Home
Show Map

Făkù Xiàn

County in Shĕnyáng Shì (Liáoníng)

County

The population of Făkù Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Făkù Xiàn法库县County399,587
Shĕnyáng Shì沈阳市Sub-provincial City8,106,171

Contents: Townships

The population of the townships in Făkù Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎijiāgōu Zhèn柏家沟镇TownFăkù Xiàn22,070
Bāojiātún Zhèn包家屯镇TownFăkù Xiàn24,016
Cí'ēnsì Xiāng慈恩寺乡Rural TownshipFăkù Xiàn17,617
Dàgūjiāzi Zhèn大孤家子镇TownFăkù Xiàn19,749
Dēngshìbăozi Zhèn登仕堡子镇TownFăkù Xiàn14,857
Dīngjiāfáng Zhèn丁家房镇TownFăkù Xiàn18,114
Făkù Jiēdào吉祥街道Urban SubdistrictFăkù Xiàn62,422
Féngbèibăo Zhèn冯贝堡镇TownFăkù Xiàn14,844
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipFăkù Xiàn8,736
Mèngjiā Zhèn孟家镇TownFăkù Xiàn17,432
Sānmiànchuán Zhèn三面船镇TownFăkù Xiàn19,222
Shíjiānfáng Zhèn十间房镇TownFăkù Xiàn29,200
Shuāngtáizi Xiāng双台子乡Rural TownshipFăkù Xiàn15,430
Sìjiāzi Mĕnggŭzú Xiāng四家子蒙古族乡Rural TownshipFăkù Xiàn14,756
Wòniúshí Xiāng卧牛石乡Rural TownshipFăkù Xiàn18,748
Wŭtáizi Jiēdào [Wŭtáizi Xiāng]龙山街道Urban SubdistrictFăkù Xiàn11,904
Xiùshuĭhézi Zhèn秀水河子镇TownFăkù Xiàn28,946
Yèmàotái Zhèn叶茂台镇TownFăkù Xiàn21,060
Yīniúbăozi Zhèn依牛堡子镇TownFăkù Xiàn20,464

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).