Home
Show Map

Yúchéng Xiàn

County in Shāngqiū Shì (Hénán)

County

The population of Yúchéng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yúchéng Xiàn虞城县County954,785
Shāngqiū Shì商丘市Prefecture-level City7,362,975

Contents: Townships

The population of the townships in Yúchéng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Zhèn城关镇TownYúchéng Xiàn58,676
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipYúchéng Xiàn55,831
Dàhóu Xiāng大侯乡Rural TownshipYúchéng Xiàn46,128
Dàyángjí Zhèn大杨集镇TownYúchéng Xiàn25,123
Diànjí Xiāng店集乡Rural TownshipYúchéng Xiàn32,004
Dùjí Zhèn杜集镇TownYúchéng Xiàn39,576
Gŭshú Zhèn谷熟镇TownYúchéng Xiàn29,398
Gŭwángjí Xiāng古王集乡Rural TownshipYúchéng Xiàn29,095
Huángzhŏng Xiāng黄冢乡Rural TownshipYúchéng Xiàn41,158
Jiăzhài Zhèn贾寨镇TownYúchéng Xiàn44,869
Jiègōu Zhèn界沟镇TownYúchéng Xiàn33,687
Lĭlăojiā Xiāng李老家乡Rural TownshipYúchéng Xiàn44,857
Lìmín Zhèn利民镇TownYúchéng Xiàn45,513
Liúdiàn Xiāng刘店乡Rural TownshipYúchéng Xiàn45,457
Liújí Xiāng刘集乡Rural TownshipYúchéng Xiàn38,072
Mángzhŏngqiáo Xiāng芒种桥乡Rural TownshipYúchéng Xiàn34,263
Mùlán Zhèn [Yíngguō Zhèn]营郭镇TownYúchéng Xiàn21,336
Qiáojí Xiāng乔集乡Rural TownshipYúchéng Xiàn27,351
Shājí Xiāng沙集乡Rural TownshipYúchéng Xiàn26,718
Shāogăng Zhèn稍岗镇TownYúchéng Xiàn57,896
Tiánmiào Xiāng田庙乡Rural TownshipYúchéng Xiàn23,812
Wénjí Xiāng闻集乡Rural TownshipYúchéng Xiàn35,626
Zhāngjí Zhèn张集镇TownYúchéng Xiàn34,119
Zhànjí Zhèn站集镇TownYúchéng Xiàn36,555
Zhèngjí Xiāng郑集乡Rural TownshipYúchéng Xiàn26,421
Zhènlĭgù Xiāng镇里固乡Rural TownshipYúchéng Xiàn21,244

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).