Home
Show Map

Líshù Xiàn

County in Sìpíng Shì (Jílín)

County

The population of Líshù Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Líshù Xiàn梨树县County782,630
Sìpíng Shì四平市Prefecture-level City2,292,220

Contents: Townships

The population of the townships in Líshù Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishān Xiāng白山乡Rural TownshipLíshù Xiàn27,946
Càijiā Zhèn蔡家镇TownLíshù Xiàn27,941
Dōnghé Zhèn东河镇TownLíshù Xiàn28,155
Gūjiāzi Zhèn孤家子镇TownLíshù Xiàn48,256
Guōjiādiàn Zhèn郭家店镇TownLíshù Xiàn65,953
Guóyíng Líshù Nóngchăng国营梨树农场Township-like AreaLíshù Xiàn24,005
Jīnshān Xiāng金山乡Rural TownshipLíshù Xiàn20,706
Lămadiàn Zhèn喇嘛甸镇TownLíshù Xiàn30,202
Línhăi Zhèn林海镇TownLíshù Xiàn29,667
Líshù Zhèn梨树镇TownLíshù Xiàn147,076
Liújiāguănzi Zhèn刘家馆子镇TownLíshù Xiàn26,848
Mèngjiālĭng Zhèn孟家岭镇TownLíshù Xiàn18,044
Quányănlĭng Xiāng泉眼岭乡Rural TownshipLíshù Xiàn21,162
Shènglì Xiāng胜利乡Rural TownshipLíshù Xiàn21,837
Shĕnyáng Zhèn沈洋镇TownLíshù Xiàn19,945
Shíjiābăo Zhèn十家堡镇TownLíshù Xiàn30,657
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipLíshù Xiàn25,651
Sìkēshù Xiāng四棵树乡Rural TownshipLíshù Xiàn26,576
Wànfā Zhèn万发镇TownLíshù Xiàn38,675
Xiăochéngzi Zhèn小城子镇TownLíshù Xiàn43,214
Xiăokuān Zhèn小宽镇TownLíshù Xiàn21,613
Yúshùtái Zhèn榆树台镇TownLíshù Xiàn38,501

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).