Home
Show Map

China: Tài'ān Shì (Shāndōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tài'ān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàiyuè Qū [incl. Tài'ān High-tech Industrial Development Zone, Tàishān Jǐngqū (parts), Cúwèn Jǐngqū (parts)]岱岳区District975,380
Dōngpíng Xiàn东平县County741,566
Féichéng Shì肥城市County-level City946,627
Níngyáng Xiàn宁阳县County754,647
Tàishān Qū [incl. Tàishān Jǐngqū (parts)]泰山区District760,045
Xīntài Shì [incl. Cúwèn Jǐngqū (parts)]新泰市County-level City1,315,942
Tài'ān Shì泰安市Prefecture-level City5,494,207

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tài'ān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjiàzhuāng Zhèn安驾庄镇TownFéichéng Shì76,235
Ānlínzhàn Zhèn安临站镇TownFéichéng Shì50,966
Bānjiūdiàn Zhèn斑鸠店镇TownDōngpíng Xiàn44,229
Bāxiānqiáo Jiēdào八仙桥街道Urban SubdistrictNíngyáng Xiàn41,577
Bĕijípō Jiēdào北集坡街道Urban SubdistrictDàiyuè Qū83,871
Biānyuàn Zhèn边院镇TownFéichéng Shì73,473
Cáiyuán Jiēdào财源街道Urban SubdistrictTàishān Qū164,665
Cháoquán Zhèn潮泉镇TownFéichéng Shì21,954
Cíyáo Zhèn磁窑镇TownNíngyáng Xiàn84,922
Cúlái Zhèn徂徕镇TownDàiyuè Qū54,916
Dàimiào Jiēdào岱庙街道Urban SubdistrictTàishān Qū135,165
Dàimiào Zhèn戴庙镇TownDōngpíng Xiàn36,074
Dàjīnkŏu Xiāng大津口乡Rural TownshipTàishān Qū10,936
Dàolăng Zhèn道朗镇TownDàiyuè Qū31,344
Dàwènkŏu Zhèn大汶口镇TownDàiyuè Qū74,986
Dàyáng Zhèn大羊镇TownDōngpíng Xiàn32,266
Dōngdū Zhèn东都镇TownXīntài Shì53,257
Dōngpíng Jiēdào Dìqū东平街道地区Urban SubdistrictDōngpíng Xiàn147,097
Dōngshū Zhèn东疏镇TownNíngyáng Xiàn53,889
Dōngzhuāng Zhèn东庄镇TownNíngyáng Xiàn53,459
Fàngchéng Zhèn放城镇TownXīntài Shì29,726
Fángcūn Zhèn房村镇TownDàiyuè Qū54,739
Fàn Zhèn范镇TownDàiyuè Qū55,644
Fúshān Zhèn伏山镇TownNíngyáng Xiàn57,306
Gāngchéng Zhèn堽城镇TownNíngyáng Xiàn70,864
Gĕshí Zhèn葛石镇TownNíngyáng Xiàn56,115
Gōnglĭ Zhèn宫里镇TownXīntài Shì51,160
Gŭlĭ Zhèn谷里镇TownXīntài Shì49,080
Guŏdū Zhèn果都镇TownXīntài Shì33,594
Hèshān Zhèn鹤山镇TownNíngyáng Xiàn44,226
Huáfēng Zhèn华丰镇TownNíngyáng Xiàn87,989
Huàmăwān Xiāng化马湾乡Rural TownshipDàiyuè Qū32,642
Huángqián Zhèn黄前镇TownDàiyuè Qū31,942
Hútún Zhèn湖屯镇TownFéichéng Shì72,838
Jiăngjí Zhèn蒋集镇TownNíngyáng Xiàn43,140
Jiăoyù Zhèn角峪镇TownDàiyuè Qū30,285
Jiēshān Zhèn接山镇TownDōngpíng Xiàn56,194
Jiùxiàn Xiāng旧县乡Rural TownshipDōngpíng Xiàn24,992
