqū通化经济开发区TownDōngchāng Qū12,978
Tōnghuà Jùxīn Jīngjì Kāifāqū通化聚鑫经济开发区TownTōnghuà Xiàn10,703
Tōngshèng Jiēdào通胜街道Urban SubdistrictJí'ān Shì15,174
Tóudào Zhèn头道镇TownJí'ān Shì25,946
Tuánjié Jiēdào团结街道Urban SubdistrictDōngchāng Qū57,016
Tuánjié Jiēdào团结街道Urban SubdistrictJí'ān Shì29,230
Tuánlín Zhèn团林镇TownHuīnán Xiàn15,557
Tuóyāolĭng Zhèn驼腰岭镇TownLiŭhé Xiàn14,028
Wānlóng Zhèn湾龙镇TownMéihékŏu Shì22,420
Wŭdàogōu Zhèn五道沟镇TownLiŭhé Xiàn20,385
Wŭdàojiāng Zhèn五道江镇TownÈrdàojiāng Qū18,275
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownLiŭhé Xiàn17,592
Xiăoyáng Mănzú Cháoxiānzú Xiāng小杨满族朝鲜族乡Rural TownshipMéihékŏu Shì13,797
Xījiāng Zhèn [Jiāngdiàn Zhèn]西江镇TownTōnghuà Xiàn14,186
Xīnghuá Zhèn兴华镇TownMéihékŏu Shì10,142
Xìnglĭng Zhèn杏岭镇TownMéihékŏu Shì24,809
Xīnglín Zhèn兴林镇TownTōnghuà Xiàn6,020
Xīnhé Zhèn新合镇TownMéihékŏu Shì20,770
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictMéihékŏu Shì69,666
Xīnzhàn Jiēdào新站街道Urban SubdistrictDōngchāng Qū55,882
Yàngzishào Zhèn样子哨镇TownHuīnán Xiàn30,060
Yāyuán Zhèn鸭园镇TownÈrdàojiāng Qū19,081
Yīng'ébù Zhèn英额布镇TownTōnghuà Xiàn8,652
Yīzuòyíng Zhèn一座营镇TownMéihékŏu Shì10,341
Yúlín Zhèn榆林镇TownJí'ān Shì10,905
Zhōnghé Zhèn中和镇TownMéihékŏu Shì13,903

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).