Home
Show Map

China: Sháoguān Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Sháoguān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lèchāng Shì乐昌市County-level City397,779
Nánxióng Shì南雄市County-level City316,179
Qŭjiāng Qū曲江区District303,371
Rénhuà Xiàn仁化县County200,354
Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn乳源瑶族自治县Autonomous County177,471
Shĭxīng Xiàn始兴县County205,452
Wēngyuán Xiàn翁源县County331,320
Wŭjiāng Qū武江区District294,708
Xīnfēng Xiàn新丰县County206,091
Zhēnjiāng Qū浈江区District393,521
Sháoguān Shì韶关市Prefecture-level City2,826,246

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Sháoguān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àizi Zhèn隘子镇TownShĭxīng Xiàn13,354
Báishí Zhèn白石镇TownLèchāng Shì8,832
Băishùn Zhèn百顺镇TownNánxióng Shì7,281
Báitŭ Zhèn白土镇TownQŭjiāng Qū20,941
Bàzĭ Zhèn坝仔镇TownWēngyuán Xiàn35,580
Bĕixiāng Zhèn北乡镇TownLèchāng Shì12,118
Bìbèi Zhèn必背镇TownRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn3,807
Chángjiāng Zhèn长江镇TownRénhuà Xiàn21,293
Chánglái Zhèn长来镇TownLèchāng Shì18,233
Chéngjiāng Zhèn澄江镇TownShĭxīng Xiàn10,662
Chéngkŏu Zhèn城口镇TownRénhuà Xiàn8,537
Chéngnán Zhèn城南镇TownShĭxīng Xiàn17,911
Chēzhàn Jiēdào车站街道Urban SubdistrictZhēnjiāng Qū45,086
Chóngyáng Zhèn重阳镇TownWŭjiāng Qū10,679
Dàbù Zhèn大布镇TownRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn7,293
Dānxiá Jiēdào丹霞街道Urban SubdistrictRénhuà Xiàn59,344
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownRénhuà Xiàn7,269
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn23,768
Dàtáng Zhèn大塘镇TownQŭjiāng Qū28,229
Dàyuán Zhèn大源镇TownLèchāng Shì7,735
Dèngfāng Zhèn邓坊镇TownNánxióng Shì9,210
Dōnghé Jiēdào东河街道Urban SubdistrictZhēnjiāng Qū34,739
Dōngpíng Zhèn东坪镇TownRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn7,764
Dŏngtáng Zhèn董塘镇TownRénhuà Xiàn32,069
Dùngăng Zhèn顿岗镇TownShĭxīng Xiàn18,763
Fēngcăi Jiēdào风采街道Urban SubdistrictZhēnjiāng Qū65,706
Fēngchéng Jiēdào丰城街道Urban SubdistrictXīnfēng Xiàn104,661
Fēngwān Zhèn枫湾镇TownQŭjiāng Qū12,088
Fúxī Zhèn扶溪镇TownRénhuà Xiàn9,407
Guāndù Zhèn官渡镇TownWēngyuán Xiàn41,069
Guìtóu Zhèn桂头镇TownRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn28,628
Gŭshì Zhèn古市镇TownNánxióng Shì11,919
Hóngshān Zhèn红山镇TownRénhuà Xiàn7,346
Huángkēng Zhèn黄坑镇TownRénhuà Xiàn8,509
Huángkēng Zhèn黄坑镇TownNánxióng Shì15,997
Huángpŭ Zhèn黄圃镇TownLèchāng Shì11,591
Huángqì Zhèn [Huángcă Zhèn]黄磜镇TownXīnfēng Xiàn10,947
Huāpíng Zhèn花坪镇TownZhēnjiāng Qū5,445
Huílóng Zhèn回龙镇TownXīnfēng Xiàn15,011
Huìmín Jiēdào惠民街道Urban SubdistrictWŭjiāng Qū86,514
Húkŏu Zhèn湖口镇TownNánxióng Shì17,294
Jiāngtóu Zhèn江头镇TownNánxióng Shì6,861
Jiāngwān Zhèn江湾镇TownWŭjiāng Qū4,678
Jiāngwĕi Zhèn江尾镇TownWēngyuán Xiàn32,034
Jièzhĭ Zhèn界址镇TownNánxióng Shì8,219
Jiŭfēng Zhèn九峰镇TownLèchāng Shì15,175
Lángtián Zhèn廊田镇TownLèchāng Shì23,677
Lánhé Zhèn澜河镇TownNánxióng Shì5,951
Lèchéng Jiēdào乐城街道Urban SubdistrictLèchāng Shì127,375
Lèyuán Zhèn乐园镇TownZhēnjiāng Qū61,970
Liăngjiāng Zhèn两江镇TownLèchāng Shì8,127
Líshì Zhèn犁市镇TownZhēnjiāng Qū40,016
Lóngguī Zhèn龙归镇TownWŭjiāng Qū29,883
Lóngxiān Zhèn龙仙镇TownWēngyuán Xiàn123,469
Luóbà Zhèn罗坝镇TownShĭxīng Xiàn14,618
Luókēng Zhèn罗坑镇TownQŭjiāng Qū7,178
Luòyáng Zhèn洛阳镇TownRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn5,979
