Home
Show Map

China: Tăchéng Dìqū / 塔城地区

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tăchéng Dìqū (prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Émĭn Xiàn [Dörbiljin]额敏县County187,112
Hébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn [Hoboksar]和布克赛尔蒙古自治县Autonomous County62,100
Shāwān Xiàn沙湾县County365,196
Tăchéng Shì塔城市County-level City161,037
Tuōlĭ Xiàn [Toli]托里县County93,098
Wūsū Shì乌苏市County-level City298,907
Yùmín Xiàn裕民县County51,919
Tăchéng Dìqū塔城地区Prefecture1,219,369

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tăchéng Dìqū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ābùdūlā Xiāng阿不都拉乡Rural TownshipTăchéng Shì6,843
Ākèbiélĭdòu Xiāng阿克别里斗乡Rural TownshipTuōlĭ Xiàn7,650
Ālèténgyĕmùlè Xiāng阿勒腾也木勒乡Rural TownshipYùmín Xiàn5,371
Ānjíhăi Zhèn安集海镇TownShāwān Xiàn15,716
Āxī'ĕrdáwò'ĕr Mínzú Xiāng阿西尔达斡尔民族乡Rural TownshipTăchéng Shì7,833
Bā'ĕrlŭkèshāntăsītè Línchăng巴尔鲁克山塔斯特林场Township-like AreaTuōlĭ Xiàn1
Bāgăwūtúbùlāgé Mùchăng巴尕乌图布拉格牧场Township-like AreaHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn1,010
Băiquán Zhèn百泉镇TownWūsū Shì8,485
Báiyánggōu Zhèn白杨沟镇TownWūsū Shì3,506
Báiyánghé Línchăng白杨河林场Township-like AreaTuōlĭ Xiàn7
Bāshísìhù Xiāng八十四户乡Rural TownshipWūsū Shì13,494
Bāyīn'àowă Xiāng巴音傲瓦乡Rural TownshipHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn1,977
Bāyīngōu Mùchăng巴音沟牧场Township-like AreaWūsū Shì2,486
Bīngtuánnóngjiŭshītuánjié Nóngchăng兵团农九师团结农场Township-like AreaÉmĭn Xiàn2,794
Bīngtuán Nóngjiŭshīyīliùbā Tuán兵团农九师一六八团Township-like AreaÉmĭn Xiàn8,319
Bīngtuán Nóngjiŭshīyīliùliù Tuán兵团农九师一六六团Township-like AreaÉmĭn Xiàn7,284
Bīngtuán Nóngjiŭshīyīliùqī Tuán兵团农九师一六七团Township-like AreaÉmĭn Xiàn5,173
Bīngtuán Nóngjiŭshīyīliùsān Tuán兵团农九师一六三团Township-like AreaTăchéng Shì8,614
Bīngtuán Nóngjiŭshīyīliùsì Tuán兵团农九师一六四团Township-like AreaTăchéng Shì5,825
Bīngtuán Nóngjiŭshīyīliùwŭ Tuán兵团农九师一六五团Township-like AreaÉmĭn Xiàn5,510
Bīngtuán Nóngjiŭshīyīliùyī Tuán兵团农九师一六一团Township-like AreaYùmín Xiàn5,899
Bīngtuán Yībāsì Tuán兵团一八四团Township-like AreaHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn6,377
Bīngtuán Yī'èrbā Tuán兵团一二八团Township-like AreaWūsū Shì10,758
Bīngtuán Yī'èrliù Tuán兵团一二六团Township-like AreaWūsū Shì12,639
Bīngtuán Yī'èrqī Tuán兵团一二七团Township-like AreaWūsū Shì11,944
Bīngtuán Yī'èrsān Tuán兵团一二三团Township-like AreaWūsū Shì18,542
Bīngtuán Yī'èrsì Tuán兵团一二四团Township-like AreaWūsū Shì17,762
Bīngtuán Yī'èrwŭ Tuán兵团一二五团Township-like AreaWūsū Shì17,499
Bīngtuán Yī'èryī Tuán兵团一二一团Township-like AreaShāwān Xiàn38,320
Bīngtuán Yīsānlíng Tuán兵团一三零团Township-like AreaWūsū Shì347
Bīngtuán Yīsānsān Tuán兵团一三三团Township-like AreaShāwān Xiàn19,919
