Home
Show Map

Jìnjiāng Shì

County-level City in Quánzhōu Shì (Fújiàn)

County-level City

The population of Jìnjiāng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jìnjiāng Shì晋江市County-level City1,986,447
Quánzhōu Shì泉州市Prefecture-level City8,128,533

Contents: Townships

The population of the townships in Jìnjiāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhăi Zhèn安海镇TownJìnjiāng Shì166,754
Ānpíng Kāifāqū安平开发区Township-like AreaJìnjiāng Shì7,462
Chéndài Zhèn陈埭镇TownJìnjiāng Shì370,506
Chídiàn Zhèn池店镇TownJìnjiāng Shì153,504
Cízào Zhèn磁灶镇TownJìnjiāng Shì102,037
Dōngshí Zhèn东石镇TownJìnjiāng Shì161,305
Jìnjiāngshì Jīngjì Kāifāqū [Jinjiang Economic Development Zone]晋江市经济开发区Township-like AreaJìnjiāng Shì27,049
Jīnjĭng Zhèn金井镇TownJìnjiāng Shì83,653
Língyuán Jiēdào灵源街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì34,974
Lónghú Zhèn龙湖镇TownJìnjiāng Shì121,126
Luóshān Jiēdào罗山街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì73,742
Méilĭng Jiēdào梅岭街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì67,266
Nèikēng Zhèn内坑镇TownJìnjiāng Shì80,329
Qīngyáng Jiēdào青阳街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì104,234
Quánzhōu Chūkŏu Jiāgōngqū [Quanzhou Export Processing Zone]泉州出口加工区Township-like AreaJìnjiāng Shì407
Shēnhù Zhèn深沪镇TownJìnjiāng Shì89,615
Xībīn Zhèn西滨镇TownJìnjiāng Shì14,448
Xīntáng Jiēdào新塘街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì67,040
Xīyuán Jiēdào西园街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì49,615
Yīnglín Zhèn英林镇TownJìnjiāng Shì90,016
Yŏnghé Zhèn永和镇TownJìnjiāng Shì105,447
Zĭmào Zhèn紫帽镇TownJìnjiāng Shì15,918

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.