Home
Show Map

Qiānxī Xiàn

County in Tángshān Shì (Hébĕi)

County

The population of Qiānxī Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qiānxī Xiàn迁西县County390,128
Tángshān Shì唐山市Prefecture-level City7,577,289

Contents: Townships

The population of the townships in Qiānxī Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimiàozi Xiāng白庙子乡Rural TownshipQiānxī Xiàn18,110
Dōnghuāngyù Zhèn东荒峪镇TownQiānxī Xiàn14,436
Dōnglián Huāyuàn Xiāng东莲花院乡Rural TownshipQiānxī Xiàn11,894
Hàn'érzhuāng Xiāng汉儿庄乡Rural TownshipQiānxī Xiàn20,921
Jīnchăngyù Zhèn金厂峪镇TownQiānxī Xiàn17,289
Jiùchéng Xiāng旧城乡Rural TownshipQiānxī Xiàn8,991
Luányáng Zhèn滦阳镇TownQiānxī Xiàn19,118
Luójiātún Zhèn罗家屯镇TownQiānxī Xiàn24,685
Qiānxīxiàn Lìxiāng Jiēdào迁西县栗乡街道Urban SubdistrictQiānxī Xiàn38,905
Săhéqiáo Zhèn洒河桥镇TownQiānxī Xiàn19,416
Sāntúnyíng Zhèn三屯营镇TownQiānxī Xiàn28,974
Shàngyíng Xiāng上营乡Rural TownshipQiānxī Xiàn11,641
Tàipíngzhài Zhèn太平寨镇TownQiānxī Xiàn35,197
Xīngchéng Zhèn兴城镇TownQiānxī Xiàn52,814
Xīnjí Zhèn新集镇TownQiānxī Xiàn25,853
Xīnzhuāngzi Xiāng新庄子乡Rural TownshipQiānxī Xiàn11,755
Yĭnzhuāng Xiāng尹庄乡Rural TownshipQiānxī Xiàn19,447
Yúhùzhài Xiāng渔户寨乡Rural TownshipQiānxī Xiàn10,682

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.