Bīngtuán Yīsānsì Tuán兵团一三四团Township-like AreaShāwān Xiàn18,801
Bīngtuán Yīsì'èr Tuán兵团一四二团Township-like AreaShāwān Xiàn27,588
Bīngtuán Yīsìsān Tuán兵团一四三团Township-like AreaShāwān Xiàn37,902
Bīngtuán Yīsìsì Tuán兵团一四四团Township-like AreaShāwān Xiàn11,598
Bīngtuán Yīsìyī Tuán兵团一四一团Township-like AreaShāwān Xiàn10,023
Bó'ĕrtōnggŭ Mùchăng博尔通古牧场Township-like AreaShāwān Xiàn3,277
Bó'ĕrtōnggŭ Xiāng博尔通古乡Rural TownshipShāwān Xiàn8,321
Bózīdákè Nóngchăng博孜达克农场Township-like AreaTăchéng Shì4,447
Bùsītúngé Mùchăng布斯屯格牧场Township-like AreaHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn2,040
Cāngdégékuàngqū 仓德格矿区Township-like AreaHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn1,336
Chágānkùlè Xiāng查干库勒乡Rural TownshipHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn3,581
Cháhàntuōhăi Mùchăng察汗托海牧场Township-like AreaYùmín Xiàn3,111
Cháhétèshēngtàinóngyèqū 查和特生态农业区Township-like AreaHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn689
Chēpáizi Zhèn车排子镇TownWūsū Shì5,834
Dàquán Xiāng大泉乡Rural TownshipShāwān Xiàn13,075
Dìqūzhŏngniúchăng 地区种牛场Township-like AreaTăchéng Shì1,916
Dōngwān Zhèn东湾镇TownShāwān Xiàn10,059
Dùbiékè Jiēdào杜别克街道办事处Urban SubdistrictTăchéng Shì26,302
Duōlātè Xiāng多拉特乡Rural TownshipTuōlĭ Xiàn11,609
Émălèguōléng Mĕnggŭ Mínzú Xiāng额玛勒郭楞蒙古民族乡Rural TownshipÉmĭn Xiàn3,854
Émĭn Zhèn额敏镇TownÉmĭn Xiàn57,782
Èrdàoqiáo Xiāng二道桥乡Rural TownshipÉmĭn Xiàn2,299
Èrgōng Zhèn二工镇TownTăchéng Shì22,666
Èrzhīhé Mùchăng二支河牧场Township-like AreaÉmĭn Xiàn5,148
Gānhézi Zhèn甘河子镇TownWūsū Shì9,072
Gānjiāhú Mùchăng甘家湖牧场Township-like AreaWūsū Shì3,472
Gŭ'ĕrtú Zhèn古尔图镇TownWūsū Shì10,618
Hālābùlā Xiāng哈拉布拉乡Rural TownshipYùmín Xiàn6,674
Hālābùlā Zhèn哈拉布拉镇TownYùmín Xiàn15,304
Hātúbùhū Zhèn哈图布呼镇TownWūsū Shì15,827
Hébùkèsài'ĕr Zhèn和布克赛尔镇TownHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn13,992
Hépíng Jiēdào和平街道办事处Urban SubdistrictTăchéng Shì22,875
Héshítuōluògài Zhèn和什托洛盖镇TownHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn12,986
Hóngqiáo Jiēdào虹桥街道办事处Urban SubdistrictWūsū Shì25,019
Huánggōng Zhèn皇宫镇TownWūsū Shì10,310
Huòjí'ĕrtè Mĕnggŭ Mínzú Xiāng霍吉尔特蒙古民族乡Rural TownshipÉmĭn Xiàn3,527
Jiā'ĕrbùlākè Nóngchăng加尔布拉克农场Township-like AreaÉmĭn Xiàn2,789
Jiāhézi Xiāng夹河子乡Rural TownshipWūsū Shì3,262
Jiānggésī Xiāng江格斯乡Rural TownshipYùmín Xiàn4,293
Jiāoqū Xiāng郊区乡Rural TownshipÉmĭn Xiàn16,790
Jiélè'āgăshí Zhèn杰勒阿尕什镇TownÉmĭn Xiàn8,757
Jí'ĕrgélètèguōlèng Mĕnggŭ Mínzú Xiāng吉尔格勒特郭愣蒙古民族乡Rural TownshipWūsū Shì5,303
Jīngōuhé Zhèn金沟河镇TownShāwān Xiàn12,154
Jiŭjiānlóu Xiāng九间楼乡Rural TownshipWūsū Shì5,749
Jíyĕkè Zhèn吉也克镇TownYùmín Xiàn6,433
Kālāhābākè Xiāng喀拉哈巴克乡Rural TownshipTăchéng Shì9,492
Kālāyĕmùlè Zhèn喀拉也木勒镇TownÉmĭn Xiàn7,417
