Home
Show Map

China: Lhoka (Tibet)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lhoka (Shānnán Shì).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cuòmĕi Xiàn [Comai]措美县County13,641
Cuònà Xiàn [Cona]错那县County15,124
Gònggā Xiàn [Gonggar]贡嘎县County45,708
Jiāchá Xiàn [Gyaca]加查县County23,434
Làngkăzi Xiàn [Nagarzê]浪卡子县County34,767
Lóngzi Xiàn [Lhünzê]隆子县County34,141
Luòzhā Xiàn [Lhozhag]洛扎县County18,453
Năidōng Qū [Nêdong]乃东区District59,615
Qióngjié Xiàn [Qonggyai]琼结县County17,093
Qŭsōng Xiàn [Qusum]曲松县County14,280
Sāngrì Xiàn桑日县County17,261
Zhānáng Xiàn扎囊县County35,473
Shānnán Shì [Lhoka]山南市Prefecture-level City328,990

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lhoka (Shānnán Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānrăo Zhèn安绕镇TownJiāchá Xiàn8,009
Āzhā Xiāng阿扎乡Rural TownshipZhānáng Xiàn2,249
Āzhā Xiāng阿扎乡Rural TownshipLàngkăzi Xiàn2,016
Báidì Xiāng白地乡Rural TownshipLàngkăzi Xiàn2,038
Báiduī Xiāng白堆乡Rural TownshipSāngrì Xiàn1,846
Bà Xiāng坝乡Rural TownshipJiāchá Xiàn1,271
Biānbā Xiāng边巴乡Rural TownshipLuòzhā Xiàn1,306
Chāngguŏ Xiāng昌果乡Rural TownshipGònggā Xiàn2,782
Chāngzhū Zhèn昌珠镇TownNăidōng Qū6,621
Cuījiŭ Xiāng崔久乡Rural TownshipJiāchá Xiàn620
Cuòmĕi Zhèn措美镇TownCuòmĕi Xiàn4,926
Cuònèi Zhèn错那镇TownCuònà Xiàn3,232
Dălóng Zhèn打隆镇TownLàngkăzi Xiàn4,672
Dōnglā Xiāng东拉乡Rural TownshipGònggā Xiàn3,877
Dòuyùluòbā Mínzú Xiāng斗玉珞巴民族乡Rural TownshipLóngzi Xiàn592
Duīsuí Xiāng堆随乡Rural TownshipQŭsōng Xiàn2,689
Duōpōzhāng Xiāng多颇章乡Rural TownshipNăidōng Qū1,725
Duōquè Xiāng多却乡Rural TownshipLàngkăzi Xiàn5,628
Găngduī Zhèn岗堆镇TownGònggā Xiàn6,832
Gòngrìménbā Mínzú Xiāng贡日门巴民族乡Rural TownshipCuònà Xiàn190
Gŭduī Xiāng古堆乡Rural TownshipCuòmĕi Xiàn1,421
Jiāchá Zhèn加查镇TownJiāchá Xiàn3,261
Jiāmá Xiāng加麻乡Rural TownshipQióngjié Xiàn4,330
Jiāngtáng Zhèn江塘镇TownGònggā Xiàn4,852
Jiāyù Xiāng加玉乡Rural TownshipLóngzi Xiàn3,341
Jiăzhúlín Zhèn甲竹林镇TownGònggā Xiàn8,459
Jíbāménbā Mínzú Xiāng吉巴门巴民族乡Rural TownshipCuònà Xiàn241
Jiébā Xiāng结巴乡Rural TownshipNăidōng Qū4,508
Jiédéxiù Zhèn杰德秀镇TownGònggā Xiàn7,508
Jírŭ Xiāng吉汝乡Rural TownshipZhānáng Xiàn10,083
Jíxióng Zhèn吉雄镇TownGònggā Xiàn5,016
Juélā Xiāng觉拉乡Rural TownshipCuònà Xiàn4,481
Kădá Xiāng卡达乡Rural TownshipCuònà Xiàn1,991
Kălóng Xiāng卡龙乡Rural TownshipLàngkăzi Xiàn1,950
