Home
Show Map

China: Shàntóu Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shàntóu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháonán Qū潮南区District1,288,165
Cháoyáng Qū潮阳区District1,626,357
Chénghăi Qū澄海区District800,399
Háojiāng Qū濠江区District267,463
Jīnpíng Qū [incl. Gāolán Port Area]金平区District810,284
Lónghú Qū龙湖区District536,356
Nán'ào Xiàn南澳县County60,304
Shàntóu Shì汕头市Prefecture-level City5,389,328

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shàntóu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnhăi Jiēdào滨海街道Urban SubdistrictHáojiāng Qū27,895
Chéndiàn Zhèn陈店镇TownCháonán Qū138,368
Chénghuá Jiēdào澄华街道Urban SubdistrictChénghăi Qū97,392
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū118,784
Chéngtián Zhèn成田镇TownCháonán Qū82,986
Dáháo Jiēdào达濠街道Urban SubdistrictHáojiāng Qū79,470
Dàhuá Jiēdào大华街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū71,471
Dōngfāng Jiēdào东方街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū67,818
Dōnglĭ Zhèn东里镇TownChénghăi Qū80,521
Fèngxiáng Jiēdào凤翔街道Urban SubdistrictChénghăi Qū146,928
Guānbù Zhèn关埠镇TownCháoyáng Qū114,283
Guăng'ào Jiēdào广澳街道Urban SubdistrictHáojiāng Qū36,619
Guānghuá Jiēdào [incl. Wūqiáo Jiēdào]光华街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū61,828
Guăngxià Jiēdào广厦街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū82,825
Guăngyì Jiēdào广益街道Urban SubdistrictChénghăi Qū61,528
Guìyŭ Zhèn贵屿镇TownCháoyáng Qū155,742
Gŭráo Zhèn谷饶镇TownCháoyáng Qū189,302
Hăimén Zhèn海门镇TownCháoyáng Qū118,680
Hépíng Zhèn和平镇TownCháoyáng Qū183,475
Hépŭ Jiēdào河浦街道Urban SubdistrictHáojiāng Qū34,442
Héxī Zhèn河溪镇TownCháoyáng Qū74,952
Hóngchăng Zhèn红场镇TownCháonán Qū25,297
Hòuzhái Zhèn后宅镇TownNán'ào Xiàn36,972
Jīndōng Jiēdào [incl. Jīnxià Jiēdào, Dōngdūn Jiēdào]金东街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū107,021
Jĭngdū Zhèn井都镇TownCháonán Qū81,324
Jīnpŭ Jiēdào金浦街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū86,000
Jīnshā Jiēdào金砂街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū76,935
Jīnxiá Jiēdào金霞街道Urban SubdistrictLónghú Qū69,826
Jīnzào Zhèn金灶镇TownCháoyáng Qū120,433
Léilĭng Zhèn雷岭镇TownCháonán Qū34,254
Liăngyīng Zhèn两英镇TownCháonán Qū196,117
Liánhuá Zhèn莲华镇TownChénghăi Qū24,921
Liánshàng Zhèn莲上镇TownChénghăi Qū55,483
Liánxià Zhèn莲下镇TownChénghăi Qū117,893
Lóngdū Zhèn隆都镇TownChénghăi Qū72,421
Lŏngtián Zhèn陇田镇TownCháonán Qū120,177
Lóngxiáng Jiēdào龙祥街道Urban SubdistrictLónghú Qū41,795
Lúgăng Zhèn胪岗镇TownCháonán Qū141,742
Măjiào Jiēdào马窖街道Urban SubdistrictHáojiāng Qū24,019
Miánbĕi Jiēdào棉北街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū56,574
Ōutīng Jiēdào鸥汀街道Urban SubdistrictLónghú Qū45,884
Qíshān Jiēdào岐山街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū27,991
Quèshí Jiēdào礐石街道Urban SubdistrictHáojiāng Qū47,775
Shànghuá Zhèn上华镇TownChénghăi Qū35,570
Shēn'ào Zhèn深澳镇TownNán'ào Xiàn8,377
Shípàotái Jiēdào石炮台街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū72,067
Sīmăpŭ Zhèn司马浦镇TownCháonán Qū136,062
Tóngyú Zhèn铜盂镇TownCháoyáng Qū122,661
Tuójiāng Jiēdào鮀江街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū61,863
Tuólián Jiēdào鮀莲街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū51,720
Wàishā Jiēdào外砂街道Urban SubdistrictLónghú Qū86,659
Wénguāng Jiēdào文光街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū132,322
Xiānchéng Zhèn仙城镇TownCháonán Qū91,109
Xiǎogōngyuán Jiēdào [incl. Tóngyì Jiēdào, Hăi'ān Jiēdào, Xīnfú Jiēdào, Yŏngxiáng Jiēdào]小公园街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū102,065
Xiáshān Jiēdào峡山街道Urban SubdistrictCháonán Qū240,729
Xīlú Zhèn西胪镇TownCháoyáng Qū153,149
Xīnán Zhèn溪南镇TownChénghăi Qū64,363
Xīnjīn Jiēdào新津街道Urban SubdistrictLónghú Qū90,471
Xīnxī Jiēdào新溪街道Urban SubdistrictLónghú Qū65,432
Yánhóng Zhèn盐鸿镇TownChénghăi Qū43,379
Yuèpŭ Jiēdào月浦街道Urban SubdistrictJīnpíng Qū26,680
Yún'ào Zhèn云澳镇TownNán'ào Xiàn14,955
Yùxīn Jiēdào玉新街道Urban SubdistrictHáojiāng Qū17,243
Zhūchí Jiēdào珠池街道Urban SubdistrictLónghú Qū136,289

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).