Kuòshíbĭkè Liángzhŏngchăng阔什比克良种场Township-like AreaÉmĭn Xiàn2,377
Kùpŭ Xiāng库普乡Rural TownshipTuōlĭ Xiàn14,561
Lămazhāo Xiāng喇嘛昭乡Rural TownshipÉmĭn Xiàn1,745
Lăofēngkŏu Línchăng老风口林场Township-like AreaTuōlĭ Xiàn41
Lăoshāwān Zhèn老沙湾镇TownShāwān Xiàn10,746
Liángzhŏngchăng 良种场Township-like AreaShāwān Xiàn1,100
Liŭmáowān Zhèn柳毛湾镇TownShāwān Xiàn7,385
Mărèlèsū Zhèn玛热勒苏镇TownÉmĭn Xiàn10,424
Miào'ĕrgōu Zhèn庙尔沟镇TownTuōlĭ Xiàn5,965
Mòtègé Xiāng莫特格乡Rural TownshipHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn2,542
Nányuàn Jiēdào南苑街道办事处Urban SubdistrictWūsū Shì35,974
Nàrénhébùkè Mùchăng那仁和布克牧场Township-like AreaHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn2,759
Niúquānzi Mùchăng牛圈子牧场Township-like AreaShāwān Xiàn2,526
Qiàhéjí Mùchăng恰合吉牧场Township-like AreaTăchéng Shì2,237
Qiàxià Zhèn恰夏镇TownTăchéng Shì10,175
Sà'ĕryĕmùlè Mùchăng萨尔也木勒牧场Township-like AreaÉmĭn Xiàn4,354
Sàilìkètí Mùchăng赛力克提牧场Township-like AreaWūsū Shì1,424
Sāndàohézi Zhèn三道河子镇TownShāwān Xiàn60,129
Shānghùdì Xiāng商户地乡Rural TownshipShāwān Xiàn18,944
Shànghù Zhèn上户镇TownÉmĭn Xiàn10,093
Shíqiáo Xiāng石桥乡Rural TownshipWūsū Shì5,414
Sìdàohézi Zhèn四道河子镇TownShāwān Xiàn13,877
Sìkēshù Zhèn四棵树镇TownWūsū Shì10,671
Tăbùlèhétè Mĕnggŭ Mínzú Xiāng塔布勒合特蒙古民族乡Rural TownshipWūsū Shì1,983
Tăchéngdìqū Zhŏngyángchăng塔城地区种羊场Township-like AreaÉmĭn Xiàn4,847
Tiĕbùkĕnwūsàn Xiāng铁布肯乌散乡Rural TownshipHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn3,292
Tiĕchănggōu Zhèn铁厂沟镇TownTuōlĭ Xiàn11,422
Tóutái Xiāng头台乡Rural TownshipWūsū Shì4,435
Tuōlĭ Zhèn托里镇TownTuōlĭ Xiàn28,378
Wōyījiāyīláo Mùchăng窝依加依劳牧场Township-like AreaTăchéng Shì4,044
Wūlánwūsū Zhèn乌兰乌苏镇TownShāwān Xiàn14,396
Wūsū Jiānyù乌苏监狱Township-like AreaWūsū Shì199
Wūxuĕtè Xiāng乌雪特乡Rural TownshipTuōlĭ Xiàn10,809
Wúzōngbùlākè Mùchăng吾宗布拉克牧场Township-like AreaÉmĭn Xiàn1,400
Xiàzīgài Xiāng夏孜盖乡Rural TownshipHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn3,093
Xīchéngqū Jiēdào西城区街道Urban SubdistrictWūsū Shì11,594
Xīdàgōu Zhèn西大沟镇TownWūsū Shì7,827
Xīgēbì Zhèn西戈壁镇TownShāwān Xiàn9,340
Xīhú Zhèn西湖镇TownWūsū Shì7,458
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictTăchéng Shì20,136
Xīndì Xiāng新地乡Rural TownshipYùmín Xiàn4,834
Xīnjiāng Túnxīn Néngyuán Kāifāyŏuxiàn Gōngsī新疆屯鑫能源开发有限公司Township-like AreaHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn3,569
Yĕménlè Xiāng也门勒乡Rural TownshipTăchéng Shì7,632
Yĕmùlè Mùchăng也木勒牧场Township-like AreaÉmĭn Xiàn6,368
Yīkèwūtúbùlāgé Mùchăng伊克乌图布拉格牧场Township-like AreaHébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn2,857
Yīqīlíng Tuán一七零团Township-like AreaTuōlĭ Xiàn2,655
Yùshíkālāsū Zhèn玉什喀拉苏镇TownÉmĭn Xiàn8,061

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).