Măbà Zhèn马坝镇TownQŭjiāng Qū134,396
Màozifēng Zhèn帽子峰镇TownNánxióng Shì4,899
Măshì Zhèn马市镇TownShĭxīng Xiàn27,490
Mătóu Zhèn马头镇TownXīnfēng Xiàn27,036
Méihuā Zhèn梅花镇TownLèchāng Shì35,762
Méikēng Zhèn梅坑镇TownXīnfēng Xiàn17,440
Méitián梅田办事处Township-like AreaLèchāng Shì7,229
Nánmŭ Zhèn南亩镇TownNánxióng Shì8,942
Nánxióng Shì Jīngxì Huàgōng Jīdì 南雄市精细化工基地Township-like AreaNánxióng Shì137
Píngshí坪石办事处Township-like AreaLèchāng Shì7,012
Píngshí Zhèn坪石镇TownLèchāng Shì53,388
Píngtián Zhèn坪田镇TownNánxióng Shì12,955
Qìngyún Zhèn庆云镇TownLèchāng Shì7,485
Quán'ān Zhèn全安镇TownNánxióng Shì14,898
Qŭjiāng Qū Dàbăoshān Kuàng 曲江区大宝山矿Township-like AreaQŭjiāng Qū6,853
Qŭrén曲仁办事处Township-like AreaZhēnjiāng Qū12,875
Qŭrén Kuàng Wùjú Gédĭng Kuàngqū 曲仁矿务局格顶矿区Township-like AreaRénhuà Xiàn3,200
Rŭchéng Zhèn乳城镇TownRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn76,437
Rŭyáng Línyèjú乳阳林业局Township-like AreaRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn2,098
Sānxī Zhèn三溪镇TownLèchāng Shì6,725
Sháoguān Fādiàn Chăng韶关发电厂Township-like AreaQŭjiāng Qū314
Sháoguān Shíliù Yĕjīn Jiànshè Gōngsī韶关十六冶金建设公司Township-like AreaQŭjiāng Qū4,625
Sháoguān Yĕliàn Chăng韶关冶炼厂Township-like AreaZhēnjiāng Qū9,592
Sháoguān Yuèbĕi Gōngyè Kāifāqū韶关粤北工业开发区Township-like AreaZhēnjiāng Qū911
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownLèchāng Shì13,529
Shātián Zhèn沙田镇TownXīnfēng Xiàn13,835
Shāxī Zhèn沙溪镇TownQŭjiāng Qū12,477
Shēndùshuĭ Xiāng深渡水乡Rural TownshipShĭxīng Xiàn6,271
Shĕnsuŏ Zhèn沈所镇TownShĭxīng Xiàn14,589
Shílĭtíng Zhèn十里亭镇TownZhēnjiāng Qū69,534
Shítáng Zhèn石塘镇TownRénhuà Xiàn9,138
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownNánxióng Shì11,426
Sīqián Zhèn司前镇TownShĭxīng Xiàn11,372
Sōngshān Jiēdào [Sháoguā Gāngtiĕ Jítuán Yŏuxiàn Gōngsī]松山街道Urban SubdistrictQŭjiāng Qū40,108
Tàipíng Zhèn太平镇TownShĭxīng Xiàn70,422
Tiānjĭngshān Línchăng天井山林场Township-like AreaRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn1,255
Tiánluó Chōng田螺冲办事处Township-like AreaZhēnjiāng Qū5,300
Tiĕlóng Línchăng铁龙林场Township-like AreaWēngyuán Xiàn5,978
Wēngchéng Zhèn翁城镇TownWēngyuán Xiàn27,269
Wénsháo Zhèn闻韶镇TownRénhuà Xiàn4,420
Wūjìng Zhèn乌迳镇TownNánxióng Shì27,850
Wŭshān Zhèn五山镇TownLèchāng Shì12,074
Wūshí Zhèn乌石镇TownQŭjiāng Qū12,989
Xiăokēng Zhèn小坑镇TownQŭjiāng Qū4,737
Xīhé Zhèn西河镇TownWŭjiāng Qū12,766
Xīlián Zhèn西联镇TownWŭjiāng Qū30,451
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictWŭjiāng Qū119,737
Xīnjiāng Zhèn新江镇TownWēngyuán Xiàn34,653
Xīnsháo Zhèn新韶镇TownZhēnjiāng Qū42,347
Xióngzhōu Jiēdào雄州街道Urban SubdistrictNánxióng Shì105,358
Xiùshuĭ Zhèn秀水镇TownLèchāng Shì12,137
Yáotián Zhèn遥田镇TownXīnfēng Xiàn17,161
Yīliù Zhèn一六镇TownRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn13,578
Yóushān Zhèn油山镇TownNánxióng Shì17,437
Yóuxī Zhèn游溪镇TownRŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn6,864
Yúnyán Zhèn云岩镇TownLèchāng Shì9,575
Zhāngshì Zhèn樟市镇TownQŭjiāng Qū18,436
Zhōngjīn Lĭngnán Gōngsī Fánkŏu Qiānxīn Kuàng 中金岭南公司凡口铅锌矿Township-like AreaRénhuà Xiàn10,893
Zhōupō Zhèn周陂镇TownWēngyuán Xiàn31,268
Zhōutián Zhèn周田镇TownRénhuà Xiàn18,929
Zhūjī Zhèn珠玑镇TownNánxióng Shì23,764
Zhŭtián Zhèn主田镇TownNánxióng Shì5,781

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).