Kărè Xiāng卡热乡Rural TownshipLàngkăzi Xiàn2,542
Kùjú Xiāng库局乡Rural TownshipCuònà Xiàn412
Lājiāo Xiāng拉郊乡Rural TownshipLuòzhā Xiàn198
Lākāng Zhèn拉康镇TownLuòzhā Xiàn1,799
Lăngjiéxué Xiāng朗杰学乡Rural TownshipGònggā Xiàn6,382
Làngkăzi Zhèn浪卡子镇TownLàngkăzi Xiàn4,560
Làngpō Xiāng浪坡乡Rural TownshipCuònà Xiàn327
Lāsuí Xiāng拉绥乡Rural TownshipJiāchá Xiàn3,704
Lāyù Xiāng拉玉乡Rural TownshipQióngjié Xiàn4,450
Lèménbā Mínzú Xiāng勒门巴民族乡Rural TownshipCuònà Xiàn171
Lĕngdá Xiāng冷达乡Rural TownshipJiāchá Xiàn2,245
Lièmài Xiāng列麦乡Rural TownshipLóngzi Xiàn2,192
Lóngzi Zhèn隆子镇TownLóngzi Xiàn7,778
Lúnbùxuě Xiāng [Gōngbùxué Xiāng]伦布雪乡Rural TownshipLàngkăzi Xiàn6,505
Luóbùshā Zhèn罗布沙镇TownQŭsōng Xiàn1,183
Luòlín Xiāng洛林乡Rural TownshipJiāchá Xiàn4,324
Luòzhā Zhèn洛扎镇TownLuòzhā Xiàn5,696
Mámáménbā Mínzú Xiāng麻麻门巴民族乡Rural TownshipCuònà Xiàn227
Năixī Xiāng乃西乡Rural TownshipCuòmĕi Xiàn2,254
Pōzhāng Xiāng颇章乡Rural TownshipNăidōng Qū7,174
Pŭmăjiāngtáng Xiāng普玛江塘乡Rural TownshipLàngkăzi Xiàn979
Qióngjié Zhèn琼结镇TownQióngjié Xiàn5,155
Qiūduōjiāng Xiāng邱多江乡Rural TownshipQŭsōng Xiàn2,427
Qŭsōng Zhèn曲松镇TownQŭsōng Xiàn6,159
Qŭzhuómù Xiāng曲卓木乡Rural TownshipCuònà Xiàn3,852
Rèróng Xiāng热荣乡Rural TownshipLóngzi Xiàn3,896
Rìdāng Zhèn日当镇TownLóngzi Xiàn8,340
Róng Xiāng绒乡Rural TownshipSāngrì Xiàn6,356
Sān'ānqŭlín Xiāng三安曲林乡Rural TownshipLóngzi Xiàn2,840
Sāngrì Zhèn桑日镇TownSāngrì Xiàn4,720
Sāngyē Zhèn桑耶镇TownZhānáng Xiàn4,625
Sè Xiāng色乡Rural TownshipLuòzhā Xiàn2,029
Shēnggé Xiāng生格乡Rural TownshipLuòzhā Xiàn2,965
Suŏzhū Xiāng索珠乡Rural TownshipNăidōng Qū2,374
Xiàjiāng Xiāng下江乡Rural TownshipQŭsōng Xiàn1,822
Xiàshuĭ Xiāng下水乡Rural TownshipQióngjié Xiàn3,158
Xuĕsà Xiāng雪萨乡Rural TownshipLóngzi Xiàn4,163
Yàduī Xiāng亚堆乡Rural TownshipNăidōng Qū6,843
Yùmài Xiāng玉麦乡Rural TownshipLóngzi Xiàn33
Zédāng Jiēdào泽当街道Urban SubdistrictNăidōng Qū30,370
Zēngqī Xiāng增期乡Rural TownshipSāngrì Xiàn4,339
Zhāngdá Xiāng张达乡Rural TownshipLàngkăzi Xiàn3,877
Zhāqí Xiāng扎其乡Rural TownshipZhānáng Xiàn9,021
Zhārì Xiāng扎日乡Rural TownshipLuòzhā Xiàn4,460
Zhārì Xiāng扎日乡Rural TownshipLóngzi Xiàn531
Zhātáng Zhèn扎塘镇TownZhānáng Xiàn9,495
Zhégŭ Zhèn哲古镇TownCuòmĕi Xiàn5,040
Zhŭnbā Xiāng准巴乡Rural TownshipLóngzi Xiàn435

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).