Lăochéng Jiēdào老城街道Urban SubdistrictFéichéng Shì66,057
Lăohú Zhèn老湖镇TownDōngpíng Xiàn60,800
Liángzhuāng Zhèn良庄镇TownDàiyuè Qū69,986
Liúdù Zhèn刘杜镇TownXīntài Shì28,492
Lóngtíng Zhèn龙廷镇TownXīntài Shì57,549
Lóudé Zhèn楼德镇TownXīntài Shì67,853
Mănzhuāng Zhèn满庄镇TownDàiyuè Qū69,246
Măzhuāng Zhèn马庄镇TownDàiyuè Qū47,272
Péngjí Jiēdào Dìqū彭集街道地区Urban SubdistrictDōngpíng Xiàn60,632
Qīngyún Jiēdào [incl. Xīnfǔ Jiēdào]青云街道Urban SubdistrictXīntài Shì230,917
Qiūjiādiàn Zhèn邱家店镇TownTàishān Qū62,026
Quángōu Zhèn泉沟镇TownXīntài Shì48,511
Shāhézhàn Zhèn沙河站镇TownDōngpíng Xiàn54,614
Shànggāo Jiēdào上高街道Urban SubdistrictTàishān Qū121,586
Shānglăozhuāng Xiāng商老庄乡Rural TownshipDōngpíng Xiàn29,458
Shānkŏu Zhèn山口镇TownDàiyuè Qū50,238
Shĕngzhuāng Zhèn省庄镇TownTàishān Qū62,541
Shíhéng Zhèn石横镇TownFéichéng Shì80,515
Shílái Zhèn石莱镇TownXīntài Shì60,091
Sìdiàn Zhèn泗店镇TownNíngyáng Xiàn39,919
Sūnbó Zhèn孙伯镇TownFéichéng Shì27,872
Tàiqián Jiēdào泰前街道Urban SubdistrictTàishān Qū161,678
Táoyuán Zhèn桃园镇TownFéichéng Shì50,638
Tiānbăo Zhèn天宝镇TownXīntài Shì71,030
Tiānpíng Jiēdào天平街道Urban SubdistrictDàiyuè Qū35,559
Tīmén Zhèn梯门镇TownDōngpíng Xiàn38,178
Wángguādiàn Jiēdào王瓜店街道Urban SubdistrictFéichéng Shì82,065
Wángzhuāng Zhèn王庄镇TownFéichéng Shì52,339
Wénmiào Jiēdào文庙街道Urban SubdistrictNíngyáng Xiàn90,172
Wènnán Zhèn汶南镇TownXīntài Shì110,530
Wènyáng Zhèn汶阳镇TownFéichéng Shì73,411
Xiàgăng Zhèn下港镇TownDàiyuè Qū38,680
Xiāngyĭn Xiāng乡饮乡Rural TownshipNíngyáng Xiàn31,069
Xiăoxié Zhèn小协镇TownXīntài Shì44,817
Xiàzhāng Zhèn夏张镇TownDàiyuè Qū60,728
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictFéichéng Shì172,902
Xīnhú Zhèn新湖镇TownDōngpíng Xiàn47,137
Xīnwèn Jiēdào新汶街道Urban SubdistrictXīntài Shì104,583
Xīzhāngzhuāng Zhèn西张庄镇TownXīntài Shì37,875
Xújiālóu Jiēdào徐家楼街道Urban SubdistrictTàishān Qū41,448
Yángliú Zhèn羊流镇TownXīntài Shì93,584
Yínshān Zhèn银山镇TownDōngpíng Xiàn56,196
Yíyáng Jiēdào仪阳街道Urban SubdistrictFéichéng Shì45,362
Yŭcūn Zhèn禹村镇TownXīntài Shì48,480
Yuèjiāzhuāng Xiāng岳家庄乡Rural TownshipXīntài Shì33,565
Zhái Zhèn翟镇TownXīntài Shì61,248
Zhōuchéng Jiēdào Dìqū州城街道地区Urban SubdistrictDōngpíng Xiàn53,699
Zhōudiàn Jiēdào粥店街道Urban SubdistrictDàiyuè Qū100,684
Zhùyáng Zhèn祝阳镇TownDàiyuè Qū52,618

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).