Home
Show Map

Qián'ān Xiàn

County in Sōngyuán Shì (Jílín)

County

The population of Qián'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qián'ān Xiàn乾安县County301,438
Sōngyuán Shì松原市Prefecture-level City2,880,086

Contents: Townships

The population of the townships in Qián'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānzì Zhèn安字镇TownQián'ān Xiàn19,758
Dàbùsū Zhèn大布苏镇TownQián'ān Xiàn27,778
Dàozì Xiāng道字乡Rural TownshipQián'ān Xiàn20,599
Dàxiáchù Mùchăng大遐畜牧场Township-like AreaQián'ān Xiàn6,207
Dìzì Zhŏngchùchăng地字种畜场Township-like AreaQián'ān Xiàn166
Guóyíng Línchăng国营林场Township-like AreaQián'ān Xiàn868
Láizì Liángzhŏng Fányùjīdì 来字良种繁育基地Township-like AreaQián'ān Xiàn853
Qián'ānlùchăng 乾安鹿场Township-like AreaQián'ān Xiàn1,330
Qián'ān Zhèn乾安镇TownQián'ān Xiàn93,973
Ràngzì Zhèn让字镇TownQián'ān Xiàn22,203
Shuĭzì Zhèn水字镇TownQián'ān Xiàn22,854
Suŏzì Zhèn所字镇TownQián'ān Xiàn26,154
Téngzì Zhŏngchùchăng腾字种畜场Township-like AreaQián'ān Xiàn1,722
Yánzì Xiāng严字乡Rural TownshipQián'ān Xiàn15,823
Yúzì Xiāng余字乡Rural TownshipQián'ān Xiàn20,398
Zànzì Xiāng赞字乡Rural TownshipQián'ān Xiàn20,752

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).