Home
Show Map

China: Shēnzhèn Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shēnzhèn Shì (sub-provincial city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băo'ān Qū宝安区District2,638,917
Dàpéng Xīnqū [← Lónggăng Qū]大鹏新区District126,560
Fútián Qū福田区District1,317,511
Guāngmíng Qū [← Băo'ān Qū]光明区District480,907
Lónggăng Qū龙岗区District1,884,421
Lónghuá Qū [← Băo'ān Qū]龙华区District1,379,460
Luóhú Qū罗湖区District923,421
Nánshān Qū南山区District1,088,345
Píngshān Qū [← Lónggăng Qū]坪山区District309,479
Yántián Qū盐田区District209,360
Shēnzhèn Shì深圳市Sub-provincial City10,358,381

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shēnzhèn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băntián Jiēdào坂田街道Urban SubdistrictLónggăng Qū221,767
Bùjí Jiēdào布吉街道Urban SubdistrictLónggăng Qū359,770
Cuìzhú Jiēdào翠竹街道Urban SubdistrictLuóhú Qū110,459
Dàlàng Jiēdào大浪街道Urban SubdistrictLónghuá Qū277,689
Dàpéng Jiēdào大鹏街道Urban SubdistrictDàpéng Xīnqū46,867
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urban SubdistrictLuóhú Qū84,556
Dōngmén Jiēdào东门街道Urban SubdistrictLuóhú Qū90,454
Dōngxiăo Jiēdào东晓街道Urban SubdistrictLuóhú Qū100,779
Fúbăo Jiēdào福保街道Urban SubdistrictFútián Qū106,811
Fútián Băoshuìqū 福田保税区Township-like AreaFútián Qū1,849
Fútián Jiēdào福田街道Urban SubdistrictFútián Qū234,861
Fúyŏng Jiēdào福永街道Urban SubdistrictBăo'ān Qū472,792
Gōngmíng Jiēdào公明街道Urban SubdistrictGuāngmíng Qū414,358
Guāngmíng Jiēdào光明街道Urban SubdistrictGuāngmíng Qū66,549
Guānlán Jiēdào观澜街道Urban SubdistrictLónghuá Qū452,598
Guìyuán Jiēdào桂园街道Urban SubdistrictLuóhú Qū82,694
Hăishān Jiēdào海山街道Urban SubdistrictYántián Qū61,858
Hénggăng Jiēdào横岗街道Urban SubdistrictLónggăng Qū306,502
Huáfù Jiēdào华富街道Urban SubdistrictFútián Qū70,834
Huángbèi Jiēdào黄贝街道Urban SubdistrictLuóhú Qū113,382
Huáqiángbĕi Jiēdào华强北街道Urban SubdistrictFútián Qū54,067
Kēngzĭ Jiēdào坑梓街道Urban SubdistrictPíngshān Qū94,801
Kuíyŏng Jiēdào葵涌街道Urban SubdistrictDàpéng Xīnqū61,105
Liánhuā Jiēdào莲花街道Urban SubdistrictFútián Qū168,392
Liántáng Jiēdào莲塘街道Urban SubdistrictLuóhú Qū85,569
Lóngchéng Jiēdào龙城街道Urban SubdistrictLónggăng Qū260,696
Lónggăng Jiēdào龙岗街道Urban SubdistrictLónggăng Qū215,273
Lónghuá Jiēdào龙华街道Urban SubdistrictLónghuá Qū367,521
Méilín Jiēdào梅林街道Urban SubdistrictFútián Qū168,506
Méishā Jiēdào梅沙街道Urban SubdistrictYántián Qū18,063
Mínzhì Jiēdào民治街道Urban SubdistrictLónghuá Qū281,652
Nán'ào Jiēdào南澳街道Urban SubdistrictDàpéng Xīnqū18,588
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictLuóhú Qū90,500
Nánshān Jiēdào南山街道Urban SubdistrictNánshān Qū152,312
Nántóu Jiēdào南头街道Urban SubdistrictNánshān Qū163,237
Nánwān Jiēdào南湾街道Urban SubdistrictLónggăng Qū197,431
Nányuán Jiēdào南园街道Urban SubdistrictFútián Qū108,398
Píngdì Jiēdào坪地街道Urban SubdistrictLónggăng Qū94,765
Pínghú Jiēdào平湖街道Urban SubdistrictLónggăng Qū228,217
Píngshān Jiēdào坪山街道Urban SubdistrictPíngshān Qū205,999
Qīngshuĭhé Jiēdào清水河街道Urban SubdistrictLuóhú Qū101,024
Shāhé Jiēdào沙河街道Urban SubdistrictNánshān Qū121,350
Shājĭng Jiēdào沙井街道Urban SubdistrictBăo'ān Qū529,041
Shātóujiăo Jiēdào沙头角街道Urban SubdistrictYántián Qū48,798
Shātóu Jiēdào沙头街道Urban SubdistrictFútián Qū226,061
Shékŏu Jiēdào蛇口街道Urban SubdistrictNánshān Qū87,304
Shēnzhèn Shì Dà Gōngyèqū深圳市大工业区Township-like AreaPíngshān Qū8,679
Shíyán Jiēdào石岩街道Urban SubdistrictBăo'ān Qū248,139
Sōnggăng Jiēdào松岗街道Urban SubdistrictBăo'ān Qū398,153
Sŭngăng Jiēdào笋岗街道Urban SubdistrictLuóhú Qū64,004
Táoyuán Jiēdào桃源街道Urban SubdistrictNánshān Qū138,853
Xiāngmìhú Jiēdào香蜜湖街道Urban SubdistrictFútián Qū89,471
Xīlì Jiēdào西丽街道Urban SubdistrictNánshān Qū187,832
Xīn'ān Jiēdào新安街道Urban SubdistrictBăo'ān Qū410,056
Xīxiāng Jiēdào西乡街道Urban SubdistrictBăo'ān Qū580,736
Yántián Jiēdào盐田街道Urban SubdistrictYántián Qū80,641
Yuánlĭng Jiēdào园岭街道Urban SubdistrictFútián Qū88,261
Yuèhăi Jiēdào粤海街道Urban SubdistrictNánshān Qū157,807
Zhāoshāng Jiēdào招商街道Urban SubdistrictNánshān Qū79,650

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). The four townships of the Shēnshàn Special Cooperation Zone (that is administered by Shēnzhèn Shì) are listed under Shànwĕi Shì.