Home
Show Map

Fúyú Shì

County-level City in Sōngyuán Shì (Jílín)

County-level City

The population of Fúyú Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fúyú Shì扶余市County-level City700,418
Sōngyuán Shì松原市Prefecture-level City2,880,086

Contents: Townships

The population of the townships in Fúyú Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Càijiāgōu Zhèn蔡家沟镇TownFúyú Shì35,634
Chángchūnlĭng Zhèn长春岭镇TownFúyú Shì50,410
Dàlínzi Zhèn大林子镇TownFúyú Shì25,700
Déshèng Zhèn得胜镇TownFúyú Shì43,560
Gèngxīn Xiāng更新乡Rural TownshipFúyú Shì25,458
Gōngpéngzi Zhèn弓棚子镇TownFúyú Shì41,824
Lālín Guànqū Guănlĭjú拉林灌区管理局Township-like AreaFúyú Shì533
Sānchàhé Zhèn三岔河镇TownFúyú Shì112,432
Sānjĭngzi Zhèn三井子镇TownFúyú Shì43,918
Sānjùn Mănzú Mĕnggŭzú Xībózú Xiāng三骏满族蒙古族锡伯族乡Rural TownshipFúyú Shì41,428
Táolàizhāo Zhèn陶赖昭镇TownFúyú Shì48,976
Wŭjiāzhàn Zhèn五家站镇TownFúyú Shì42,732
Xiàojiā Xiāng肖家乡Rural TownshipFúyú Shì47,565
Xīnwànfā Zhèn新万发镇TownFúyú Shì33,681
Xīnyuán Zhèn新源镇TownFúyú Shì16,225
Xīnzhàn Xiāng新站乡Rural TownshipFúyú Shì24,081
Yījiādiàn Nóngchăng伊家店农场Township-like AreaFúyú Shì3,407
Yŏngpíng Xiāng永平乡Rural TownshipFúyú Shì28,897
Zēngshèng Zhèn增盛镇TownFúyú Shì33,957

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).