Home
Show Map

Zhūjì Shì

County-level City in Shàoxīng Shì (Zhèjiāng)

County-level City

The population of Zhūjì Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhūjì Shì诸暨市County-level City1,157,938
Shàoxīng Shì绍兴市Prefecture-level City4,912,239

Contents: Townships

The population of the townships in Zhūjì Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuá Zhèn安华镇TownZhūjì Shì33,076
Chénzhái Zhèn陈宅镇TownZhūjì Shì12,129
Cìwù Zhèn次坞镇TownZhūjì Shì36,227
Dàtáng Jiēdào [incl. Căotă Zhèn]大唐街道Urban SubdistrictZhūjì Shì133,961
Diànkŏu Zhèn [incl. Ruănshì Zhèn]店口镇TownZhūjì Shì121,985
Dōngbáihú Zhèn东白湖镇TownZhūjì Shì23,399
Dōnghé Xiāng东和乡Rural TownshipZhūjì Shì12,192
Fēngqiáo Zhèn枫桥镇TownZhūjì Shì74,641
Huàndōng Jiēdào浣东街道Urban SubdistrictZhūjì Shì56,281
Huángshān Zhèn璜山镇TownZhūjì Shì28,245
Jìnán Jiēdào [incl. Wángjiājĭng Zhèn, Jiētíng Zhèn]暨南街道Urban SubdistrictZhūjì Shì46,463
Jìyáng Jiēdào暨阳街道Urban SubdistrictZhūjì Shì249,192
Lĭngbĕi Zhèn岭北镇TownZhūjì Shì7,751
Lĭpŭ Zhèn浬浦镇TownZhūjì Shì17,448
Măjiàn Zhèn马剑镇TownZhūjì Shì12,372
Páitóu Zhèn牌头镇TownZhūjì Shì42,189
Shānxiàhú Zhèn山下湖镇TownZhūjì Shì27,995
Táozhū Jiēdào陶朱街道Urban SubdistrictZhūjì Shì80,926
Tóngshān Zhèn同山镇TownZhūjì Shì13,447
Wŭxiè Zhèn五泄镇TownZhūjì Shì12,861
Yáojiāng Zhèn [incl. Zhíbù Zhèn, Jiāngzăo Zhèn]姚江镇TownZhūjì Shì47,279
Yīngdiànjiē Zhèn应店街镇TownZhūjì Shì41,209
Zhàojiā Zhèn赵家镇TownZhūjì Shì26,670

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).