Home
Show Map

Sìhóng Xiàn

County in Sùqiān Shì (Jiāngsū)

County

The population of Sìhóng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Sìhóng Xiàn泗洪县County909,298
Sùqiān Shì宿迁市Prefecture-level City4,719,178

Contents: Townships

The population of the townships in Sìhóng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bànchéng Zhèn [incl. Chénwéi Xiāng]半城镇TownSìhóng Xiàn43,143
Chēmén Xiāng车门乡Rural TownshipSìhóng Xiàn26,966
Guīrén Zhèn归仁镇TownSìhóng Xiàn54,572
Hóngzéhú Nóngchăng洪泽湖农场Township-like AreaSìhóng Xiàn6,556
Jièjí Zhèn [incl. Tàipíng Zhèn, Cáomiào Xiāng]界集镇TownSìhóng Xiàn94,768
Jīnsuŏ Zhèn金锁镇TownSìhóng Xiàn36,587
Línhuái Zhèn [incl. Chéngtóu Xiāng]临淮镇TownSìhóng Xiàn28,877
Lóngjí Zhèn龙集镇TownSìhóng Xiàn32,227
Méihuā Zhèn梅花镇TownSìhóng Xiàn32,662
Qīngyáng Jiēdào青阳街道Urban SubdistrictSìhóng Xiàn254,775
Shàngtáng Zhèn上塘镇TownSìhóng Xiàn43,487
Shíjí Xiāng石集乡Rural TownshipSìhóng Xiàn20,996
Shuānggōu Zhèn [incl. Sìhé Xiāng, Fēngshān Xiāng]双沟镇TownSìhóng Xiàn76,029
Sūnyuán Zhèn孙园镇TownSìhóng Xiàn38,649
Tiāngănghú Xiāng天岗湖乡Rural TownshipSìhóng Xiàn26,283
Wèiyíng Zhèn魏营镇TownSìhóng Xiàn31,807
Wŭlĭjiāng Nóngchăng五里江农场Township-like AreaSìhóng Xiàn6,634
Yáogōu Xiāng瑶沟乡Rural TownshipSìhóng Xiàn20,492
Zhūhú Zhèn朱湖镇TownSìhóng Xiàn33,788

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).