Home
Show Map

China: Tóngchuān Shì (Shănxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tóngchuān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wángyì Qū王益区District200,231
Yàozhōu Qū [incl. Xīn Qū]耀州区District325,537
Yíjūn Xiàn宜君县County91,160
Yìntái Qū印台区District217,509
Tóngchuān Shì铜川市Prefecture-level City834,437

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tóngchuān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āzhuāng Zhèn阿庄镇TownYìntái Qū10,375
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictYìntái Qū35,185
Chéngguān Jiēdào宜阳街道Urban SubdistrictYíjūn Xiàn20,185
Chénlú Zhèn陈炉镇TownYìntái Qū15,642
Dŏngjiāhé Zhèn董家河镇TownYàozhōu Qū11,502
Guăngyáng Zhèn [incl. Gāolóuhé Xiāng]广阳镇TownYìntái Qū39,841
Guānzhuāng Zhèn关庄镇TownYàozhōu Qū19,229
Hóngqíjiē Jiēdào [Hóngqí Jiēdào]红旗街街道Urban SubdistrictWángyì Qū53,592
Hóngtŭ Zhèn红土镇TownYìntái Qū22,086
Huángbăo Zhèn黄堡镇TownWángyì Qū33,528
Jīnsuŏguān Zhèn [incl. Yùhuá Zhèn]金锁关镇TownYìntái Qū40,670
Jǐnyánglù Jiēdào [Sìgōu Zhèn]锦阳路街道Urban SubdistrictYàozhōu Qū17,558
Kūquán Zhèn哭泉镇TownYíjūn Xiàn4,579
Miàowān Zhèn [incl. Liŭlín Zhèn]庙湾镇TownYàozhōu Qū28,032
Péng Zhèn彭镇TownYíjūn Xiàn12,966
Pōtóu Jiēdào坡头街道Urban SubdistrictYàozhōu Qū14,522
Qīngniánlù Jiēdào青年路街道Urban SubdistrictWángyì Qū24,535
Qípán Zhèn棋盘镇TownYíjūn Xiàn7,596
Qīyīlù Jiēdào七一路街道Urban SubdistrictWángyì Qū28,007
Sānlĭdòng Jiēdào三里洞街道Urban SubdistrictYìntái Qū19,992
Shízhù Zhèn [incl. Yănchí Xiāng]石柱镇TownYàozhōu Qū26,065
Sūnyuán Zhèn孙原镇TownYàozhōu Qū18,791
Tài'ān Zhèn太安镇TownYíjūn Xiàn10,201
Táoyuán Jiēdào桃园街道Urban SubdistrictWángyì Qū27,529
Tiānbăolù Jiēdào天宝路街道Urban SubdistrictYàozhōu Qū21,642
Wángjiāhé Jiēdào王家河街道Urban SubdistrictWángyì Qū21,760
Wángshí'āo Jiēdào王石凹街道Urban SubdistrictYìntái Qū19,734
Wángyì Jiēdào王益街道Urban SubdistrictWángyì Qū11,280
Wŭlĭ Zhèn [incl. Xīcūn Xiāng]五里镇TownYíjūn Xiàn13,147
Xiánfēnglù Jiēdào咸丰路街道Urban SubdistrictYàozhōu Qū30,063
Xiăoqiū Zhèn小丘镇TownYàozhōu Qū27,467
Yáoqŭ Zhèn瑶曲镇TownYàozhōu Qū20,895
Yáoshēng Zhèn [incl. Léiyuán Xiāng]尧生镇TownYíjūn Xiàn11,848
Yìntái Jiēdào印台街道Urban SubdistrictYìntái Qū13,984
Yŏng'ānlù Jiēdào永安路街道Urban SubdistrictYàozhōu Qū37,184
Yúnmèng Xiāng云梦乡Rural TownshipYíjūn Xiàn10,638
Zhàojīn Zhèn照金镇TownYàozhōu Qū8,973
Zhèngyánglù Jiēdào正阳路街道Urban SubdistrictYàozhōu Qū43,614

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).